Innhold

Må vi ha papirversjon av alle sikkerhetsdatablader?

Spørsmål og svar, Kjemisk og biologisk eksponering

Utgangspunktet er at der stoffkartoteket er etablert elektronisk, skal informasjonen også foreligge i en papirutgave, jf. § 2-2 siste ledd i Forskrift om utførelse av arbeid. Etter § 1-5 kan Arbeidstilsynet gi dispensasjon fra forskriften dersom det foreligger særlige grunner, det er sikkerhets- og helsemessig forsvarlig og det ikke strider mot EØS-avtalen.

I følge Arbeidstilsynets retningslinjer kan det gis dispensasjon fra kravet om å ha sikkerhetsdatablad i papirversjon dersom stoffkartoteket er etablert elektronisk. Det er da et krav at alle som berøres behersker programvaren og har lett tilgang til de elektroniske sikkerhetsdatabladene. En skriftlig uttalelse fra verneombudet eller ansattes representant skal vedlegges dispensasjonssøknaden. Videre bør en søknad inneholde følgende informasjon:

  • Antall ansatte som eksponeres for helseskadelige kjemikalier
  • Antall kjemikalier virksomheten har i bruk
  • Dokumentasjon på type og mengde kjemikalier virksomheten har i bruk
  • Dokumentasjon på opplæring i stoffkartoteket og bruk av sikkerhetsdatablad
  • Dokumentasjon på det elektroniske stoffkartotekets tilgjengelighet for ansatte
  • Virksomhetens egne betraktninger rundt risikoforholdene i deres virksomhet, som skiller seg fra risikoen fra andre tilsvarende virksomheter, slik at særlige grunner for unntak kan vurderes.

Den enkelte virksomhet må selv søke om unntak fra kravet om stoffkartotek i papirform.