Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Støy og arbeidsmiljø

En ung mann sager. Foto.

Støy er definert som uønsket lyd. Det kan derfor variere fra person til person hva som oppleves som støy.

Det finnes likevel grenseverdier som definerer hvilke lydnivåer som regnes som akseptable i arbeidsmiljøet.

Det er vanlig å dele støy inn i:

  • Irriterende støy: fra for eksempel ventilasjonsanlegg, vifte i PC-en ol., og
  • Skadelig støy: fra for eksempel støyende utstyr eller prosesser.

Arbeidsgiver skal sikre at støy i arbeidsmiljøet ikke reduserer arbeidstakernes helse, sikkerhet eller velferd. I Forskrift om tiltaks- og grenseverdier er det satt ulike grenseverdier for støy knyttet til ulike typer arbeidsforhold. Les mer om disse grenseverdiene her.

Ved beregning av hva som er akseptabelt støynivå i arbeidsmiljøet, benyttes gjennomsnittsberegninger for hvor mye støy man totalt kan være utsatt for i løpet av 8 timer.  I tillegg er det satt maksimalgrenser for høyeste lyd man kan utsettes for, såkalt Peak. Peak er gjerne høye, plutselige lyder, og arbeidstakere som kan bli utsatt for denne type lyder må benytte verneutstyr. Eksempler på arbeidsoperasjoner som kan gi plutselige, høye smell er skudd fra spikerpistol, slag med slegge eller hammer mot metall eller smell fra muttertrekker.  

Risiko:

Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa.

Støy virker inn på flere ting enn hørselen, og kan være helsefarlig selv når den ikke medfører hørselstap. Støy øker også risikoen for ulykker.

Dersom det er grunn til å anta at de anbefalte verdiene i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier overskrides, skal arbeidsgiver sørge for at det blir foretatt målinger av personell med nødvendig kompetanse og utstyr. Lokale bedriftshelsetjenester vil kunne tilby denne tjenesten.

Risikovurdering av støy:

Støy- (eller rettere kalt Lyd-) målinger kan:

  • Dokumentere hørselskadelige forhold (støydose). 
  • Dokumentere sjenerende forhold (f.eks. viftestøy). 
  • Dokumentere lydkilder (tiltak mot støy). 
  • Dokumentere bygningsmessige forhold (etterklang, lydisolasjon). 

 Tiltak ved støy:

Dersom en risikovurdering viser at det foreligger helserisiko grunnet støy, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere får tilbud om egnet helseundersøkelse med hørselskontroll.

Å fjerne kilden er den mest effektive løsningen for å fjerne støy, og må alltid vurderes i forbindelse med planlegging av nye arbeidsplasser og anskaffelse av nytt utstyr. Man må sørge for å ha rutiner som gjør at det blir kjøpt inn mest mulig støysvakt utstyr.

Hørselsskade i form av tapt hørselsfunksjon kan ikke gjenopprettes, og er dermed en varig skade. 

Støysvakt utstyr er det primære tiltaket for å kontrollere støy!

Det er forskriftsfestet ulike grenseverdier for støy knyttet til ulike typer arbeidsforhold. Les mer om disse grenseverdiene her.