Innhold

Finnes det lovbestemte grenseverdier for støy?

Forskrift om tiltaks- og grenseverdier setter grenser for tillatt lydtrykknivå i arbeidsmiljøet. Disse grensene er tilpasset de hensyn som må tas ved forskjellige arbeidsforhold, og delt inn i tre ulike grupper. Støybelastingen skal søkes redusert til nivåer på minst 10 dB lavere enn angitt i tabellen:

Irriterende støy: 

Gruppeinndeling av arbeidsforhold:                                                                                    

 • Store krav til vedvarende konsentrasjon: Gruppe 1
 • Behov for å føre uanstrengt samtale:  Gruppe 1
 • Vedvarende store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet:  Gruppe 2
 • Støyende maskiner og utstyr, forhold som ikke går inn under gruppe 1- 2: Gruppe 3

 Eksempler på aktiviteter i Gruppe 1:

 • Saksbehandling
 • Klientsamtaler
 • Undervisningslokaler (der maskiner og andre støykilder ikke er en nødvendig del av undervisningen)
 • Møtevirksomhet

  Høyeste tillatte grenser i dB: 55dB

 
Eksempler på aktiviteter i Gruppe 2:

 • Prosesskontroll og fjernmanøvrering
 • Ekspedisjon i forretninger og varehus
 • Rom for printere og kopieringsmaskiner
 • Betjening i tog, trikk og buss
 • Manuell montasje, kontrollsortering, pakking, lagerarbeid mv.
 • Servering ved bevertningssteder (med unntak av danserestaurant og diskotek)

Høyeste tillatte grenser i dB: 70dB

 Skadelig støy

  Eksempler på aktiviteter i Gruppe 3:

 • Betjening av støyende utstyr og prosesser i:
  • Verksted og industri
  • Bergverk
  • Jord- og skogbruk
  • Bygg og anlegg
 • Betjening av tungt laste- og transportutstyr
 • Arbeid i danserestauranter og diskotek

 Høyeste tillatte grenser i dB: 85dB