Innhold

Beredskapsplaner

To personer utendørs illusrasjonsbilde

En beredskapsplan er en enkel plan som beskriver hva som må gjøres i en krisesituasjon.

For at bedriften skal være godt forberedt på å håndtere ulykker og hendelser, bør det lages en beredskapsplan.

Bedriften må lage en plan for hver eventuelle hendelse. Beredskapsplanen skal være tilpasset virksomhetens forhold, og man må derfor tenke over hvilke typer hendelser bedriften kan bli utsatt for.

Tenk over: Kan din bedrift kan være utsatt for noen av denne type hendelser:

 • Brann
 • Innbrudd
 • Datatyveri
 • Trusler/vold
 • Terror
 • Ran
 • Lekkasjer/miljøulykker
 • Eksplosjonsfare
 • Ulykker med personskader/dødsfall
 • Ulykker på reiser i utlandet
 • Lekkasjer av konkuransesensitiv informasjon
 • Svindel
 • Produksjonsstans som medfører tap/leveransesvikt, ikke i stand til å opprettholde normal drift
 • Andre ting

Det må lages en plan for håndtering av hver av de forskjellige typer av hendelser, så lenge disse krever forskjellig håndtering.

Planens innhold:

Det viktigste i en beredskapsplan er en beskrivelse av hvem som gjør hva, og hvordan det skal gjøres.

 • Den bør inneholde en oversikt over ansvar og oppgavefordeling.
 •  Type av hendelse.
 • Hvem varsler/varsles, hvordan og kontaktinformasjon. 
 • Rutine for hvordan de ansatte/ansvarlige skal gå frem i den konkrete situasjonen. 
 • Hvordan håndtere media, hvem er ansvarlig for å snakke med dem ( og hvem som ikke skal uttale seg). 
 • Hvilke ressurser har man tilgjengelig, dvs. hvem har kunnskap og øvelse til å håndtere det konkrete problemet internt, og hvem kan man evt. kontakte eksternt. 
   • Eksempler på intern ressurs: Hvem har kurs i førstehjelp, hvem har opplæring i brannforebyggende arbeid, hvem er etasjebrannvakt, hvem har kunnskap om kjemikalier osv.
   • Eksempler på ekstern hjelp kan være bedriftshelsetjenesten, brannvesen, servicetekniker, el-installatør, it-eksperter, kommunen, forsikringsselskap osv. Planen bør inneholde nøyaktig instruks om hvem som skal kontaktes når, med telefonnummer.
 •  Det bør lages en varslingsliste for større hendelser, og man må ha en oversikt over navn på pårørende til ansatte.*
 • En rutine for hvordan de ansatte skal følges opp, med ansvarlig. *

 *NHO har utviklet en sjekkliste ved ulykker, samt en veileder for oppfølging av ansatte. Dette finner du her.

De fleste hendelser har en akutt fase og en oppfølgingsfase. Det er viktig at beredskapsplanen har nøyaktig beskrivelse av handling både i akutt fase og i oppfølgingsfasen.

Hendelser bør også evalueres i ettertid. Da bør man granske årsaker til at det gikk galt og vurdere hva som bør endres for å hindre at det skjer igjen. I tillegg må man evaluere om beredskapsplanen fungerte etter hensikten og evt. foreta justeringer i beredskapen.