Innhold

Støtte til opplæringstiltak

To mennesker snakker sammen på et kontorfice

Det finnes støtteordninger for bedriftsintern opplæring.

Det finnes flere typer tilskuddsordninger. Kompetansepluss gir tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter. Bedriftsintern opplæring (BIO) gir tilskudd for å hindre utstøting fra arbeidslivet ved omstillinger.

Kompetansepluss 

Kompetansepluss skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Ordningen gir bedrifter tilskudd til opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter.

Hva kan man få støtte til:
Ordningen gir bedrifter tilskudd til opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter innen:

 • Lesing
 • Skriving
 • Regning
 • IKT

Dersom bedriften har som mål at flere ansatte skal ta fagbrev, kan Kompetansepluss bidra til at flere medarbeidere får de forutsetningene som trengs for å fullføre med fag- eller svennebrev.

Det er ikke mulig å søke tilskudd til:

 • fagopplæring (men det er utlyst tilskuddsmidler til en egen prøveordning som kombinerer Kompetanepluss-kurs med fagopplæring.)
 • opplæring i bedriftsinterne systemer og -utstyr
 • opplæring organisert som selvstudium
 • anskaffelser som for eksempel teknisk utstyr
 • opplæring som er dekket av annen offentlig finansiering, slik som f.eks fagskoleutdanning

Er bedriften berettiget til støtte?
Søknad om støtte skal være et samarbeid mellom en opplæringstilbyder og minst én bedrift. Dersom andre organisasjoner er involvert i prosjektet, som en næringsforening eller en arbeidslivsorganisasjon bør dette også angis i søknaden.

Deltakere på kurs under Kompetansepluss må være ansatt i en bedrift som er part i søknaden. Med tilbyder menes en virksomhet som tilbyr opplæring, og som skal stå for den faktiske undervisningen i prosjektet.

Husk at det er den virksomheten som står som søker som blir ansvarlig for å motta og forvalte et eventuelt tilskudd, som skal holde kontakten med Kompetanse Norge underveis, og å rapportere når opplæringen er avsluttet.

 

Bedriftsintern opplæring (BIO)

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer.

Her finner du ofte stilte spørsmål om tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO):

Hva er bedriftsintern opplæring

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning som skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet ved å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har alvorlige omstillingsproblemer.

Ordningen er rettet mot bedrifter som på bakgrunn av omstillingsproblemene må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder. Dette kan innebære endring av produksjonsmåter, skifte av produksjonsutstyr, eller overgang til nye produkter eller tjenester. Oppgradering av eksisterende produksjonsutstyr er ikke å betrakte som omstilling.

Bedriftsintern opplæring er et arbeidsrettet tiltak som er hjemlet i "Forskrift om arbeidsrettedetiltak mv." Kapittel 8.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av opplæring av egne ansatte. Bedriftsintern opplæring skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det gis kun tilskudd til opplæring som kommer i tillegg til bedriftens ordinære opplæring.

Bedriften kan søke om opplæringstilskudd for kostnader knyttet til opplæringen, som f.eks. utgifter til opplæringspersonale, reiseutgifter, utgifter til materiell mv., og tilskudd til lønnsutgifter til deltakerne.

NAVs tillskudd til lønnsutgifter kan ikke i overstige 2/3 av samlet tilskudd. Det vil si at tilskudd til opplæringsutgifter må utgjøre minst 1/3.

Støtteberettigede kostnader skal dokumenteres.

Hvilke arbeidstakere kan omfattes av ordningen?

Bedrifter som gjennomfører opplæring av egne ansatte kan få tilskudd.

Det gis ikke tilskudd til bedriftsintern opplæring for ansatte som er helt permitterte. Delvis permitterte kan delta i opplæringstiltak i den tiden de er i jobb. Det gis heller ikke tilskudd dersom det er knyttet bindingstid til opplæringen.

Hvor lenge kan det søkes om støtte?

Opplæringstiden for hver deltaker kan vare i inntil 26 uker. Tiltaksperioden kan gå ut over 26 uker dersom opplæringen er organisert slik at opplæringsperioden rullerer blant de ansatte.

Hvor mye støtte kan jeg søke, og hva er støttesatsen?

Støttesatsen skal ikke overstige 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene for store bedrifter, 60 prosent for mellomstore bedrifter og 70 prosent for små bedrifter.

Støttesatsene kan økes med inntil ti prosentpoeng dersom det dreier seg om opplæring av utsatte arbeidstakere, men den samlede støttesatsen kan uansett ikke overstige 70 prosent. Utsatte arbeidstakere er arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, arbeidstakere med funksjonsnedsettelser, arbeidstakere over 50 år og arbeidstakere uten fullført videregående opplæring.

Om bedriften anses om "stor bedrift", "mellomstor bedrift" eller "små bedrift" beror på antall ansatte og omsetningen og/eller årsbalansen: 

 • Små bedrifter er bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og som har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.
 • Mellomstore bedrifter er bedrifter som har færre enn 250 ansatte, og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro.
 • Store bedrifter er bedrifter som har 250 ansatte eller mer, og som har en årsomsetning som overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som overstiger 43 millioner euro

Hvordan søker jeg om bedriftsinterne opplæringsmidler?

Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring skal være framsatt og godkjent av NAV før opplæring iverksettes.

Les mer om bedriftsintern opplæring og søknadsskjema (NAV 76-13.25) finnes på Nav sine nettsider

Søknad om bedriftsintern opplæring behandles av NAV fylke.

NAV ønsker å ha dialog med bedrifter som vurderer om det kan være aktuelt å søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring. En slik dialog skal avklare vilkårene i forhold til omstilling og den opplæring det vurderes å søke om tilskudd til.

Bedrifter oppfordres derfor til å ta kontakt med lokalt NAV kontor for grunnleggende informasjon om bedriftsintern opplæring og kunnskap om lokalt arbeidsmarked.

NAV fylke besitter fagkunnskap om bedriftsintern opplæring, og vil kunne gi veiledning i forhold til eventuell søknad og er ansvarlig for å behandle søknaden.

Hvilke krav stilles til bedrifter som gjennomfører Bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring skal foregå etter konkret opplæringsplan som omfatter teori i tillegg til eventuell praktisk trening. Planen skal godkjennes av NAV. 

Dersom bedriften som mottar tilskudd til bedriftsintern opplæring har et partssammensatt utvalg, skal dette påse at opplæringen gjennomføres i henhold til godkjent plan. Dersom slikt utvalg ikke finnes, skal det opprettes et opplæringsutvalg. Utvalget skal bestå av minimum to personer, hvorav den ene representerer arbeidstakerne.

Arbeidsgiver skal rapportere til NAV om gjennomføringen av opplæringen. Krav til rapportering fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og det er i dag fastsatt at bedriften hver måned skal sende oppgaver over arbeidstakere som deltar i opplæringen.

 

Har du spørsmål om Kompetansepluss?

Kompetanse Norge forvalter ordningen og kan kontaktes:

Ring: +47 23 38 14 44

E-post: kompetansepluss@kompetansenorge.no