Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Avtalefestede samarbeidsorganer i bedrift

Samarbeid mellom mennesker.

Det er forholdene i den enkelte bedrift som må avgjøre hvordan samarbeidet best kan organiseres. Reglene om dette finner du i Hovedavtalen Del B. Disse reglene kommer i tillegg til de vanlige drøftings- og medbestemmelsesreglene i Hovedavtalens kap. IX.

Hovedavtalen del b gjelder for industri- og håndverksbedrifter, bygg- og anleggsfagene, og eventuelt for andre bransjer hvor det foreligger egen avtale. Del b fastsetter grunnlaget for samarbeidsformer mellom arbeidstakerne og ledelsen som bidrar til å sikre det økonomiske grunnlag for bedriftens fremtid og dermed for trygge og sikre arbeidsforhold. Denne artikkelen vil presentere ulike samarbeidsutvalg. 

Bedriftsutvalg
I bedrifter med mer enn 100 ansatte skal det opprettes bedriftsutvalg med representanter for den ansvarlige bedriftsledelsen og de ansatte. Dersom partene er enige, kan det også opprettes bedriftsutvalg i bedrifter med mindre enn 100 ansatte.

 • I bedrifter med 100-400 ansatte består utvalget av 10 representanter hvor ledelsen og de ansatte velger 5 hver.
 • I bedrifter med mer enn 400 ansatte består utvalget av 14 representanter med lik representasjon.
 • Alle ansatte har stemmerett – ikke bare fagorganiserte .
 • Utvalget holder møter en gang pr. måned med mindre man blir enige om noe annet.
 • Utvalget skal arbeidet for en mest mulig effektiv produksjon, riktig rasjonalisering og for størst mulig trivsel for alle ansatte.
 • Utvalget behandler ikke lønns- og arbeidstidsspørsmål.

Felles bedriftsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg
For å ha en rasjonell organisering uten for mange møter og organer, åpner Hovedavtalen for at partene på bedriften kan kombinere bedriftsutvalg og arbeidsmiljøutvalg.

 • Felles bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg sammensettes dels av personer valg etter reglene i Hovedavtalen og dels etter reglene i arbeidsmiljøloven og forskriftene om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
 • Leder velges i slike tilfeller etter forskriftene om arbeidsmiljøutvalg.
 • Når utvalget behandler miljøsaker, har bare medlemmer valgt etter forskriften stemmerett.
 • Møter for behandling av miljøsaker holdes minst 4 ganger i året.

Avdelingsutvalg
Bedrifter med mer enn 200 ansatte og selvstendige avdelinger under egen ledelse, bør opprette avdelingsutvalg.

 • Partene på bedriften kan treffe avtale om utvalgenes sammensetning, valg, stemmerett og ledelse.
 • Avdelingsutvalgene skal bare behandle spørsmål knyttet til avdelingen
 • Utvalget er rådgivende for ledelsen og rapporterer direkte til denne.
 • Møter holdes en gang i måneden med mindre man blir enige om noe annet

Konsernutvalg
Hovedavtalens § 16-1 har bestemmelser om etablering av konsernutvalg i situasjoner hvor det foreligger et konsern. Aksjeloven og selskapsloven har egne bestemmelser om når det foreligger et konsernforhold.

De stedlige parter med bistand av organisasjonene søker å finne frem til hensiktsmessige former for slikt samarbeid. Hovedavtalen antyder følgende:

 • Etablering av et "koordinerende utvalg" av tillitsvalgte når man har samme overenskomst i flere enheter.
 • Etablering av et konsernutvalg hvor man kommer sammen og diskutere spørsmål av felles interesse.
 • Etablering av andre samarbeidsordninger som passer bedre for bedriften
 • Møtene avholdes vanligvis minste en gang i året