Innhold

Samarbeidsutvalg i bedrifter

For å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom alle ansatte, deres representanter og ledelsen i den enkelte bedrift og konsern, har Hovedavtalen bestemmelser om hvordan et slikt samarbeid kan organiseres.

Would you like this content in other languages?

Use the browser Google Chrome and choose your language. 

How to translate webpages in Chrome

  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Avtalefestede samarbeidsorganer i bedrift

Det er forholdene i den enkelte bedrift som må avgjøre hvordan samarbeidet best kan organiseres. Reglene om dette finner du i Hovedavtalen del B. Disse reglene kommer i tillegg til de vanlige drøftings- og medbestemmelsesreglene i Hovedavtalens kap. IX.

Europeisk samarbeidsutvalg (ESU)

I tillegg til de samarbeidsorganer bedrifter pålegges å etablere som følge av bestemmelsene i Hovedavtalen gjelder det særlige regler for store bedrifter som er etablert i flere land. Dersom visse vilkår er oppfylt må de opprette et europeisk samarbeidsutvalg (ESU), også kjent som European Works Council (EWC).