Innhold

Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto innføres fra 1.1.2021. Det innebærer i korte trekk at den ansattes pensjonssparing fra bedriften og innskuddspensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold samles med bedriftens ordning. For at innføringen av pensjonskonto skal gå best mulig, er det viktig at bedriften påser at pensjonsleverandøren har digital kontaktinformasjon til de ansatte der dette er tilgjengelig. Arbeidstakerne trenger ikke å foreta seg noe for at pensjonskontoen skal etableres.

Hva er egen pensjonskonto?

Ansatte i privat sektor som har innskuddspensjon vil omfattes av den nye ordningen med egen pensjonskonto. Ved innføring av pensjonskonto vil eventuelle pensjonskapitalbevis slås sammen, og samles med den sparingen som innbetales fra arbeidsgiver. Pensjonskontoen opprettes der nåværende arbeidsgiver har sin innskuddspensjonsordning. Dermed vil den ansatte få samlet all pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på ett og samme sted.

Dersom den ansatte har flere arbeidsgivere samtidig, blir tidligere pensjonsopptjening samlet der den ansatte har spart opp mest pensjon, blant de nåværende arbeidsforholdene.

Hvorfor egen pensjonskonto?

Pensjon oppleves av mange som komplisert og vanskelig. Innføringen av egen pensjonskonto vil bidra til et enklere og mer helhetlig pensjonssystem, bedre oversikt og høyere bevissthet. Samling av pensjonsmidler fra ulike arbeidsforhold vil kunne gi forvaltning til lavere kostnader, og dermed gi mer pensjon for hver krone bedriften sparer for sine ansatte. Den ansatte vil også få økt innflytelse over hvor sparing fra nåværende arbeidsgiver skal finne sted.

Når en ansatt slutter i en bedrift som har innskuddspensjon, får vedkommende utstedt et pensjonskapitalbevis. Den enkelte overtar da kostnadsansvaret, og det tilføres ikke lenger ny sparing.

Hva skjer ved innføringen?

Innhenting av kontaktinformasjon til den ansatte
Bedriften skal på forespørsel fra leverandøren utlevere kontaktinformasjon (epostadresse eller mobiltelefonnummer). Dersom bedriften ikke har dette, kan postadresse benyttes. Leverandøren kan kun bruke denne informasjonen i forbindelse med egen pensjonskonto. Det er viktig at leverandøren har riktig kontaktinformasjon for å kunne bistå bedriften med å informere de ansatte om egen pensjonskonto. Denne endringen trådte i kraft 06.11.2020.

Digitalt førstevalg
Det er verdt å merke seg at det er innført digitalt førstevalg. Det innebærer at pensjonsleverandøren kun vil ha digital kontakt med den ansatte, med mindre den ansatte aktivt reserverer seg mot dette. Første gang den ansatte kontaktes digitalt av leverandøren, skal de opplyses om adgangen til å reservere seg. Slik reservasjon gjøres hos pensjonsleverandøren.

Reservasjonsadgang
Alle ansatte som er medlem i en innskuddspensjonsordning vil få egen pensjonskonto. Dersom den ansatte har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, vil disse slås sammen og samles med den sparingen som innbetales fra arbeidsgiver automatisk, gitt at den ansatte ikke aktivt reserverer seg.

Ved innføringen vil den ansatte få informasjon om at den har pensjonskapitalbevis, og at man har anledning til å reservere seg mot samling av pensjonskapitalbevis hos Norsk Pensjon. Her vil man bli gitt informasjon om hvilke pensjonskapitalbevis man har, hvor de er forvaltet i dag, om det er enkelte av disse som har betingelser som gjør at de ikke kan samles (særaldersgrense eller garantier) og hvilke betingelser (priser) som belastes i dag.

Den ansatte må selv registrere en eventuell reservasjon i portalen hos Norsk Pensjon for ett eller flere av sine pensjonskapitalbevis. Dette må skje innen 1. mai. Ved senere jobbskifter vil det gis en frist på tre måneder til å foreta eventuelle reservasjoner.

Hva må bedriften gjøre?

Selv om det er den ansatte som i størst grad vil oppleve endringer, er det også viktig at bedriftene setter seg inn i hva som blir nytt med egen pensjonskonto. Bedriften har ansvar for å informere egne ansatte om endringene.

Dette løses i praksis ved at leverandørene vil utarbeide og formidle informasjon til de ansatte. Det er derfor viktig at arbeidsgiver på forespørsel fra bedriftens pensjonsleverandør utleverer kontaktinformasjon (epostadresse, mobiltelefonnummer eller postadresse) som arbeidsgiver har for de ansatte.

Tjenestepensjonsleverandøren har sendt ut et brev fra Finans Norge til alle ansatte som har innskuddspensjon.

Bedriften må huske på å oppdatere omtale av bedriftens pensjonsordning på de aktuelle stedene, som f.eks. bedriftens personalhåndbok.

Hva må den ansatte gjøre?

Den ansatte bør sette seg inn i informasjonen om egen pensjonskonto som de vil motta. Videre bør de logge seg inn hos Norsk Pensjon, og gjøre seg kjent med sine avtaler om pensjonskapitalbevis.

Pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold overføres automatisk til egen pensjonskonto, med mindre man reserverer seg mot dette hos Norsk Pensjon. Tidligere opptjening blir dermed slått sammen og samlet med den sparingen som innbetales fra arbeidsgiver.

Hvis den ansatte vil samle pensjonskapitalbevis fra «gamle» individuelle spareavtaler på egen pensjonskonto (IPS etter 2008-reglene og IPA), må pensjonsleverandøren som forvalter avtalen kontaktes. Norsk Pensjon gir en oversikt over slike avtaler og hvilke leverandører man har avtale med.

Den ansatte kan fremskynde overføringen til egen pensjonskonto ved å samtykke til overføringen hos Norsk Pensjon innen reservasjonsfristen går ut.

Hva skjer med midlene på egen pensjonskonto?

Pensjonsmidler som overføres til egen pensjonskonto vil få samme investeringsvalg som innskuddspensjonen. Den ansatte kan til enhver tid endre investeringsvalg på egen pensjonskonto innenfor de investeringsalternativer arbeidsgiver har valgt for innskuddspensjonsordningen.
Pensjonsmidlene som overføres fra tidligere arbeidsforhold slås sammen, men holdes adskilt fra sparingen i dette arbeidsforholdet. Leverandøren vil da beregne riktige kostnader for bedriften og de ansatte.

Den ansatte har også anledning til å velge en annen leverandør (selvvalgt leverandør). Dersom en ansatt velger selvvalgt leverandør, vil bedriften fortsatt forholde seg til sin valgte leverandør med sparing og innskuddsfritak. Leverandøren får ansvaret for å videresende sparebeløpet til en selvvalgt leverandør.

Kostnader
  • Bedriften skal betale for forvaltning av midlene for den delen av pensjonssparingen som er i det aktuelle arbeidsforholdet, akkurat som i dag.
  • Den ansatte skal betale for forvaltningen av den pensjonskapitalen som kommer fra tidligere arbeidsforhold.

Hvis pensjonskontoen ligger hos bedriftens pensjonsleverandør, får den ansatte samme priser på forvaltningen som bedriften har. Dette innebærer vanligvis lavere kostnader for den ansatte enn for forvaltning av pensjonskapitalbevis.

Bedriften skal fortsatt betale administrasjonsgebyr. Det er antatt at det å gå til egen pensjonskonto ikke skal gi mer administrasjon enn i dag.

Dersom den ansatte velger å ha en annen leverandør enn bedriften (selvvalgt), vil den ansatte få overført et beløp tilsvarende det bedriften ville ha betalt for forvaltning av innskuddspensjonen. Det er bedriftens standard forvaltningsvalg som da legges til grunn.

Hva skjer når den ansatte slutter?

Når den ansatte slutter, utstedes et pensjonskapitalbevis som i dag. Får den ansatte en ny arbeidsgiver som har innskuddspensjon, vil midlene samles i en ny pensjonskonto hvis den ansatte ikke har valgt annet.

Innskuddsfritak

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikring som sørger for at avtalt innskudd til alderspensjon fortsatt blir betalt selv om en arbeidstaker blir ufør. Forsikringsselskapet tar da over innbetalingen til den uføres alderspensjon. Det skjer ingen endringer i reglene om innskuddsfritak ved innføringen av egen pensjonskonto.

Innskuddsfritaket blir liggende i bedriftens ordning, uavhengig av om den ansatte har valgt selvvalgt leverandør. Det samme gjelder eventuelle andre risikodekninger som for eksempel uførepensjon.

Hvem får ikke egen pensjonskonto?

Ansatte som ikke har innskuddspensjon, enten fordi de jobber i offentlig sektor eller fordi bedriften har andre pensjonsordninger (ytelses- eller hybridpensjon), får ikke egen pensjonskonto. De som ikke får egen pensjonskonto, kan likevel velge å slå sammen sine pensjonskapitalbevis for å spare kostnader.

Lov om innskuddspensjon regulerer medlemskap, innskuddsgrenser m.m. for innskuddspensjonsordninger
Lov om obligatorisk tjenestepensjon regulerer hvilke bedrifter som må ha pensjon og minimumskrav til ordningen