Innhold

Hvor lenge kan en konkurranseklausul gjøres gjeldende overfor den tidligere arbeidstakeren?

En konkurranseklausul kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende lenger enn ett år regnet fra opphør av arbeidsforholdet. Ettårsfristen vil normalt beregnes fra utløpet av oppsigelsesfristen, se Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (4) andre setning, men enkelte unntak gjelder. F.eks. vil avskjedstidspunktet være utgangspunkt for beregningen ved avskjedigelse av arbeidstakeren.

Et annet eksempel på at det ikke er klart at utløpet av oppsigelsesfristen vil utgjøre utgangspunktet for etterårsfristen er tilfellet der arbeidstaker og arbeidsgiver inngår en avtale om at arbeidstaker skal fratre sin stilling før oppsigelsesfristen er utløpt. I så fall vil det oppstå en periode mellom fratreden og utløpet av den opprinnelige oppsigelsesfristen. Spørsmålet om når arbeidsforholdet formelt anses avsluttet i slike tilfeller slik at ettårsfristen begynner å løpe, må bero på en konkret vurdering. Skjæringstidspunktet etter denne vurderingen er det tidspunktet begge parters rettigheter og plikter etter avtalen er opphørt.

Det er også verdt å være oppmerksom på at arbeidsgiver skal vurdere hvorvidt virksomhetens behov tilsier at konkurranseklausulen kan gis kortere varighet dersom klausulen gjøres gjeldende. Domstolen har anledning til å sette til side klausulen i sin helhet eller begrense den i tid og/eller omfang dersom domstolen kommer til at klausulen er mer omfattende enn virksomhetens behov tilsier.