Innhold

I hvilke tilfeller er det adgang til å pålegge en arbeidstaker en konkurranseklausul?

En konkurranseklausul kan bare pålegges arbeidstaker dersom dette er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, se. Arbeidsmiljølovens § 14 A-1 (2) første setning.

For å avgjøre om arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse, må den enkelte konkurranseklausul vurderes konkret. Dette gjelder både med hensyn til hva konkurranseklausulen er ment å beskytte og i hvilken utstrekning den faktisk gjøres gjeldende.

Konkurranseklausuler som går lenger enn nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, vil helt eller delvis kunne settes til side.