Innhold

Når kan en vikar kreve å bli fast ansatt i stedet?

Smilende mann og kvinne. Foto.

Tiden går fort - og før du vet ordet av det kan vikaren kreve fast stilling.

I mange bransjer er det et tema at medarbeidere går lenge i forskjellige vikariater. Når får medarbeideren krav på fast stilling?

Dersom en arbeidstaker har vært midlertidig ansatt i tre eller fire år (avhengig av grunnlaget), vil vedkommende kunne ha krav på å bli fast ansatt.

Arbeidstaker som har vært midlertidig ansatt etter Arbeidsmiljølovens § 14-9 første ledd, bokstav a (arbeid av midlertidig karakter), har krav på fast ansettelse etter mer enn fire års sammenhengende ansettelse. Ansettelse på grunnlag av § 14-9 første ledd bokstav b (vikariat) og bokstav f (generell adgang) eller disse i kombinasjon, gir grunnlag for fast ansettelse etter mer enn tre års sammenhengende ansettelse.

Dersom arbeidstakeren har vært ansatt med grunnlag i bokstav a og ett eller begge de øvrige grunnlagene i kombinasjon, vil retten til fast ansettelse inntre når arbeidstaker har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år.

Tidligere var regelen at det gjaldt en absolutt begrensning på mer enn fire års sammenhengende ansettelse. Regelen ble endret 1. juli 2015, og vær oppmerksom på at de nye reglene ikke har virkning for arbeidsavtaler som er inngått før de nye reglene trådte i kraft.

Hva om vikariatet har en pause?

Kravet om at den midlertidige ansettelsen må ha vært sammenhengende innebærer at ansettelsesforholdet som klart utgangspunkt skal være uavbrutt. Det er likevel ikke slik at ethvert mindre avbrudd vil lede til at kravet om sammenhengende ansettelse ikke er oppfylt. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak, med utgangspunkt i ansettelsesforholdet og hva som er begrunnelsen for avbruddet. Et avbrudd på mindre enn 14 dager vil antakelig ikke være tilstrekkelig for å anse ansettelsesforholdet som avbrutt.  

Ny lov og forlengelse

En ikke helt upraktisk situasjon er at avtaler om midlertidig ansettelser forlenges. Det kan typisk være inngått en avtale om midlertidig ansettelse forut for lovendringen, og hvor det så inngås nye avtaler med vedkommende (om forlengelse) etter at loven har trådt i kraft. Spørsmålet er hva som da gjelder? Vi kan for eksempel tenke oss en situasjon der en arbeidstaker har vært ansatt i et prosjekt i la oss si tre år. Så tilbys/overføres vedkommende til et vikariat på ett år. Ansettelsen skjer etter at loven har trådt i kraft.

Vi har tatt spørsmålet opp med Arbeids- og Sosialdepartementet, som svarte:

Etter ikrafttredelsen gjelder loven fullt ut etter ordlyden ved inngåelse av nye kontrakter – dvs at har arbeidstaker tidligere vært ansatt sammenhengende midlertidig i mer enn tre år når vedkommende tilbys en ny avtale om vikariat, vil arbeidstaker etter vårt syn umiddelbart ha krav på fast ansettelse etter den nye regelen. Dvs. at tidligere midlertidige arbeidsforhold som omfattes av reglene må regnes med, selv om disse er gjennomført før ikrafttredelse.  På tidspunktet for inngåelse av vikariatavtalen, vil arbeidsgiver vite om de nye reglene, og dermed konsekvensen av å ansette den aktuelle arbeidstakeren i vikariatet.   Dette i motsetning til for avtaler som er inngått før og løper videre på ikrafttredelsestidspunktet.