Innhold

Utenlandsk arbeidskraft

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Innreiserestriksjoner: aktuelle spørsmål og svar

Flere av våre utenlandske ansatte kommer nå ikke inn i landet – kan vi permittere?

Bedriften må ha saklig grunn for permittering. Kravet om saklig grunn knytter seg til forhold i virksomheten, for eksempel at arbeidsoppgavene faller bort, at man mangler innsatsfaktorer for å få utført arbeidet o.l. Forhold som kun knytter seg til den enkelte ansatte, som at vedkommende ikke kommer inn i landet, gir derimot i seg selv ikke grunnlag for å permittere disse.

Dersom bedriften ikke kan gjennomføre arbeidsoppdrag fordi man mangler sentralt personell fra utlandet, slik at de øvrige ikke får gjort sitt arbeid, kan dette gi saklig grunnlag for permittering av øvrige ansatte. Dette kan også gjelde situasjoner der bedrift A ikke kan utføre sitt arbeid fordi bedrift B ikke kan utføre sin nødvendige del av oppdraget, f.eks. grunnet mangel på arbeidskraft. Hvorvidt det er saklig grunnlag for å permittere må vurderes i den enkelte sak, og man må følge gjeldende saksbehandlingsregler – se nærmere om permittering her.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?

Det klare utgangspunktet er at det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid.

Når det er på det rene at myndighetenes innreiserestriksjoner på utreisetidspunktet medfører at arbeidstaker ikke vil kunne stille på jobb til avtalt tid, er NHOs oppfatning at arbeidsgivere i utgangspunktet kan pålegge arbeidstaker ikke å reise ut av landet. Arbeidstaker setter seg da bevisst i en situasjon der arbeidsplikten ikke kan oppfylles. Det må likevel foretas en vurdering ut fra lengden på innreiserestriksjonen til enhver tid, og det må gjennomføres en dialog på den enkelte arbeidsplass for å se hvordan man eventuelt kan løse utfordringene før slikt pålegg eventuelt gis.

Når det gjelder arbeidstakere der begge parter har basert arbeidsforholdet på pendling til Norge eller der arbeidstaker har sin nære familie i utlandet, oppfordres det særlig til at partene på den enkelte arbeidsplass har dialog og ser på smidige løsninger for dette.

Brudd på et rettmessig pålegg kan medføre disiplinære reaksjoner.

Har arbeidstaker rett på lønn eller sykepenger når vedkommende ikke stiller på arbeid grunnet innreiseforbud?

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for enkelte arbeidstakere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen gjelder til og med 30. september 2021.

Lønn

Dersom arbeidstakeren ikke kan stille på arbeid og levere arbeidsytelsen, og fjernarbeid ikke er mulig, har vedkommende ikke krav på lønn.

I en situasjon der innreiserestriksjonene hindrer arbeidstakerne i å stille på arbeid, og arbeidstaker ikke har rett til andre ytelser fra Nav, oppfordrer NHO til å se på løsninger i form av ferieavvikling, avspasering, permisjoner eller lignende.

Innreiserestriksjoner vil være lovlig fravær i arbeidsforholdet.


Sykepenger

Arbeidstakers rett til sykepenger forutsetter i utgangspunktet arbeidsuførhet. Smitte eller antatt smitte av koronavirus samt myndighetspålagt karantene kan likevel gi rett til sykepenger. 


Kompensasjonsordning

Regjeringen har innført en kompensasjonsordning for arbeidstakere bosatt i EØS-området som er rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen gjelder til og med 30. september 2021.

Arbeidstakers rett til slik kompensasjon forutsetter:

 • Innreiserestriksjon: Arbeidstaker har vært borte fra arbeidet på grunn av innreiserestriksjoner til Norge som følge av covid-19-pandemien.
 • Tilknytning: Arbeidstaker er medlem av folketrygden.
 • Inntektstap: Fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.
  • Arbeidstaker kan ikke motta andre offentlige ytelser som skal dekke tapt arbeidsinntekt for samme periode, som f.eks. dagpenger under permittering. Hvis arbeidstaker f.eks. får graderte sykepenger, skal det kun gis kompensasjon for den delen den ansatte skulle vært på jobb.
 • Ansettelsesforhold: Arbeidstaker har vært ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.
  • Arbeidstakere som har avsluttet et arbeidsforhold har rett til kompensasjon i perioden fra 29. januar 2021 og frem til arbeidsforholdet ble avsluttet.
 • Opptjeningstid: Arbeidstaker har jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra Nav i fire uker før den datoen det søkes om kompensasjon fra.
 • Ferie: Arbeidstaker kan ikke avvikle lovbestemt ferie i perioden.
  • Dersom avviklet eller planlagt ferie omgjøres i samråd med arbeidsgiveren, kan det utbetales kompensasjon.

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd kan nektes kompensasjon. Innreiserestriksjoner etter reise til eget bosted i hjemlandet gir rett til kompensasjon hvis de øvrige vilkårene er oppfylt.

Kompensasjonens størrelse

Arbeidstaker har rett til en kompensasjon tilsvarende 70 % av sykepengegrunnlaget opptil 6G.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2021 utgjør grunnbeløpet 106 399 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Beregningen av månedsinntekten skal ta utgangspunkt i oktober, november og desember 2020 for alle søknader i denne kompensasjonsordningen.

Forskuttering og refusjon

Arbeidsgiver er forpliktet til å forskuttere beløpet, og kan kreve refusjon fra Nav. Refusjonskrav kan innfris for opptil seks måneder før den måneden kravet ble satt fram. Arbeidsgiver skal bekrefte at vilkårene er oppfylt ved innsending av refusjonsskjemaet. 

Det gjelder ingen arbeidsgiverperiode, slik det er ved utbetaling av vanlige sykepenger.

Les mer om ordningen (nav.no). Her får du også tilgang til refusjonsskjema.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?

Kan ansatte som har vært utestengt fra Norge grunnet innreiserestriksjoner miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært utestengt fra Norge grunnet innreiserestriksjoner i mer enn 14 dager kan miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

En grunnleggende forutsetning for å kunne få sykepenger fra arbeidsgiver, er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Når arbeidsforholdet er avbrutt i mer enn 14 dager sammenhengende grunnet innreiserestriksjoner, vil arbeidstaker miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver ved karantene eller sykefravær etter ankomst i Norge. Arbeidstaker må på nytt ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidsgivere som utbetaler sykepenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan miste retten til refusjon fra Nav.

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra Nav selv om vedkommende ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Vær oppmerksom på at slike avbrudd også medfører at arbeidstakers rett til å bruke egenmelding bortfaller. Det betyr at arbeidstaker må ha vært tilbake i arbeidsforholdet i en nærmere bestemt periode (4 uker eller 2 måneder) før man har ny rett til å benytte egenmelding. Les mer om dette her.

Det er laget en egen kompensasjonsordning for arbeidstakere bosatt i EØS-området som ikke slipper inn i landet grunnet stengte grenser. Ordningen gjelder frem til 1. oktober 2021. Les mer om dette her.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt