Innhold

Hvordan gjøres individuelle drøftelser?

Bedriften skal, så langt det er praktisk mulig, drøfte en oppsigelse med arbeidstakeren før endelig beslutning er fattet. Arbeidstakeren har rett til å ha med seg en tillitsvalgt til disse drøftelsene. Arbeidstaker bør gis adgang til å ha med annen rådgiver enn tillitsvalgt dersom han/hun ønsker det.

Hensikten med drøftelsen er todelt: For det første skal bedriften redegjøre for grunnlaget for oppsigelsen og hvordan utvelgelseskriteriene er anvendt i forhold til ham. Arbeidstaker har ikke krav på informasjon om hvordan kriteriene konkret er anvendt i forhold til andre arbeidstakere, slik at personlige opplysninger om disse fremkommer. For det annet skal arbeidstakeren få mulighet til å fortelle om hvordan oppsigelsen vil ramme ham og gi sitt syn på saken. På denne måten blir saken best mulig opplyst før beslutning treffes.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å innkalle arbeidstakeren til drøftingsmøte. Det bør skrives protokoll fra drøftelsen. En mal for slik protokoll finner du her.

Endelig beslutning om oppsigelse treffes tidligst etter at det individuelle drøftingsmøtet med arbeidstakeren er gjennomført.