Innhold

Oppsigelse, advarsel eller avskjed

Noen ganger kommer man dit at arbeidstakers utførelse av arbeidet ikke lenger er i samsvar med det arbeidsgiver med rimelighet kan forvente. Da kan man i ytterste konsekvens gå til oppsigelse. Før man kommer dit, må man imidlertid gjennom en omfattende prosess. I denne prosessen er det viktig å være bevisst på at målet alltid må være å få arbeidsforholdet til å fungere, slik at problemet løses.

Illustrasjonsfoto: iStock

Ofte stilt spørsmål:
Hvilke oppsigelsesfrister gjelder ved oppsigelser som følge av koronapandemien?

Det gjelder ingen spesielle oppsigelsesfrister i koronatider. De alminnelige oppsigelsesfristene gjelder. Det innebærer at:

 1. Oppsigelsesfristen fremgår av arbeidsavtalen eller tariffavtalen.
 2. Om det ikke er noen avtalt oppsigelsesfrist, eller avtalen ikke er oppdatert på mange år, gjelder reglene i arbeidsmiljøloven § 15-3, som sier:
Ansettelsestid + alder Oppsigelsesfrist
< 5 år 1 måned
> 5 år 2 måneder
10 år 3 måneder
10 år + fylt 50 år 4 måneder
10 år + fylt 55 år 5 måneder
10 år + fylt 60 år 6 måneder

Det er gitt en særlig regel i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) om forkortet oppsigelsesfrist i 14 dager. Denne gjelder dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften. Spørsmålet er om koronautbruddet gir adgang til å bruke denne forkortede oppsigelsesfristen.

Etter forarbeidene er denne bestemmelsen bare anvendelig i tilfeller hvor driften helt eller delvis stenger permanent. Bedrifter som opplever midlertidige problemer kan derfor ikke benytte denne oppsigelsesfristen, men bør permittere arbeidstakerne. Bare i de tilfeller hvor koronautbruddet gjør at bedriften ikke ser noen muligheter for å kunne starte opp den virksomheten som er rammet i overskuelig fremtid kan bestemmelsen benyttes.

Bedrifter som vurderer å benytte denne unntaksbestemmelsen anbefales å kontakte sin landsforening.

Veiledere
Artikler

Maler og dokumenter

 • Skriftlig advarsel/Warning

  Dette er et utkast til skriftlig advarsel. Du må selv tilpasse dokumentet etter behov. Advarsel er et effektivt verktøy om man vil understreke for den ansatte at vedkommendes adferd ikke aksepteres.

 • Innkalling til drøftelsesmøte (oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold) / Summons to consultation meeting

  Bruk denne for å kalle inn arbeidstaker til drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Referat fra drøftingsmøte - opphør av arbeidsforhold/Minutes

  Bruk denne som referat eller protokoll fra drøftingsmøte før en eventuell oppsigelse.

 • Oppsigelse av arbeidsforhold / dismissal with notice

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker skal sies opp.

 • Oppsigelse i prøvetid

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker sies opp i prøvetiden. Vilkårene for prøvetidsansettelse må være oppfylt og oppsigelsen må gis innen prøvetidens utløp.

 • Oppsigelse med tilbud om ny stilling

  Denne malen kan benyttes når arbeidsgiver har saklig grunn til å si opp arbeidsforholdet, men samtidig ønsker å tilby den ansatte en ny stilling. I situasjoner hvor arbeidsgiver gjennomfører en formell oppsigelsesprosess med tilbud om fortsatt ansettelse på nye vilkår, omtales dette gjerne som en "endringsoppsigelse". Les mer om endringsoppsigelser her.

 • Avskjed / summary dismissal

  Avskjed er aktuelt blant annet ved grovt brudd på arbeidsavtalen.

 • Mal for attest

  Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.

 • Sluttavtale (arbeidstakers forhold)

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker og arbeidsgiver sammen skal bli enige om en avslutning på arbeidsforholdet til arbeidstaker. Dette kan også kalles en sluttavtale, opphørsavtale, frivillig avslutning eller lignende.

Samtalestøtte for arbeidsgivere

Nav har utarbeidet et samtaleverktøy for arbeidsgivere. Verktøyet vil hjelpe deg med å gjennomføre samtaler med medarbeiderne og bruke erfaringene til forebyggende arbeid.

Les om samtalestøtte for arbeidsgivere her (nav.no)

For de fleste er en slik prosess noe fremmed og ukjent. Les mer om hvordan en slik prosess gjennomføres i denne veilederen.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt