Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva koster sykefravær?

Illustrasjon med tall og mennesker

En ukes sykefravær kostet i snitt 17.000 kroner i 2020. Estimatet er beregnet på bakgrunn av en Sintef-undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i 2010.

Kostnader for sykefravær er sammensatt
Det viktige er at bedriften er bevisst på at kostnader knyttet til sykefravær er mer enn rene lønnskostnader. Estimatet på 17.000 kroner per uke er bare ekstrakostnader, dvs. produksjonstap og eventuelle utgifter til vikar, overtid el. 

I tillegg må arbeidsgiver fortsatt betale løpende faste utgifter, som forsikringer, arbeidsgiveravgift og pensjonsinnbetalinger for sykmeldte medarbeidere. De første 16 dagene dekker arbeidsgiver også lønnskostnader.  

Ved sykefravær ut over 16 dager vil bedriften oppleve at nettokostnadene blir redusert fordi lønn til den sykmeldte blir kompensert fra Nav (opptil 6G). Gjennomsnittskostnaden som presenteres her, har ikke tatt med refusjon av lønn fra Nav. Når man skal regne på lengre fravær, skal trygderefusjonen trekkes fra gjennomsnittskostnaden etter dag 16.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2024 utgjør grunnbeløpet 124 028 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Kostnadene vil variere
Undersøkelsen viser at de konkrete kostnadene til et sykefravær vil variere betydelig avhengig av faktorer som fleksibilitet i organisasjonen, hvorvidt andre arbeidstakere kan overta arbeidsoppgavene til den sykmeldte, vikarer ved lengre fravær, den enkelte sykmeldtes funksjon, bransje og lønnsnivå og forhold i arbeidsmarkedet. Ved å gjennomføre kompenserende tiltak ved sykefravær, vil man kunne komme ut med lavere kostnader enn gjennomsnittsanslaget tilsier, men tiltakene kan på den annen side utgjøre en merkostnad eller ulempe.

Ikke signifikante forskjeller mellom bransjer
Undersøkelsen viser at det ikke er statistisk signifikante forskjeller mellom bransjene, selv om reiseliv og transport har lavere gjennomsnittskostnader.

Sintefs rapport kan lastes ned her