Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Oppfølging av sykefravær

For å lykkes i sykefraværsarbeidet er det viktig å få dialog og samarbeid på den enkelte arbeidsplass. Arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgt/verneombud har hovedansvaret, men er avhengig av samspill med NAV, lege og bedriftshelsetjeneste. Det er med andre ord mange aktører som har både plikter og rettigheter i sykefraværsarbeidet. NHO har utviklet mange nyttige maler, sjekklister og tips som kan bidra til å etablere gode rutiner i bedriften, samt gjøre oppfølgingsarbeidet enklere.

Oppsigelse ved sykefravær?

Hvis du vurderer å gå til oppsigelse av en ansatt som har sykefravær, er det viktig at du kjenner reglene og fremgangsmåten. Vi har laget en veileder.

Spørsmål og svar

Om melding av fravær

Når skal arbeidstaker varsle om et sykefravær?

God dialog om sykefravær sikrer at arbeidsoppgaver kan fordeles om noen er borte fra jobb.

Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om sykefravær snarest mulig, og senest første fraværsdag. Arbeidsgiver bør fastsette at et slikt varsel skal gis så tidlig som mulig, og helst innen et bestemt angitt klokkeslett. Dette bør fastsettes i et arbeidsreglement, en personalhåndbok eller lignende.

Unntak fra denne varslingsplikten kan bare gjøres når det ikke har vært mulig å gi varsel. Det skal mye til for at det ikke er mulig for arbeidstaker å gi et slikt varsel. Da snakker vi om unntakstilfeller, som f.eks. en alvorlig ulykke.

Sykepenger ytes tidligst fra den dagen arbeidstakeren har gitt melding, eller har varslet, om arbeidsuførheten (sykdommen) til arbeidsgiveren, så fremt det har vært mulig å gi en slik melding, se Folketrygdlovens § 8-18.

Loven går her litt lenger enn hva som følger av mange bedriftsinterne regler. Det er gode grunner for arbeidsgiver  til å opprettholde interne regler om varsling. Ofte må arbeidsoppgavene fordeles på andre når noen er borte. Da er det viktig å få beskjed så tidlig som mulig. Arbeidsgiver kan ikke innskrenke arbeidstakers rett til sykepenger ved å sette et tidspunkt, eller en frist for meldingen.

Gjentatte tilfeller av brudd på interne rutiner kan gi grunnlag for å vurdere det videre arbeidsforholdet.

Oppsigelser grunnet arbeidstakers forhold

Varsling er ikke det samme som dokumentasjon på fravær. Dokumentasjon gis i etterkant av varslingen, enten ved egenerklæring eller legeerklæring.

Når skal arbeidstaker sende inn en legeerklæring til arbeidsgiver?

Arbeidstaker skal sende inn en legeerklæring til arbeidsgiver så snart som mulig. Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av en legeerklæring og legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen 14 dager. Det må ha vært mulig for arbeidstaker å sende legeerklæringen. Unntak kan tenkes der arbeidstakeren er innlagt i helseinstitusjon eller er sterkt fysisk eller psykisk redusert.

NHO anbefaler sine medlemsbedrifter å ta inn i personalhåndboken, arbeidsreglementet eller lignende, bestemmelsen om 14-dagersfristen og forutsetningen om at det har vært mulig for arbeidstaker å sende inn legeerklæringen.

Hvem hos arbeidsgiver skal varsles om sykdom?

Arbeidsgiver bestemmer hvem hos arbeidsgiver som skal ha slik melding. NHO anbefaler at slik melding gis til nærmeste leder. Hvem som skal varsles bør fremgå av virksomhetens arbeidsreglement, personalhåndbok el.

Hvordan skal varsel om sykdom til arbeidsgiver gis?

Folketrygdloven sier ikke noe om hvordan en melding om sykefravær skal gis. Dette bør reguleres i arbeidsreglement, personalhåndbok el.

Et slikt varsel bør gis på telefon, forutsatt at det er praktisk mulig. NHO anbefaler at den ansatte selv ringer sin nærmeste leder og varsler om fraværet. Dette muliggjør en dialog mellom partene. 

Hvis arbeidsgiver tillater bruk av SMS så bør det fremgå av virksomhetens rutiner at SMS skal følges opp med en telefon til nærmeste leder så snart det er mulig. Bruk av SMS vil ha den fordelen at det kan dokumenteres at melding er gitt, på hvilket tidspunkt det er gjort og også innholdet i meldingen.

Tilsvarende gjelder for bruk av e-post, men dette bør nok normalt ikke tillates som "varslingskanal" da det ofte ikke vil sikre arbeidsgiver umiddelbar beskjed om fraværet.

Hvem har risikoen for at varselet om fravær kommer frem?

Det er arbeidstakeren som har risikoen for at melding om sykefravær kommer frem til en representant for arbeidsgiveren.  Arbeidstakeren har ansvaret for måten meldingen blir gitt på.

NHO anbefaler at alle meldinger om fravær nedfelles skriftlig i et eget skjema
for fraværsregistrering.

Om egenmelding

Kan arbeidstaker benytte egenmelding når arbeidsdagen avsluttes på grunn av egen sykdom?

Nei, egenmeldinger kan kun benyttes for hele fraværsdager. Det skyldes at egenmeldinger benyttes i arbeidsgiverperioden som starter "første hele fraværsdag" i tråd med folketrygdloven § 8-19 (2). En gradert sykemelding (legeerklæring) vil eventuelt kunne gi rett til sykepenger for deler av en arbeidsdag.

Flere av NHOs tariffavtaler gir likevel rett til lønnet permisjon for nødvendig tid og inntil 1 dags varighet i de tilfellene arbeidstaker må forlate arbeidsstedet grunnet egen sykdom. Dette omtales gjerne som "korte velferdspermisjoner" i tariffavtalen. Les mer om korte velferdspermisjoner. Selv om arbeidstaker i dette tilfelle ikke benytter en egenmelding, anbefales det at bedriften har retningslinjer for slikt fravær og at fraværet registreres.

Les mer om vilkårene for sykepenger

Om friskmelding

Kan en sykmeldt komme tilbake til arbeid før sykemeldingsperioden er utløpt?

Ja, sykmeldte kan gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til Nav eller lege. Den sykmeldte trenger bare å gjøre en avtale med arbeidsgiver.

Etter innføring av digital sykmelding sendes søknaden om sykepenger nå etter at sykmeldingsperioden er over.  I søknaden oppgir arbeidstakeren hvor mange timer hun eller han jobbet i perioden. Det gjør at Nav kan justere sykepengene i tråd med dette slik at utbetalingene blir riktig.

Den sykemeldte avtaler direkte med arbeidsgiver at arbeidet gjenopptas uten at NAV varsles på forhånd. Søknaden om sykepenger etter sykemeldingsperioden – som viser at arbeidstakeren har blitt friskmeldt – er tilstrekkelig varsel for Nav.

En arbeidstaker som er 100 prosent sykmeldt vil da være dekket av yrkesskadeforsikringen hvis arbeidet gjenopptas før sykmeldingsperioden er utløpt. Forutsetningen er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt med den sykmeldte at arbeidet gjenopptas. 

Det er ingen spesielle krav til hvordan bekreftelsen gis. Hvis det oppstår en sak, holder det at arbeidsgiveren bekrefter overfor Nav at det var avtalt med den sykmeldte at arbeidet var gjenopptatt. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig,

Maler og dokumenter

Bedriftens rutiner

 • Fraværsregistrering

  Verktøyet kan benyttes til alle typer fravær, både ferieplanlegging og sykefravær. Du velger selv hvilke typer fravær du vil registrere. Vi anbefaler å lese veileder før du tar verktøyet i bruk. NB: Informasjon om årsak til fravær kan være berørt av personvernregler, og vi oppfordrer til å være varsom i håndtering av denne type opplysninger. Se også Arbinns juridiske betingelser i bunn av siden.

 • Plakat med tidsfrister og oppgaver (eng og no)

  Oppfølging av sykemeldte, hvem gjør hva og når. Norsk og engelsk utgave.

 • Eksempel på rutine for sykefraværsoppfølging

  Alle virksomheter må ha rutiner for sykefraværarbeidet i bedriften, blant annet må man føre oversikt over fravær i bedriften.

 • Fraværsregistrering

  Et enkelt skjema som leder kan benytte i registrering av sykefravær.

Før sykemeldinger

 • Alternative arbeidsoppgaver og info til lege

  Et eksempel på sjekkliste for å vurdere alternative arbeidsoppgaver til ansatte som er sykmeldt. Arket inneholder også forslag til kort informasjon til lege.

 • Brev til lege

  Eksempel på brev til lege med informasjon om muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen. Bedriften må tilpasse innholdet til sin virksomhet.

 • Egenerklæring ved bruk av egenmelding

  Skjema som kan benyttes av arbeidstaker for å registrere egenmeldt fravær, samt registrere fravær i bedriften. Arbeidstaker fyller ut første del og leverer til arbeidsgiver, som benytter skjema til registrering av saken. 

Innen 4 uker sykmelding

 • Oppfølgingsplan trinn 1

  En mal for utforming av oppfølgingsplan etter oppfølgingsmøte innen 4 uker.

 • Oppfølgingsplan trinn 2

  Dette skjemaet kan brukes i oppfølgingsmøte ved vurdering av tilrettelegging, og gjennomføres i henhold til avtale etter første oppfølgingsmøte. Oppfølgingsplan trinn 2 sendes lege og evt NAV ved forespørsel, senest en uke før dialogmøte 2 dersom det er aktuelt.

Ved fravær fra 7 uker 100 % sykemelding

 • Innkalling dialogmøte

  Eksempel på brev til bruk ved innkalling til dialogmøte i forbindelse med sykemelding.

 • Rapport fra dialogmøte

  Mal for rapport etter dialogmøte, kan sendes sykmelder og NAV ved behov.

 • Til deg som er sykmeldt

  Informasjonsfolder til ansatte som er sykmeldt.

Samtalestøtte for arbeidsgivere

Nav har utarbeidet et samtaleverktøy for arbeidsgivere. Verktøyet vil hjelpe deg med å gjennomføre samtaler med medarbeiderne og bruke erfaringene til forebyggende arbeid.

Les om samtalestøtte for arbeidsgivere her (nav.no)

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt