Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvordan bestride en sykemelding? (Egenmelding og legeerklæring)

#205

Dersom arbeidsgiver mener det er god grunn til å betvile at vilkårene for sykepenger er oppfylt, kan arbeidsgiver unnlate å utbetale sykepenger til arbeidstaker. Her beskriver vi når du kan bestride en sykemelding, hvordan dette gjøres, og hvordan du eventuelt skal påklage NAVs vedtak om arbeidstakers rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Det kan være mange grunner til å bestride en sykemelding. Eksempler på dette kan være at den ansatte leverer sykemelding:

  • i forbindelse med arbeidskonflikt eller advarsel
  • etter å ha mottatt avslag på søknad om permisjon eller tidspunkt for ferie
  • etter gjentakende fravær på bestemte tidspunkter

Andre grunnlag kan være at:

  • sykmeldingen er tilbakedatert
  • arbeidstaker nekter å medvirke til sykefraværsoppfølging
  • arbeidstaker har varslet om fravær 
  • arbeidstaker har levert sykmelding for sent og det har vært mulig for arbeidstaker å sende legeerklæringen

Som arbeidsgiver har du ikke mulighet til å kontrollere grunnlaget for sykemeldingen ved å innhente legejournal fra arbeidstakers lege. Arbeidsgiver kan likevel bestride sykemeldingen når det foreligger en begrunnet mistanke om at fraværet ikke er reelt eller ulovlig på annet grunnlag

NHO anbefaler at arbeidsgiver i så fall informerer arbeidstaker og eventuelt NAV om sin beslutning.

Steg 1: Bestridelse av sykmelding overfor arbeidstaker og NAV

Første steg er å ta dette opp med arbeidstaker og dokumentere mistanken så langt det lar seg gjøre.

Arbeidsgiver bør gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor sykmeldingen bestrides og informere om at arbeidsgiver ikke vil utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. I begrunnelsen må det fremgå hvilke faktiske omstendigheter som arbeidsgiver har lagt vekt på og andre relevante forhold. Hendelsesforløpet og eventuelle utsagn bør gjengis mest mulig konkret. Arbeidsgiver må ta vare på SMS-er, e-poster og annen dokumentasjon i saken. Arbeidstaker må opplyses om at NAV må kontaktes for å motta sykepenger.

Lenke til maler for brev til arbeidstaker og NAV finnes nedenfor. Vær oppmerksom på at malene krever en nøyaktig beskrivelse av saksforholdet som bygger opp under bestridelsen.

Mal for brev til arbeidstaker og NAV ved tvil

Mal for brev til NAV ved tilbakedatert legeerklæring

Hvis arbeidstaker er uenig i arbeidsgivers beslutning, må vedkommende henvende seg til NAV og be om at NAV forskutterer sykepengene. NAV vil da innhente legejournaler og eventuelt ytterligere opplysninger fra partene. Dersom NAV kommer til at arbeidstakeren har krav på sykepenger, vil NAV fatte vedtak om dette, utbetale sykepenger til arbeidstakeren, og kreve beløpet refundert fra arbeidsgiveren.

Praksis fra Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden ("Ankenemnda") og rettspraksis viser at NAV godkjenner svært mange sykmeldinger. Den etterfølgende prøvingen av saken i Ankenemnda kan da vise at NAVs godkjenning bygget på sviktende grunnlag og at fraværet ikke var lovlig. Når situasjonen er at arbeidsgiver har påklaget et sykefravær som ikke fremstår som reelt, vil det derfor kunne være hensiktsmessig å påklage NAVs refusjonsvedtak til Ankenemnda. Inngivelse av anke er lite ressurskrevende idet arbeidsgiver vil benytte den første klage til NAV som grunnlag for anken til Ankenemnda. Se nærmere nedenfor.

Steg 2: Anke til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Arbeidsgiver kan anke NAVs vedtak om refusjon inn for Ankenemnda for sykepenger. Anken er en klage med beskjed om at saken skal videresendes Ankenemnda.

Anken sendes til NAV-kontoret som avgjorde den første klagen og ankefristen er 3 uker fra vedtaket ble mottatt. Det er gratis å anke. Arbeidsgiver trenger da ikke å betale de omstridte sykepengene, men kan avvente til de eventuelt ikke får medhold i Ankenemnda.

Klagen bør begrunnes, men det er tilstrekkelig å skrive i brevet at arbeidsgiver anker over NAVs vedtak og henvise til den første klagen. Når anken er sendt inn, vil Ankenemnda foreta en fullstendig ny overprøving av saken, blant annet etter en fornyet gjennomgang av legejournalene etter innstilling fra Ankenemndas rådgivende overlege og sekretariat.

Mal for brev til Ankenemnda for sykepenger

Ankenemnda avgjør om arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden eller ikke.

  • Hvis Ankenemnda kommer til at arbeidstakeren hadde rett til sykepenger, må arbeidsgiver betale disse, med tillegg av renter. I de tilfeller NAV har forskuttert sykepengene, er det NAV som mottar disse.
  • Er NAV enig med arbeidsgiver, utbetales ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidstaker kan påklage denne beslutningen. 
Få klager, men mange arbeidsgivere får medhold

Til tross for at NAV godkjenner svært mange påklagde sykmeldinger, viser statistikken fra Ankenemnda at det hjelper å klage. I anker som omhandler mistanke om ulovlig fravær har Ankenemnda omgjort NAVs vedtak i ca. 70 % av sakene i perioden 2015-2019.

Det er likevel bare i underkant av 100 anker om ulovlig fravær som behandles årlig av Ankenemnda. Dette skyldes antakelig at mange arbeidsgivere ikke kjenner til regelverket eller velger å slå seg til ro med det første vedtaket fra NAV.

Ankenemndas avgjørelse kan på vanlig måte påankes til de alminnelige domstolene som vil behandle saken i første instans. Dette er ikke vanlig fordi et saksanlegg for domstolene ofte er ressurskrevende.

Les mer om vilkårene for sykepenger