Innhold

Hvordan søker man om refusjon for arbeidsgiverperioden for en gravid arbeidstaker?

Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene:

  • Først søknad om unntak.
  • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden skal fremsettes på skjema NAV 08-20.20.

Det er helt avgjørende for om søknaden blir innvilget at det klart fremgår av søknadskjemaet at tilrettelegging eller omplassering er forsøkt, men ikke fungerer. Eventuelt må årsak til at det ikke er mulig å forsøke å tilrettelegge eller omplassere fremgå. Hvis disse rubrikkene ikke er fylt ut blir som hovedregel søknaden avslått.

Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAVs vedtak foreligger, men fortløpende sende inn refusjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder før den kalendermåneden NAV mottok søknaden om unntak, begrenset til ni måneder før termindato. Refusjonskrav kan være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav.

Krav om refusjon skal fremsettes i hvert enkelt tilfelle, på skjema NAV 08-20.12.

Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 21-13.

Hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som er helsefarlig for fosteret, og arbeidsgiver ikke kan omplassere kvinnen, er svangerskapspenger riktig ytelse, se Folketrygdlovens § 14-13.