Innhold

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan være forpliktet til å yte sykepenger hvis arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette omtales som et krav om "opptjeningstid". Ved permittering i mer enn 14 dager, vil arbeidstaker miste retten til sykepenger fra arbeidsgiveren.

En ansatt som har vært permittert, men som blir syk etter at permitteringen er opphørt, kan ha rett til sykepenger fra arbeidsgiveren. Det vil avhenge av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

  • Permittert i over 14 dager: arbeidstakeren må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker etter slutten av permitteringsperioden for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren.
  • Permittert i en kortere periode enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt og arbeidstakeren kan ha krav på sykepenger fra arbeidsgiveren forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler sykepenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan det være at NAV ikke vil gi refusjon. NHO kan ikke se at arbeidsgiver har plikt til å forskuttere sykepenger i disse tilfellene.

Arbeidstaker kan ha rett på sykepenger fra NAV selv om vedkommende ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.