Innhold

Velferdstiltak for arbeidstakere

Artikkel

#205

Typiske skattefrie velferdstiltak er sponset bedriftshytte, julebord/sommerfest o.l., tilskudd til bedriftsidrettslag, billig kantine mv.

Arbeidsgivere kan tilby arbeidstakere enkelte velferdstiltak uten at dette utløser skatteplikt. Les mer om alternative måter å gjennomføre årets julebord under koronapandemien på en skattefri måte for arbeidstakerne. Også digitale julebord er aktuelle.

I utgangspunktet skal alle gaver og naturalytelser som en arbeidstaker mottar i et arbeidsforhold, regnes som skattepliktig inntekt. Reglene gjelder både for gaver fra arbeidsgiver, og fra tredjeparter.

Det finnes likevel enkelte unntak som det kan være verdt å vite om. I tillegg til reglene om skattefritak for alminnelige gaver inntil kr 5000 per år, er det skattefrihet for det som kalles velferdstiltak.

Typiske skattefrie velferdstiltak
  • sponset bedriftshytte
  • julebord/sommerfest o.l.
  • tilskudd til bedriftsidrettslag
  • billig kantine 

Det er et vilkår at tiltaket er rettet mot alle, eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften. Formålet med fritaket er å legge til rette for økt trivsel og samhold på arbeidsplassen, gjennom tiltak av sosial eller velferdsmessig art. Enkeltstående tilstelninger som julebord, årsfest og andre sosiale arrangementer vil derfor være skattefrie når tilstelningen er et fellesarrangement, og den økonomiske fordelen anses som rimelig.

Finansministeren om arrangementer for ansatte under koronapandemien

Koronapandemien og de smittevernstiltakene som er innført, innebærer at mange virksomheter ikke har samme mulighet til å arrangere tradisjonelle julebord mv. i år.

Men også julebord i mindre grupper kan være skattefrie. Finansministeren har svart Stortinget om dette: 

"Jeg har derfor forståelse for at arbeidsgivere ønsker å tilrettelegge for gjennomføring av tradisjonelle velferdstiltak som julebord, nettopp for å styrke trivselen og tilknytningen til arbeidsplassen i en utfordrende tid. Pandemien og de smittevernbegrensninger koronasituasjonen setter for samlinger, er ekstraordinære.

Vilkåret om fellesarrangement må etter skattemyndighetenes vurdering tolkes i lys av den spesielle situasjonen som har oppstått. I nåværende situasjon kan det ikke kreves at alle ansatte i en virksomhet deltar på et felles julearrangement – i så fall ville det ikke være mulig for mange virksomheter å gjennomføre et slikt tiltak. Det er derfor ikke noe i veien for at de ansatte går ut og spiser julemiddag i mindre grupper, innenfor helsemyndighetenes retningslinjer for avstand og antall personer som kan samles. (Vår utheving).

Dette vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver dekker middagen i form av gavekort eller ved refusjon av utgifter. Vilkåret om at velferdstiltaket må være rimelig for at dette skal være skattefritt, vil gjelde som ellers". 


Skatteetaten om arrangementer for ansatte under koronapandemien

Skatteetaten har uttalt at også dekning av utgifter til digitale julebord kan være skattefritt: "Reglene om skattefrie velferdstiltak åpner for at arbeidsgiver arrangerer f. eks. julebord som et virtuelt treff f.eks. på Skype eller Teams. Hensynet til samhold ved at man er sammen med kollegaer ivaretas også her. Av praktiske årsaker kan refusjoner likestilles med naturalytelser når arbeidsgiver skal dekke utgifter til mat i slike sammenhenger."

De nærmere vilkårene for skattefrie velferdstiltak finner du på Skatteetatens sider. Der er det også en liste over praktiske spørsmål.