Innhold

Forsikringsveilederen

Få råd og tips til hvilke vurderinger du bør gjøre når du skal avgjøre hvilke forsikringer du bør ha.

Forsikring skal dekke tap som oppstår på grunn av plutselige og uforutsette forhold, som vanligvis ikke inntreffer og som det er vanskelig å beskytte seg mot. Forsikring overfører risikoen for tap til et forsikringsselskap.

Stort sett har forsikringsselskapene standardiserte forsikringer (bedriftsforsikring eller næringslivsforsikring) som er tilpasset de fleste bedrifters behov. Men ikke alle bedrifter er like. Det er derfor en god idé å tenke nøye gjennom hvilke risikoer bedriften ønsker å overføre til forsikringsselskapet.

Bedriften må derfor stille seg spørsmålet:

  • Hva kan skje med min virksomhet?
  • Hva vil jeg forsikre, mot hvilke farer og mot hvilke tap?
  • Hvor sannsynlig er det at noe uønsket kan skje, og hvor store konsekvenser vil det i tilfelle ha for bedriften?

Husk at noen forsikringer er lovpålagte, som ansvarsforsikring for bil og yrkesskadeforsikring for ansatte. I en del kontrakter, for eksempel låne- og leasingavtaler, kan det også være krav om at bedriften skal ha bestemte forsikringer.

  1. Hva vil du forsikre?

Hva vil du forsikre?

De fleste bedrifter har eiendeler som kan bli skadet, ødelagt eller gå helt tapt: Bygninger, kjøretøy, varer, maskiner, elektronisk utstyr, inventar, verktøy, penger og annet løsøre. Det kan være både bedriftens egne eiendeler eller noe som er leid eller leaset, som lager og utstyr. Eiendelene kan befinne seg hos bedriften selv, være under transport eller hos en kunde eller ansatt – i butikken eller på lageret, i Norge eller i utlandet.

Immaterielle rettigheter eller eiendeler er patenter, varemerker, design, programvare, oppfinnelser eller forretningshemmeligheter, og ikke minst arkiver og data, enten de er lagret fysisk eller digitalt. Slike rettigheter og eiendeler kan bli "skadet" ved at de går tapt eller at andre benytter seg av dem uten å ha rett til det, for eksempel ved kriminelle handlinger.

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.