Innhold

Hva er allmenngjøring av tariffavtaler?

Refleksjon av heisekran i glassvinduer.

Allmenngjøring av tariffavtaler innen enkelte bransjer

Allmenngjøring av tariffavtaler har som hensikt å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

I forbindelse med inngåelsen av EØS-avtalen fikk vi i 1993 lov om allmenngjøring av tariffavtaler. Allmenngjøring av hele eller deler av en tariffavtale innebærer at alle ansatte som arbeider innen et fag eller virksomhet som faller inn under virkeområdet til den allmenngjort tariffavtalen som et minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av tariffavtalen som er allmenngjort. Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift, vedtatt av en nemnd (Tariffnemnda), hvor også arbeidslivets parter er med. Forskriften gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere.

Nemnda kan allmenngjøre hele eller deler av tariffavtalen, typisk bestemmelser om minstelønn, arbeidstid og utgifter til reise, kost og losji. 

Hensikten med allmenngjøringsordningen er å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Dette skal etter lovgivers uttalelse sikre utenlandske arbeidstakere mot urimelige eller uakseptable lønns- og arbeidsvilkår.

Krav om allmenngjøring

Det er bare arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som er part i tariffavtalen som kreves allmenngjort, og har innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39, som kan fremme krav om allmenngjøring av en tariffavtale. Kravet må begrunnes og dokumenteres av den part som fremsetter kravet.

Unntak

Allmenngjøringsforskriftene gjelder likevel ikke i to tilfeller:

-          Hvis arbeidstakeren samlet sett har bedre lønns- og arbeidsvilkår etter sin egen arbeidsavtale

-          Hvis det landets rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet der arbeidstaker er utsendt fra  samlet sett er bedre.

Ansvar, tilsyn og påseplikt

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsgiver etterlever regelverket. Tilsynet kan benytte sine vanlige virkemidler, dvs. pålegg, stans, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Arbeidsgiver kan også straffes med bøter eller fengsel dersom allmenngjøringsforskriften ikke overholdes.

Ved allmenngjøring av tariffavtaler gjelder forskrift om informasjons- og påseplikt for oppdragsgivere og innsynsrett for tillitsvalgte  Forskriften innebærer at bestillere og leverandører som inngår kontrakter med underleverandører har to sentrale plikter:

 • Plikt til å informere om lønns- og arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskrifter.
 • Plikt til å påse (dvs. undersøke og om nødvendig følge opp) at arbeidstakere hos oppdragstakere/underleverandører har lønn i overensstemmelse med satsene i allmenngjøringsforskrifter.

Påseplikten gjelder kun der bestiller driver næringsvirksomhet og ikke for privatpersoner.

Informasjons- og påseplikten kan kontraktsfestes mellom bestiller og oppdragstaker. Et eksempel på en slik avtale finnes nederst i artikkelen. (kun tilgjengelig for medlemmer) 

 

Alt om tariff

Alt om lønn

Minstelønn

Lønn - Bygg

Faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser skal en timelønn på minst:

 • Fagarbeidere: kr 209,70
 • Ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 188,40
 • Ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 196,50
 • Arbeidstakere under 18 år: kr 126,50

Lønn - Elektro

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. skal ha en lønn per time på minst:

 • For faglærte som utfører fagarbeid: kr 217,63
 • For andre arbeidstakere: kr 189,52
Skiftarbeid

Ved skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen på:

 • To-skiftsarbeid: 17 % av minstelønnssatsen
 • Tre-skiftsarbeid: 27,3 % av minstelønnssatsen

Det overnevnte gjelder ikke for petroleumsvirksomhet til havs.

Lønn - Fiskeindustribedrifter

Fagarbeidere og produksjonsarbeidere med tilhørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører, kjøle- og kuldemaskinister skal ha en lønn per time på minst:

 • Fagarbeidere: kr 195,20
 • Produksjonsarbeidere: kr 183,70
 • Arbeidstakere under 18 år skal minst ha en lønn per time på 80% av minstelønnssatsen
 • Arbeidstakere over 17 år som har arbeidet 12 uker i bedriften skal lønnes i henhold til de lønnsgrupper deres arbeid hører under. 
Skift

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg til timesatsen på:

 • To-skiftsarbeid: 20% av minstelønnssatsene
 • Tre-skiftsarbeid: 25% av minstelønnssatsene

Lønn - jordbruk og gartnerier

Minstelønnssatsene gjelder for arbeid innen jordbruk og gartneri, og omfatter arbeid innen alle fag innenfor området landbruk, naturbruk og naturforvaltning som naturlig utføres innenfor jordbruk- og gartnerinæringen. Det inkluderer også arbeid på hagesenter, planteskolearbeid og lager- og terminalarbeid.

Arbeidstakere innen denne næringen skal ha en minstelønn per time:

Ferie- og innhøstingshjelp
 • Arbeidstakere under 18 år: kr 103,15
 • Over 18 år – ansatt inntil 12 uker: kr 123,15
 • Over 18 år – ansatt mellom 12-24uker (3-6 måneder): kr 128,65

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Fast ansatte
 • Ufaglærte arbeidstakere: kr 143,05
 • Arbeidstakere under 18 år: kr 112,65
 • Tillegg for fagarbeidere: kr 11,75
Helge-/helligdagstillegg for røktere/avløsere i fast turnus

Det betales et tillegg på 25% per arbeidet time:

 1. Mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24.
 2. Mellom klokken 13 og 24 på jul- og nyttårsaften.
 3. Mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17.mai. 

Lønn - overnatting, servering og catering

Arbeidstakere som utfører arbeid i overnattings-, serverings-, og cateringsvirksomhet og lignende på land skal ha en minstelønn.

Arbeidstakere over 20 år/etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år skal ha en minstelønn på kr 167,90.

Heltidsansatte og deltidsansatte opptjener praksis på lik linje. Praksis må opparbeides etter at arbeidstaker har fylt 18 år. Tilkallingsvakter til enkeltstående oppdrag i løpet av fire måneder vil ikke opptjene praksis på samme måte. Arbeidstaker på tilkalling må arbeide tilsvarende full stilling eller ha oppdrag tilsvarende fire måneder.

For unge arbeidstakere
 • 16 år: kr 110,33
 • 17 år: kr 119,83
 • 18 år: kr 134,09
Satser for fratrekk i lønn ved innkvartering i bedriften

Hvis de ansatte innkvarteres på jobb, gjelder følgende satser for fratrekk i lønn:

 • For enkeltrom: kr 555,73 per måned
 • For dobbeltrom: kr 361,45 per måned

Det kan kun gjøres trekk i lønn for innkvartering når arbeidstakerne bor på enkle, innredede rom; typisk på et enkelt- eller dobbeltrom i hotellet hvor arbeidstakeren arbeider. Dersom bedriften stiller en mer selvstendig boenhet til rådighet, med blant annet kokemuligheter, avtales leie mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Lønn - skips- og verftsindustrien

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien skal ha en lønn per time på minst:

 • Fagarbeidere: kr 178,55
 • Spesialarbeidere: kr 170,53
 • Hjelpearbeidere: kr 162,60

Arbeidstakere som er ansatt henholdsvis på bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på:

 • Fagarbeidere: kr 35,71
 • Spesialarbeidere: kr 34,11
 • Hjelpearbeidere: kr 32,52

Tilleggene skal også gis til arbeidstakere som er ansatt på reisebetingelser hvor det er forutsatt at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder/arbeidsplasser i sitt arbeidsforhold, når arbeidsoppdraget krever overnatting.

Skiftarbeid

På arbeidsplasser med skiftarbeid skal det betales et tillegg per time på:

For to-skiftarbeid (36,5 timer per uke):

 • 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: kr 0
 • 2. skift: kr 18,91
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 40,41
 • Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 57,93

For tre-skiftarbeid (35, 5 timer per uke):

 • 1.skift: inntil lørdag kl. 14.00: kr 0
 • 2. skift: kr 19,49
 • 3. skift: kr 29,01
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 41,58
 • Fra kl. 14.00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 59,57

For helkontinuerlig tre-skiftarbeid (33,6 timer per uke):

 • 1. skift: inntil lørdag kl. 14.00: kr 0
 • 2. skift: kr 20,66
 • 3. skift: kr 30,64
 • For skiftarbeid etter kl. 14.00 på dager før søn- og helligdager: kr 43,90
 • Fra kl. 14:00 på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften: kr 62,94

Omregning fra ordinær arbeidstid

Ved omregning fra ordinær arbeidstid, 37,5 timer per uke, til avvikende arbeidstidsordninger, brukes følgende tabell:

 • Fra 37,5 timer – 36,5 timer: 2,74%
 • Fra 37,5 timer – 35,5 timer: 5,63 %
 • Fra 37,5 timer – 33,6 timer: 11,61 %

Tillegg

Det skal betales et tillegg for arbeid utover ordinær arbeidstid med 50 % av timesatsen. For arbeid utover ordinær arbeidstid i tidsrommet mellom kl. 21.00 og kl. 06.00 og på søndager og helligdager, skal det betales et tillegg på 100 % av timesatsen.

Lønn - Godstransport på vei

Arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn skal ha en lønn per time på minst: kr 175,95

Satsen for minstelønn gjelder også for arbeidstakere i bedrifter som er etablert utenfor Norge dersom transporten utføres av en utsendt arbeidstaker (såkalt kabotasje eller kombinert transport). Satsen gjelder ikke ved internasjonal transport.

Satsen gjelder ikke ved egentransport; det vil si varer som virksomheten har produsert selv og som transporteres av virksomhetens ansatte. Satsen gjelder heller ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Lønn - Persontransport med turbil

Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss skal ha en lønn per time på minst: kr 158,37

Dette gjelder når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse. 

Satsen gjelder også for arbeidstakere i utenlandske virksomheter, hvis transportoppdraget er organisert på en måte som innebærer utsending av arbeidstakere som ledd i en midlertidig tjenesteytelse. Når utenlandske virksomheter utfører persontransport med turbil i Norge, vil dette normalt være i form av internasjonal transport og/eller såkalt kabotasjekjøring. Minstelønnssatsen gjelder kun ved kabotasjekjøring.

Minstelønnssatsen gjelder ikke læringer og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Lønn - Renhold

Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester skal minst ha en lønn per time på: kr 187,66
Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: kr 139,62

Overtid/tillegg

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være på minst kr 26