Innhold

Streik - skritt for skritt

Denne veilederen skal gi deg de nødvendige rådene for at din bedrift skal vite hvordan dere skal forholde dere ved en streik i forbindelse med lønnsoppgjør. Veilederen gir deg derfor informasjon om følgende:

  • Hva en streik er
  • Hvordan man forbereder seg ved streikefare
  • Når streiken inntreffer
  • Hvem som kan arbeide under streik
  • Muligheten til å omdisponere arbeidstakere under en streik
  • Hvem kan ikke jobbe under en streik – streikebryteri
  • Unntak fra streik – nedkjøringsavtaler og dispensasjonssøknader
  • Hvilke konsekvenser streik har for lønn, ferie mv.
  • Hva som skjer etter en streik

  1. Hva er en streik?

Hva er en streik?

Streik defineres i arbeidstvistloven § 1 bokstav f som en "hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap, eller i forståelse med hverandre, iverksetter for å oppnå en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft."

Arbeidstakerne bruker streik for å få gjennomslag for sine krav helt eller delvis ved å bruke makt. En streik vil ofte sette arbeidsgivere i en svært vanskelig økonomisk situasjon; jo lenger tid en streik varer, desto mer øker presset på partene til å komme frem til en enighet.

I denne veilederen skal vi ta for oss streik i forbindelse med revisjon av tariffavtaler. Tariffstreik er det vi her omtaler som "streik". Tariffstreik er maktmiddelet som arbeidstakernes organisasjoner under gitte vilkår kan ta i bruk. I Norge er det kun fagforeningene, ikke den enkelte arbeidstaker, som har myndighet til å ta medlemmer ut i streik.

Les mer om sympatistreik
Les mer om politisk demonstrasjonsstreik

En streik i forbindelse med tariffoppgjør, der det allerede er en tariffavtale, kan først gjennomføres etter at partene har forsøkt å komme til enighet gjennom forhandlinger og mekling uten å lykkes.

Veilederen er tilgjengelig for medlemsbedrifter.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"