Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Når en bedrift har behov for å få utført arbeid, kan dette skje enten ved at bedriften ansetter arbeidstakere, eller ved at virksomheten knytter til seg arbeidskraft på annen måte (heretter kalt tilknytningsform). Det finnes ulike tilknytningsformer og de vanligste er:  

 • Fast eller midlertidig ansettelse i heltid- og/eller deltidsstilling. Hovedregelen er at ansettelser av arbeidstakere skal skje i faste stillinger. Det er viktig at bedriften kjenner til og kun ansetter midlertidig i de tilfeller det er tillatt å ansette midlertidig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. Virkningen av en ulovlig midlertidig ansettelse kan være at arbeidstakeren krever fast ansettelse og/eller erstatning, jf. arbeidsmiljøloven § 14-11. 

  Heltidsnorm

  Fra 1. januar 2023 gjelder en ny heltidsnorm. Normen innebærer at:

  • Du skal som hovedregel ansette arbeidstakere på heltid.
  • Du må skriftlig dokumentere behovet for å ansette på deltid før en deltidsansettelse. Du må også drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med de tillitsvalgte.

  Les mer om denne endringen i Regjeringens pressemelding.

 • Innleie av arbeidstakere fra en annen virksomhet eller fra et bemanningsforetak. En innleid arbeidstaker er ansatt hos en arbeidsgiver ("utleiebedriften"), men leies - for en kortere eller lengre periode - ut til en annen virksomhet ("innleiebedriften") for å utføre arbeid under innleiebedriftens ledelse og instruksjon.  
 • Selvstendig oppdragstaker, inkludert kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende (uten ansatte). Det vil si enkeltpersoner som uten egne ansatte utfører arbeid i oppdrag for en virksomhet uten å være arbeidstaker. Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for denne gruppen, med noen få unntak. Oppdraget reguleres gjerne av en kommersiell kontrakt mellom to næringsdrivende, dvs. ikke en ansettelseskontrakt. 
 • Frilansere/andre som mottar lønn fra oppdrag de utfører for en virksomhet. I folketrygdloven er frilanser definert som «enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Denne gruppen vil normalt ikke anses for å være arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, og arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke for denne gruppen, med noen få unntak. 
 • Kjøp av tjenester fra andre virksomheter, herunder entrepriser. Det er da tjenesteleverandøren/entreprenøren som er arbeidsgiver for de som utfører arbeidet.  

På siden Arbeidskontrakter, rekruttering og ansettelser finner du, som arbeidsgiver, nyttig informasjon ved rekruttering og ansettelse av arbeidstakere. Der finner du også følgende arbeidsavtalemaler på norsk og engelsk:  

Ansettelseshjelperen hjelper deg med å finne riktig ansettelseskontrakt.  

Malhjelperen gir deg veiledning og automatiserer utfyllingen av arbeidsavtaler. 

På siden Midlertidige ansettelser kan du lese mer om midlertidige ansettelser. 

På siden Innleie av arbeidskraft kan du lese mer om innleie av arbeidstakere fra en annen virksomhet eller fra et bemanningsforetak. 

Kjøp av tjenester faller utenfor Arbinns kjerneområde, men i innleieveilederen finner du informasjon om skillet mellom innleie og entreprise.