Innhold

Lovfestet krav om pauser

To kokker på et kjøkken. Foto.

I henhold til Arbeidsmiljølovens § 10-9 har arbeidstaker krav på minst en pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer. Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halv time.

Slike pauser regnes normalt ikke som arbeidstid, men dersom arbeidstaker enten ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen eller det ikke finnes "tilfredsstillende" pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. For at pausen ikke skal regnes som arbeidstid må arbeidstaker i henhold til forarbeidene være fritatt for plikter og må kunne bruke pausen til f.eks. å forlate arbeidsstedet. Dersom arbeidstaker er pålagt plikter i pausene, f.eks. å måtte kunne ta telefonen, regnes pausen som arbeidstid. Det samme gjelder dersom arbeidstaker må regne med stadige avbrytelser i pausen.

Arbeidsmiljøloven sier ikke noe om hva som anses som et "tilfredsstillende" pauserom, men arbeidsplassforskriften fastslår at spiserommet skal være så stort at det gir tilfredsstillende plass til det største antall arbeidstakere som skal spise samtidig, samt at det skal være hensiktsmessig innredet og at arbeidstakerne om nødvendig skal kunne tilberede måltider der.

Pausen kan fastsettes slik at arbeidstakerne kan velge fritt når de vil spise innenfor et angitt tidsrom, eller det kan avtales et fast tidspunkt for pausen. Arbeidstakerne kan ikke kreve at alle skal ha pause samtidig. Som utgangspunkt bør pausen legges omtrent midt i arbeidstiden med et slingringsmonn på en time i hver retning.

Hvorvidt arbeidstaker får betalt for pausen, sier Arbeidsmiljøloven ikke noe om. Dette kan imidlertid følge av den enkeltes arbeidsavtale eller av gjeldende tariffavtale.

Når arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstiden er avviklet, har arbeidstaker krav på en pause på minst en halv time. Dette vil typisk være tilfellet dersom arbeidstaker må arbeide overtid. Denne pausen regnes som en del av arbeidstiden, men regnes ikke med i det antallet timer det er tillatt å arbeide overtid. Pause som legges etter alminnelig arbeidstids slutt godtgjøres som overtidsarbeid. Når forholdene gjør det nødvendig, kan denne pausen kortes ned eller forskyves.