Innhold

Permisjoner

Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra jobb i kortere eller lengre perioder. For eksempel i forbindelse med fødsel og barseltid, legebesøk, begravelser, utdanningspermisjoner, militærtjeneste eller annet. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter de ansatte har, til permisjon med eller uten lønn.

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Spørsmål og svar

Hva skjer om arbeidstakeren blir syk under foreldrepermisjonen?

Den som skulle vært i permisjon vil ved sykdom kunne søke om overføring av foreldrepengene til den andre av foreldrene. Man kan også søke om utsettelse av perioden med foreldrepenger. Legeattest som beskriver hvorfor vedkommende er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet kreves. Om barnet blir alvorlig sykt, vil foreldrene kunne søke om pleiepenger fra NAV. Dette pauser foreldrepermisjonen inntil barnet er friskt.

Har folk i permisjon spesielt vern mot endringer som skjer mens de er borte?

Nei. Overfor ansatte som er ute i permisjon, har arbeidsgiver samme rett til å gjennomføre endringer som overfor ansatte som er i arbeid. Den som er i permisjon har dermed ikke et absolutt krav på å komme tilbake til samme stilling. Likestillingsloven setter imidlertid forbud mot at ansatte blir forskjellsbehandlet på grunn av kjønn. Forutsetningen for endringer må alltid være at det foreligger saklig grunn.

Kan arbeidstaker kreve permisjon for å gå i begravelser, bryllup etc.?

I tillegg til de mange lovfestede permisjonsgrunnlagene, er det mange arbeidsgivere som gir permisjon til viktige private hendelser. Dette kalles gjerne velferdspermisjon. Hvis din bedrift har tariffavtale, vil spørsmålet antagelig være behandlet der. Foreligger det ingen tariffavtale om velferdspermisjon, er det helt opp til arbeidsgiver om slik permisjon skal gis.

Foreldrepermisjon: Må jeg betale lønn i permisjonstiden?

Ved foreldrepermisjoner er det NAV som utbetaler foreldrepenger, og disse har ingen "arbeidsgiverperiode", slik som sykepenger har. Noen arbeidstakere velger å fortsette å utbetale ordinær lønn, mens NAV-refusjon kommer til arbeidsgiver. Andre velger å stoppe lønningene, og heller sende NAV-pengene direkte til arbeidstaker. Dette vil ofte være regulert i tariffavtaler. Du må imidlertid søke om refusjon innen tre måneder, ellers mister du retten til refusjon fra NAV. Arbeidstakeren må også ha søkt om foreldrepenger fra NAV innen rett tid. NAV betaler ikke for de to ukene far har rett til å være hjemme i forbindelse med selve fødselen, far har kun krav på lønn i disse ukene dersom det er avtalt med arbeidsgiver i tariff eller på annen måte. Under ammefri har arbeidstakeren krav på ordinær lønn.

Hvor lang permisjon kan jeg gi?

Så lenge du vil. Loven har ingen øvre grense for lengden på permisjoner.

Kan en ansatt i permisjon kreve å komme tilbake tidligere enn avtalt?

En avtale om permisjon forplikter begge parter i avtaleperioden. Er det for eksempel avtalt permisjon i seks måneder har arbeidstaker i utgangspunktet ikke noe rettslig krav på å komme tilbake før det avtalte tidspunktet. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om vedkommende skal få komme tilbake før avtalt tidspunkt. Ofte kan arbeidsgiver ha gjort tilpasninger som følge av permisjonen, ved for eksempel å ansette en vikar, og man kan ikke uten videre si opp vikaren fordi arbeidstakeren vil tilbake. Uavhengig av om det er engasjert en vikar eller ikke, kan arbeidsgiver selvsagt velge å ta arbeidstaker tilbake eller legge til rette for en fleksibel løsning.

 1. Når har man krav på permisjon?

  Etter arbeidsmiljøloven (AML) kan man ha krav på permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, barns og barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nære pårørende, utdannelse, militærtjeneste, offentlige verv og religiøse høytider

 2. Korona

  Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon ved barn og barnepassers sykdom

  Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

 3. Regler for foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvoter

  Mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen er nå 15 uker ved 100 prosent uttak. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.

Bli medlem!

Bli medlem i NHO-felleskapet og nyt godt av mange gode medlemsfordeler.

Se medlemsfordeler Gå til innmelding