Innhold

Nedbemanning

Nedbemanning som følge av bedriftens behov for innskrenkninger er en vanskelig prosess for alle parter. Loven setter klare føringer for hvordan en slik prosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

Veileder i nedbemanningsprosessen

Denne veilederen gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning. Målet med veilederen er at du skal kunne gjennomføre en nedbemanning ved din bedrift korrekt, og slik minimere risikoen for konflikter.

Would you like this content in other languages?

See our Content in English 

How to translate webpages in the browser Google Chrome

 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More about how to use this Chrome to translate (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Når kan bedriften nedbemanne?

Det er tre grunnvilkår for oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold (nedbemanning): Saklig behov, at det er gjort en interesseavveining og at det ikke foreligger annet passende arbeid.

Saklig behov

Typiske eksempler på saklige nedbemanningsbehov:

 • Reduserte inntekter
 • Overkapasitet
 • Tilpasning av kostnader i forhold til skjerpet konkurranse
 • Endret kunde- eller produktportefølje
 • Redusert ordreinngang

Les mer om grunnvilkårene for å nedbemanne

Se NHOs nedbemanningsveileder

Spørsmål og svar om nedbemanning

Kan den kortere oppsigelsestiden i prøvetiden benyttes ved nedbemanninger?

Ja, den kortere oppsigelsestiden som er lovlig avtalt for prøvetiden gjelder uavhengig av årsaken til oppsigelsen. Det betyr at den også kan benyttes ved nedbemanninger (oppsigelser grunnet virksomhetens forhold).

For at den kortere oppsigelsestiden skal kunne benyttes, må vilkårene for prøvetidsansettelse være oppfylt og oppsigelsen må gis innen prøvetidens utløp. Selve fratredelsen kan likevel skje etter utløpet av prøvetiden.

Dette er viktig å huske på ved avtaler om prøvetid:

 • Avtaler om prøvetid må gjøres skriftlig. Det anbefales å avtale prøvetid i arbeidskontrakten.
 • Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.
 • Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager fra dato til dato i prøvetiden, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

Les mer om prøvetid

Hvilke rettigheter har utenlandske faglærte arbeidstakere i Norge som har lovlig opphold knyttet til arbeidsforholdet og som nå permitteres/sies opp?

Spørsmålet om utenlandske arbeidstakeres stilling under covid-19-pandemien ved permittering ble allerede i mars diskutert med Arbeids- og sosialdepartementet, som ga følgende svar:

"Alle som bor eller arbeider i Norge, er som hovedregel medlem i folketrygden, og utlendinger kan i utgangspunktet få de samme rettigheter til ytelser som norske borgere. I dagpengeregelverket er det noen vilkår som gjør at noen grupper utlendinger likevel ikke får rett til dagpenger.

EØS-borgere kan få rett til norske dagpenger ved å arbeide i Norge og tjene opp rett til dagpenger på samme måte som norske borgere, dvs. gjennom å fylle de generelle vilkårene for rett til dagpenger. For å ha rett til ytelser fra folketrygden, kreves det medlemskap. Som hovedregel blir man medlem i folketrygden enten gjennom å bo eller arbeide i Norge, og man anses omfattet allerede etter én dags arbeid. For at en EØS-borger skal kunne få dagpenger fra Norge, må vedkommende (som hovedregel) ha arbeidet i Norge og ha blitt arbeidsledig her. En arbeidsløs EØS-borger som verken er bosatt i Norge eller har arbeidet her, kan altså ikke få rett til norske dagpenger uten å ha vært i arbeid i Norge først.

Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av EUs forordning om koordinering av trygdeytelser (EC883/2004), "trygdeforordningen". Hovedregelen etter denne er at man skal ha dagpenger fra siste arbeidsland, dvs. fra Norge, dersom man sist jobbet i Norge. Det gjelder imidlertid særlige regler om hvilket land som skal utbetale dagpenger for flere grupper som arbeider samtidig i flere land.

Arbeidstakere som er utsendt til Norge, er medlem i trygdeordningen i det landet de er utsendt fra. De har dermed ikke rett til dagpenger fra Norge.

Tredjelandsborgere, dvs. borgere fra land utenom EU/EØS og Norden, må ha oppholdstillatelse for å oppholde seg og arbeide i Norge. Oppholdstillatelser til faglærte gir som hovedregel tillatelse til å ta en bestemt type arbeid, og gis for inntil tre år.

For å kunne få dagpenger må en være reell arbeidssøker, dvs. være villig og i stand til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i Norge, uavhengig av om det er heltid eller deltid, jf. folketrygdloven § 4-5. Utlendinger med faglærttillatelser vil som følge av begrensningene i tillatelsen, ikke kunne fylle vilkåret om å være reell arbeidssøker i dagpengeregelverket, ettersom de ikke vil kunne ta "ethvert arbeid".

Det betyr at tredjelandsborgere med faglærttillatelse normalt ikke oppfyller vilkårene for dagpenger ved permittering eller arbeidsløshet.

Det er vedtatt to forskrifter som gjør midlertidige endringer i regelverket for å sikre faglærte arbeidstakere rett til opphold og dagpenger i Norge under permittering under covid-19-pandemien.

Rett til opphold for faglærte arbeidstakere
Dersom en faglært arbeidstaker med lovlig opphold i tråd med utlendingsforskriften §§ 6-1 eller 6-11(a) (1) blir helt eller delvis permittert i perioden 12. mars – 31. oktober 2020, kan vedkommende oppholde seg i landet inntil oppholdstillatelsen utløper. Kravet til underhold av en selv eller familiemedlemmer med oppholdstillatelse kan sikres gjennom dagpenger.

Det kan etter søknad innvilges ny oppholdstillatelse i permitteringsperioden for den permitterte og familiemedlemmene, men tillatelsen skal ikke gis for en lengre periode enn arbeidsforholdets lengde og ikke vare utover 31. oktober 2020.

Les mer om dette i utlendingsforskriften § 6-11 a. (lovdata.no).

Rett til dagpenger for permitterte faglærte utlendinger
For permitterte faglærte utlendinger med gyldig oppholdstillatelse i tråd med utlendingsforskriften § 6-1 eller 6-11 a (2) er det gjort midlertidig unntak fra kravene om yrkesmessig og geografisk mobilitet for å ha krav på dagpenger. Blir slike arbeidstakere permittert i perioden 4. mai - 31. oktober 2020, kan de motta dagpenger uten krav om yrkesmessig eller geografisk mobilitet.

Dagpenger kan ikke utbetales etter at oppholdstillatelsen utløper, med mindre arbeidstakeren har ny søknad til behandling hos utlendingsmyndighetene.

Hvem kan beslutte nedbemanning i bedriften?

En nedbemanning av noe størrelse i forhold til bedriftens virksomhet bør diskuteres og forankres i bedriftens styre. Styret bør gi administrasjonen mandat til å utrede forslag til nødvendige innsparingstiltak, herunder nedbemanning. Mindre endringer i bemanningen kan ses på som en del av den daglige ledelse som ikke trenger styrebehandling. 

Det anbefales å utarbeide et skriftlig beslutningsunderlag for styret. Et beslutningsunderlag bør inneholde en oversikt over økonomi, ledelsens forslag til nødvendige tiltak, kriterier for utvelgelse av eventuelle overtallige, innholdet i eventuelle sluttpakker og effektiviseringsgevinsten ved de foreslåtte tiltakene. I tillegg kan det være lurt å lage et nytt organisasjonskart, kompetanseplan og en tidsplan for prosessen. 

Planene må drøftes med de tillitsvalgte før beslutningen treffes. Vi anbefaler også at planene forelegges skriftlig for de tillitsvalgte. De tillitsvalgte bør få anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger/alternative forslag som vedlegges beslutningsunderlaget.

Hva er en masseoppsigelse?

En masseoppsigelse er en oppsigelse av minst 10 arbeidstakere som sies opp innenfor en 30-dagersperiode, uten at oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold. Andre former for opphør av arbeidsforhold, som ikke er begrunnet i arbeidstakerens forhold, skal tas med i beregningen så fremt minst fem arbeidstakere sies opp.

Det gjelder særlige regler for masseoppsigelser. For det første må en arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelse sende skriftlig melding til NAV. Se lovbestemmelsen her: arbeidsmiljølovens § 15-2 tredje ledd.  

NAV har utarbeidet en standardmal som kan brukes ved meldingen. Malen finner du på denne siden under navnet "Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkninger i arbeidstiden". 

For det andre må arbeidsgiver så tidlig som mulig innlede drøftelser med arbeidstakernes tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal forelegges alle relevante opplysninger, samt informasjon om innholdet i meldingen som sendes til NAV. 

For det tredje får planlagte masseoppsigelser først virkning 30 dager etter at NAV er underrettet.

Hva er en endringsoppsigelse?

Endringsoppsigelse er ikke et rettslig begrep, men som oftest benyttes begrepet som en beskrivelse av tilfeller hvor en arbeidstaker sies opp fra sin vanlige stilling samtidig som han/hun tilbys en ny stilling på endrede vilkår. En endringsoppsigelse er derfor det samme som en ordinær oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny stilling. Oppsigelsen må på vanlig måte være saklig og bygge på saklige kriterier.

Kan arbeidstakere som er syke, gravide eller i permisjon sies opp?

Ja, men syke og gravide har et særskilt vern. I 12 måneder etter første sykmelding må arbeidsgiver kunne dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes sykdommen. Det samme gjelder for gravide - arbeidsgiver må kunne dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten. Medarbeidere i militærtjeneste har samme vern.

For medarbeidere i svangerskaps­permisjon, omsorgs­permisjon, fødsels­permisjon og foreldre­permisjon gjelder ikke samme begrensning, men til gjengjeld begynner ikke oppsigelsestiden å løpe før etter permisjonen (begrenset til 12 måneder).

Hvordan skal oppsigelsen gis?

Oppsigelsen kan leveres på to måter: Enten ved personlig overlevering eller ved rekommandert sending til arbeidstakers oppgitte adresse. E-post er ikke gyldig.

En oppsigelse som sendes i vanlig brevforsendelse er ikke ugyldig i seg selv, men det er arbeidsgiver som i tilfelle har bevisbyrden for at oppsigelsen faktisk har kommet frem. Oppsigelsen anses ikke å ha skjedd før den faktisk er kommet frem til arbeidstakeren.

Har bedriften plikt til å tilby sluttpakker?

Nei. Sluttpakker, avgangsvederlag ol. er ikke noe oppsagte arbeidstakere har krav på med mindre dette avtales konkret. Bedrifter som er bundet av tariffavtale mellom LO og NHO er imidlertid omfattet av den såkalte Sluttvederlagsavtalen, som yter økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som blir oppsagt etter fylte 50 år. For å få rett til utbetaling under denne ordningen, må både bedriften og arbeidstakere oppfylle visse minimumsvilkår.

Er det krav til hvordan nedbemanningen må besluttes?

Det anbefales å utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag for styret. Et beslutningsgrunnlag bør inneholde en oversikt over økonomi, ledelsens forslag til nødvendige tiltak, kriterier for utvelgelse av eventuelle overtallige, innholdet i eventuelle sluttpakker og effektiviseringsgevinsten ved de foreslåtte tiltakene. I tillegg kan det være lurt å lage et nytt organisasjonskart, kompetanseplan og en tidsplan for prosessen. 

Planene må drøftes med de tillitsvalgte før beslutningen treffes. Vi anbefaler også at planene forelegges skriftlig for de tillitsvalgte. De tillitsvalgte bør få anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger/alternative forslag som vedlegges beslutningsunderlaget.

Hva er fortrinnsrett?

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet dersom det gjelder en stilling arbeidstakeren er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjelder i ett år fra oppsigelsestidens utløp, og gjør seg gjeldende dersom bedriften har en ledig stilling som i utgangspunktet skal besettes utenfra.

Hvilke oppsigelsesfrister gjelder ved oppsigelser som følge av koronapandemien?

Det gjelder ingen spesielle oppsigelsesfrister i koronatider. De alminnelige oppsigelsesfristene gjelder. Det innebærer at:

 1. Oppsigelsesfristen fremgår av arbeidsavtalen eller tariffavtalen.
 2. Om det ikke er noen avtalt oppsigelsesfrist, eller avtalen ikke er oppdatert på mange år, gjelder reglene i arbeidsmiljøloven § 15-3, som sier:
Ansettelsestid + alder Oppsigelsesfrist
< 5 år 1 måned
> 5 år 2 måneder
10 år 3 måneder
10 år + fylt 50 år 4 måneder
10 år + fylt 55 år 5 måneder
10 år + fylt 60 år 6 måneder


Det er gitt en særlig regel i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) om forkortet oppsigelsesfrist i 14 dager. Denne gjelder dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften. Spørsmålet er om koronautbruddet gir adgang til å bruke denne forkortede oppsigelsesfristen.

Etter forarbeidene er denne bestemmelsen bare anvendelig i tilfeller hvor driften helt eller delvis stenger permanent. Bedrifter som opplever midlertidige problemer kan derfor ikke benytte denne oppsigelsesfristen, men bør permittere arbeidstakerne. Bare i de tilfeller hvor koronautbruddet gjør at bedriften ikke ser noen muligheter for å kunne starte opp den virksomheten som er rammet i overskuelig fremtid kan bestemmelsen benyttes.

Bedrifter som vurderer å benytte denne unntaksbestemmelsen anbefales å kontakte sin landsforening.

Hva skjer med AFP dersom bedriften går konkurs eller nedbemanner og den ansatte om kort tid fyller 62 år?

Det er enkelte unntak for ansatte som har fylt eller fyller 62 år i løpet av oppsigelsesperioden og søker AFP innenfor ordinær oppsigelsestid.

Les mer om disse reglene på siden til Fellesordningen for avtalefestet pensjon 

 1. Artikkel Permittering, Oppsigelse

  Oppsigelse under permittering

  Etter hvert som situasjonen utvikler seg kan det bli klart for bedriften at det ikke vil være mulig å ta permitterte ansatte tilbake i arbeid innen rimelig tid. Når bedriftens utfordringer med å sysselsette arbeidstakeren viser seg å være av varig karakter, vil det ikke lenger foreligge grunnlag for permittering. I slike tilfeller vil permitteringen måtte erstattes med oppsigelse. Les mer om hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til dette, samt eventuelle oppsigelser fra arbeidstakere i en slik prosess.

 2. Når kan bedriften nedbemanne?

  Det er tre grunnvilkår for oppsigelse ved nedbemanning: Saklig behov, at det er gjort en interesseavveining, og at det ikke foreligger annet passende arbeid.

 3. Nedbemanning – utvelgelse blant flere arbeidstakere

  Når en bedrift har besluttet å nedbemanne, oppstår spørsmålet om hvilke ansatte som skal vurderes i en oppsigelsesprosess. Det må foretas et utvalg, basert på nærmere angitte kriterier.

 4. Hvor lang oppsigelsestid har arbeidstaker?

  En oppsigelse kan komme fra arbeidsgiver eller arbeidstaker, men hvor lenge skal arbeidstakeren være i arbeid etter at oppsigelsen er levert?

 5. Artikkel

  Sluttvederlag og utbetalinger av dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra Nav

  Utbetaling av sluttvederlag/etterlønn til arbeidstaker kan påvirke arbeidstakers rett til ytelser fra Nav.

 6. Drøftingsmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1

  Før en eventuell oppsigelse skal det normalt, i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-1, avholdes et drøftingsmøte. Denne artikkelen gir deg nødvendig informasjon for at du som arbeidsgiver skal lykkes ved gjennomføring av et drøftelsesmøte.

 7. Endringsoppsigelse og styringsrett: Arbeidsgivers adgang til endringer i arbeidsforholdet

  Vil du endre arbeidsoppgavene til en arbeidstaker, redusere arbeidstiden og/eller lønnen, eller flytte den ansatte til en annen avdeling i landet? Her får du en kort innføring i hva som kreves av deg som arbeidsgiver.

 8. Sluttavtaler

  En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om avslutning av arbeidsforholdet.

 9. Artikkel

  Oppsigelse eller heving av arbeidsavtalen?

  Noen bedrifter er nå i en situasjon hvor det er inngått arbeidsavtale med en arbeidstaker uten at arbeidstakeren har tiltrådt arbeidet ennå. Det kan for eksempel være sesongarbeidere. Mange bedrifter har nå et redusert bemanningsbehov som følge av korona-utbruddet, og må permittere og/eller nedbemanne i virksomheten. Spørsmålet er hvordan man skal håndtere de man har inngått arbeidsavtale med, men som ikke har begynt å arbeide.

Maler og dokumenter

 • Referat fra drøftelsesmøte med tillitsvalgte - nedbemanning (færre enn 10 arbeidstakere)

  Denne malen kan benyttes ved drøftelser med tillitsvalgte i forbindelse med nedbemanninger som omfatter færre enn ti arbeidstakere.

 • Referat fra drøftelsesmøte med tillitsvalgte - nedbemanning (masseoppsigelse)

  Denne malen kan benyttes ved drøftelser med tillitsvalgte i forbindelse med nedbemanninger som omfatter minimum ti arbeidstakere (masseoppsigelser).

 • Innkalling til individuelt drøftelsesmøte nedbemanning

  Bruk denne i forkant av drøftelsesmøte ved nedbemanning.

 • Referat fra individuelt drøftelsesmøte - nedbemanning

  Bruk denne i forbindelse med individuelt drøftelsesmøte ved nedbemanning.

 • Sluttavtale ved nedbemanning

  Dette dokumentet gjelder når bedriften risikerer å måtte nedbemanne og man i stedet blir enig om en løsning der arbeidstaker selv slutter. Det kan også kalles en opphørsavtale eller frivillig avgang.

 • Oppsigelse av arbeidsforhold / dismissal with notice

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker skal sies opp.

 • Mal for attest

  Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.

Omstilling skritt for skritt

Omstillinger har stor innvirkning på arbeidsmiljøet. Hva er de største risikofaktorer og hva kjennetegner en god omstilling?

Bli medlem!

Bli medlem i NHO-felleskapet og nyt godt av mange gode medlemsfordeler.

Se medlemsfordeler Gå til innmelding

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt