Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Nedbemanning

Nedbemanning som følge av bedriftens behov for innskrenkninger er en vanskelig prosess for alle parter. Loven setter klare føringer for hvordan en slik prosess skal gjennomføres. Ved å gjøre seg kjent med disse på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

Veileder i nedbemanningsprosessen

Denne veilederen gjelder nedbemanningsprosesser - oppsigelser som følge av forhold på arbeidsgivers side. Målet med veilederen er at du skal kunne gjennomføre en nedbemanningsprosess ved din bedrift korrekt, samtidig som du opprettholder et godt arbeidsmiljø og god produktivitet. På denne måten minimerer du risikoen for ressurskrevende konflikter.

Maler og dokumenter

 • Referat fra drøftelsesmøte med tillitsvalgte - nedbemanning (færre enn 10 arbeidstakere)

  Denne malen kan benyttes ved drøftelser med tillitsvalgte i forbindelse med nedbemanninger som omfatter færre enn ti arbeidstakere.

 • Referat fra drøftelsesmøte med tillitsvalgte - nedbemanning (masseoppsigelse)

  Denne malen kan benyttes ved drøftelser med tillitsvalgte i forbindelse med nedbemanninger som omfatter minimum ti arbeidstakere (masseoppsigelser).

 • Innkalling til individuelt drøftelsesmøte nedbemanning

  Bruk denne i forkant av drøftelsesmøte ved nedbemanning.

 • Protokoll fra individuelt drøftelsesmøte - nedbemanning

  Bruk denne i forbindelse med individuelt drøftelsesmøte ved nedbemanning.

 • Protokoll fra forhandlingsmøte/Minutes from negotiation meeting

  Bruk denne når arbeidsgiver og arbeidstaker står i tvist og skal forhandle etter aml. § 17-3.

 • Sluttavtale ved nedbemanning

  Dette dokumentet gjelder når bedriften risikerer å måtte nedbemanne og man i stedet blir enig om en løsning der arbeidstaker selv slutter. Det kan også kalles en opphørsavtale eller frivillig avgang.

 • Oppsigelse av arbeidsforhold / dismissal with notice

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker skal sies opp.

 • Oppsigelse i prøvetid

  Dette utkastet kan brukes når arbeidstaker sies opp i prøvetiden. Vilkårene for prøvetidsansettelse må være oppfylt og oppsigelsen må gis innen prøvetidens utløp.

 • Oppsigelse med tilbud om ny stilling

  Denne malen kan benyttes når arbeidsgiver har saklig grunn til å si opp arbeidsforholdet, men samtidig ønsker å tilby den ansatte en ny stilling. I situasjoner hvor arbeidsgiver gjennomfører en formell oppsigelsesprosess med tilbud om fortsatt ansettelse på nye vilkår, omtales dette gjerne som en "endringsoppsigelse". Les mer om endringsoppsigelser her.

 • Mal for attest

  Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.

Spørsmål og svar om nedbemanning

Kan den kortere oppsigelsestiden i prøvetiden benyttes ved nedbemanninger?

Ja, den kortere oppsigelsestiden som er lovlig avtalt for prøvetiden gjelder uavhengig av årsaken til oppsigelsen. Det betyr at den også kan benyttes ved nedbemanninger (oppsigelser grunnet virksomhetens forhold).

For at den kortere oppsigelsestiden skal kunne benyttes, må vilkårene for prøvetidsansettelse være oppfylt og oppsigelsen må gis innen prøvetidens utløp. Selve fratredelsen kan likevel skje etter utløpet av prøvetiden.

Dette er viktig å huske på ved avtaler om prøvetid:

 • Avtaler om prøvetid må gjøres skriftlig. Det anbefales å avtale prøvetid i arbeidskontrakten.
 • Prøvetid kan avtales for en periode på inntil seks måneder.
 • Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager fra dato til dato i prøvetiden, med mindre noe annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale.

Les mer om prøvetid

Hvem kan beslutte nedbemanning i bedriften?

En nedbemanning av noe størrelse i forhold til bedriftens virksomhet bør diskuteres og forankres i bedriftens styre. Styret bør gi administrasjonen mandat til å utrede forslag til nødvendige innsparingstiltak, herunder nedbemanning. Mindre endringer i bemanningen kan ses på som en del av den daglige ledelse som ikke trenger styrebehandling. 

Det anbefales å utarbeide et skriftlig beslutningsunderlag for styret. Et beslutningsunderlag bør inneholde en oversikt over økonomi, ledelsens forslag til nødvendige tiltak, kriterier for utvelgelse av eventuelle overtallige, innholdet i eventuelle sluttpakker og effektiviseringsgevinsten ved de foreslåtte tiltakene. I tillegg kan det være lurt å lage et nytt organisasjonskart, kompetanseplan og en tidsplan for prosessen. 

Planene må drøftes med de tillitsvalgte før beslutningen treffes. Vi anbefaler også at planene forelegges skriftlig for de tillitsvalgte. De tillitsvalgte bør få anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger/alternative forslag som vedlegges beslutningsunderlaget.

Hva er en masseoppsigelse?

En masseoppsigelse er en oppsigelse av minst 10 arbeidstakere som sies opp innenfor en 30-dagersperiode, uten at oppsigelsen skyldes arbeidstakers forhold. Andre former for opphør av arbeidsforhold, som ikke er begrunnet i arbeidstakerens forhold, skal tas med i beregningen så fremt minst fem arbeidstakere sies opp.

Det gjelder særlige regler for masseoppsigelser. For det første må en arbeidsgiver som vurderer å gå til masseoppsigelse sende skriftlig melding til NAV. Se lovbestemmelsen her: arbeidsmiljølovens § 15-2 tredje ledd.  

NAV har utarbeidet en standardmal som kan brukes ved meldingen. Malen finner du på denne siden under navnet "Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenkninger i arbeidstiden". 

For det andre må arbeidsgiver så tidlig som mulig innlede drøftelser med arbeidstakernes tillitsvalgte. De tillitsvalgte skal forelegges alle relevante opplysninger, samt informasjon om innholdet i meldingen som sendes til NAV. 

For det tredje får planlagte masseoppsigelser først virkning 30 dager etter at NAV er underrettet.

Hva er en endringsoppsigelse?

Endringsoppsigelse er ikke et rettslig begrep, men som oftest benyttes begrepet som en beskrivelse av tilfeller hvor en arbeidstaker sies opp fra sin vanlige stilling samtidig som han/hun tilbys en ny stilling på endrede vilkår. En endringsoppsigelse er derfor det samme som en ordinær oppsigelse i kombinasjon med tilbud om ny stilling. Oppsigelsen må på vanlig måte være saklig og bygge på saklige kriterier.

Kan arbeidstakere som er syke, gravide eller i permisjon sies opp?

Ja, men syke og gravide har et særskilt vern. I 12 måneder etter første sykmelding må arbeidsgiver kunne dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes sykdommen. Det samme gjelder for gravide - arbeidsgiver må kunne dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten. Medarbeidere i militærtjeneste har samme vern.

For medarbeidere i svangerskaps­permisjon, omsorgs­permisjon, fødsels­permisjon og foreldre­permisjon gjelder ikke samme begrensning, men til gjengjeld begynner ikke oppsigelsestiden å løpe før etter permisjonen (begrenset til 12 måneder).

Hvordan skal oppsigelsen gis?

Oppsigelsen kan leveres på to måter: Enten ved personlig overlevering eller ved rekommandert sending til arbeidstakers oppgitte adresse. Arbeidsmiljøloven åpner ikke for oversending av oppsigelse per e-post, men dette har blitt akseptert i enkelte tilfeller.

En oppsigelse som sendes i vanlig brevforsendelse er ikke ugyldig i seg selv, men det er arbeidsgiver som i tilfelle har bevisbyrden for at oppsigelsen faktisk har kommet frem. Oppsigelsen anses ikke å ha skjedd før den faktisk er kommet frem til arbeidstakeren.

Har bedriften plikt til å tilby sluttpakker?

Nei. Sluttpakker, avgangsvederlag ol. er ikke noe oppsagte arbeidstakere har krav på med mindre dette avtales konkret. 

Er det krav til hvordan nedbemanningen må besluttes?

Det anbefales å utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag for styret. Et beslutningsgrunnlag bør inneholde en oversikt over økonomi, ledelsens forslag til nødvendige tiltak, kriterier for utvelgelse av eventuelle overtallige, innholdet i eventuelle sluttpakker og effektiviseringsgevinsten ved de foreslåtte tiltakene. I tillegg kan det være lurt å lage et nytt organisasjonskart, kompetanseplan og en tidsplan for prosessen. 

Planene må drøftes med de tillitsvalgte før beslutningen treffes. Vi anbefaler også at planene forelegges skriftlig for de tillitsvalgte. De tillitsvalgte bør få anledning til å komme med skriftlige tilbakemeldinger/alternative forslag som vedlegges beslutningsunderlaget.

Har en arbeidstaker som er nedbemannet fortrinnsrett? 

Ja, en arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har i utgangspunktet fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet dersom det gjelder en stilling arbeidstakeren er kvalifisert for. Kvalifikasjonskravet innebærer at det kan tas hensyn til både faglige og personlige kvalifikasjoner, men det kan ikke kreves at kvalifikasjonene ligger på et høyere nivå enn det som må anses som normalt eller gjennomsnittlig for  stillingen.

Fortrinnsretten gjelder bare for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i løpet av de siste to årene. Dette inkluderer midlertidige ansatte som ikke får fortsette grunnet virksomhetens forhold, med unntak av vikarer i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav b.  Arbeidstaker  som selv har sagt opp sin stilling eller er oppsagt på grunn av egne forhold har ingen fortrinnsrett. 

Fortrinnsretten gjelder i ett år fra oppsigelsestidens utløp, og er aktuell når bedriften har en ledig stilling som i utgangspunktet skal besettes utenfra. Fortrinnsretten faller bort dersom arbeidstaker ikke aksepterer tilbud om ansettelse i en passende stilling innen 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.  

Tariffestet fortrinnsrett

Hvis din virksomhet er bundet av en tariffavtale, kan tariffavtalen gi arbeidstakerne sterkere rettigheter enn loven. Hovedavtalen mellom LO og NHO har eksempelvis en egen bestemmelse om fortrinnsrett i Hovedavtalen § 10-4. Bestemmelsen er relativt lik arbeidsmiljøloven § 14-2, men har ikke et krav om minst 12 måneder ansettelsestid i løpet av de to siste årene for at fortrinnsretten skal utløses. 

Etter Hovedavtalen er det tilstrekkelig at det foreligger “saklig grunn” for å fravike fortrinnsretten. Det betyr at det er tilstrekkelig å påvise at en annen søker er bedre kvalifisert, i motsetning til arbeidsmiljølovens kvalifikasjonskrav som er omtalt over.  
 
Det skal på forhånd konfereres med de tillitsvalgte i tråd med Hovedavtalen, og bedriften skal ta i betraktning at enkelte deltidsansatte kan ville kreve fortrinnsrett til utvidet arbeidstid i tråd med arbeidsmiljøloven § 14-3. 

Utvidet fortrinnsrett ved "koronaoppsigelser"

Arbeidstakere som fikk avviklet arbeidsforholdet i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021 på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, har en utvidet fortrinnsrett i samme virksomhet. I praksis betyr dette at selve oppsigelsen må finne sted i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021. Denne gruppen har fortrinnsrett i to år fra oppsigelsestidens utløp.   

Avviklingen av arbeidsforhold må enten direkte eller indirekte, og helt eller delvis, ha skjedd på grunn av virkninger av covid-19-pandemien. Det er altså ikke en forutsetning at avviklingen av arbeidsforholdet uttrykkelig er begrunnet i covid-19-pandemien for at arbeidstaker skal ha en slik utvidet fortrinnsrett.  

Hvilke oppsigelsesfrister gjelder?

De alminnelige oppsigelsesfristene innebærer at:

 1. Oppsigelsesfristen fremgår av arbeidsavtalen eller tariffavtalen.
 2. Om det ikke er noen avtalt oppsigelsesfrist, eller avtalen ikke er oppdatert på mange år, gjelder reglene i arbeidsmiljøloven § 15-3, som sier:
Ansettelsestid + alder Oppsigelsesfrist
< 5 år 1 måned
> 5 år 2 måneder
10 år 3 måneder
10 år + fylt 50 år 4 måneder
10 år + fylt 55 år 5 måneder
10 år + fylt 60 år 6 måneder

I enkelte tilfeller er det gjort unntak for disse reglene hvor det gjelder kortere oppsigelsesfrister. Dette gjelder blant annet ved oppsigelse i prøvetid. Les mer om hvilke situasjoner som forkorter oppsigelsesfristen her.

Kan ferien legges samtidig med oppsigelsestid?

Adgangen til å plassere ferie i oppsigelsestiden avhenger av hvor lang oppsigelsestiden er, og om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som sier opp arbeidsforholdet.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Når arbeidsgiver har sagt opp arbeidsforholdet, kan ferien legges i oppsigelsestiden hvis oppsigelsestiden er tre måneder eller lengre. Er oppsigelsestiden kortere, må arbeidstaker samtykke til at ferie avvikles i oppsigelsestiden. Slik avtale må inngås skriftlig.

Dersom ferien allerede er fastsatt, og arbeidsgiver deretter sier opp arbeidsforholdet med kortere frist enn tre måneder, kan arbeidstaker også motsette seg at ferien avvikles.

Høyesterett har slått fast at arbeidstaker i en slik situasjon kan velge mellom følgende alternativer:

 • ferien avvikles ikke
 • ferien avvikles i oppsigelsestiden
 • det gis ny sammenhengende oppsigelsestid etter at ferien er avviklet

Det siste alternativet vil medføre at det tar lang tid å avvikle arbeidsforholdet. Det skyldes at oppsigelsestiden begynner å løpe fra den første i neste måned etter ferien er avsluttet. Arbeidsgivere som ser at det kan bli nødvendig å gå til oppsigelser bør derfor vente lengst mulig med å fastsette ferien.

Ekstraferien for arbeidstaker over 60 år skaper ikke problemer i denne sammenheng. Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal tas, og den anses derfor ikke å være pålagt av arbeidsgiver.

Oppsigelse fra arbeidstaker

Oppsigelse fra arbeidstaker har ingen betydning for fastsettelse av ferien. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller legge ferien til oppsigelsestiden såfremt de øvrige vilkårene i ferieloven er oppfylt.

Arbeidstakers krav om ferie i oppsigelsestiden

Arbeidstaker har i utgangspunktet ikke noe absolutt krav på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsestidens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september) eller innenfor ferieåret. Oppsigelse fra arbeidstaker etter 15. august gir likevel ikke arbeidstaker rett til å kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

Uforutsette hendelser

Ferie som er fastsatt før oppsigelse er gitt gir altså hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker i seg selv grunnlag for å avlyse ferien.

Arbeidsgiver kan likevel i enkelte tilfeller endre eller avlyse ferie dersom det foreligger uforutsette hendinger som skaper vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes en stedfortreder. Les mer om dette her. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsgiver eller arbeidstaker sier opp arbeidsforholdet – også i tilfeller hvor arbeidsgiver har sagt opp arbeidsforholdet med kortere oppsigelsestid enn tre måneder.

Hva skjer med AFP dersom bedriften går konkurs eller nedbemanner og den ansatte om kort tid fyller 62 år?

Det er enkelte unntak for ansatte som har fylt eller fyller 62 år i løpet av oppsigelsesperioden og søker AFP innenfor ordinær oppsigelsestid.

Les mer om disse reglene på siden til Fellesordningen for avtalefestet pensjon 

Når kan bedriften nedbemanne?

Det er tre grunnvilkår for oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold (nedbemanning): Saklig behov, at det er gjort en interesseavveining og at det ikke foreligger annet passende arbeid.

Saklig behov

Typiske eksempler på saklige nedbemanningsbehov:

 • Reduserte inntekter
 • Overkapasitet
 • Tilpasning av kostnader i forhold til skjerpet konkurranse
 • Endret kunde- eller produktportefølje
 • Redusert ordreinngang

Les mer om grunnvilkårene for å nedbemanne

Se NHOs nedbemanningsveileder

Omstilling skritt for skritt

Omstillinger har stor innvirkning på arbeidsmiljøet. Hva er de største risikofaktorer og hva kjennetegner en god omstilling?

For de fleste er en slik prosess noe fremmed og ukjent. Les mer om hvordan en slik prosess gjennomføres i denne veilederen.

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

NHO Kurs for deg som vil lære mer om dette tema

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt