Innhold

Gjelder to dagers varslingsfrist ved permittering knyttet til korona-pandemien?

Spørsmål og svar

I Hovedavtalen mellom LO-NHO og i andre tilsvarende avtaler er varslingsfristen 14 dager. Ved uforutsette hendelser der driften må innstilles helt eller delvis gjelder en særlig regel om 2 dagers varslingsfrist.

NHO mottar mange spørsmål om den gjeldende situasjonen knyttet til korona-pandemien gir grunnlag for 2 dagers frist.

Det må alltid foretas en konkret vurdering av om situasjon gir grunnlag for å permittere med 2 dagers varsel. Det kan derfor ikke ut fra Hovedavtalen gis noen generell vurdering av at alle permitteringer der korona-pandemien gir driftsforstyrrelse kan varsles med 2 dagers frist.

Det forelå per 13. mars 2020 en svært spesiell og uforutsett situasjon der en rekke virksomheter akutt må innstille driften helt eller delvis som følge av de omfattende tiltakene fra myndighetens side. Dette tilsa som utgangspunkt at den særlige regel om permittering med frist på to dager kunne komme til anvendelse. Myndighetenes tiltak fikk en helt annen, mer omfattende og uforutsett effekt på driften i mange virksomheter enn det som var tilfellet før 12. mars 2020. Dette måtte like fullt vurderes i hver sak.

Den 18. mars 2020 uttalte LO følgende i Fri Fagbevegelse:
"LOs juridiske avdeling understreker at 14 dagers varslingsfrist er hovedregelen også i forbindelse med koronaviruset, men påpeker at de myndighetsbestemte tiltakene som ble innført sist torsdag, som gjorde at mange virksomheter måtte stenge dørene fra den ene dagen til den andre, taler for en varslingsfrist på to dager".

Senere tiltak fra myndighetenes side gjennom pandemiens ulike faser må etter NHOs syn vurderes konkret etter de samme linjer. 

Se: Dette må tillitsvalgte passe på når bedriften permitterer (frifagbevegelse.no)

NHO er gjort kjent med at enkelte tillitsvalgte hevder at permittering som følge av driftsproblemer knyttet til korona-pandemien generelt ikke gir grunnlag for 2 dagers frist, eller at de har fått beskjed fra sitt forbund om at det er 14 dagers frist som er gjeldende og er bedt om å presisere dette i protokoll lokalt. NHO vil understreke at en generell holdning om at 2 dagers fristen ikke kommer til anvendelse ikke er i tråd med Hovedavtalen. NHO understreker videre at partene lokalt plikter å ha reelle drøftelser om hvilken frist som er rett ut fra den faktiske situasjonen i hver enkelt virksomhet.


Dersom bedriften oppfatter at de tillitsvalgte følger en overordnet retningslinje uten reelle drøftelser, ber vi om at dette meddeles din landsforening.
Eksempler på at to dagers fristen kan komme til anvendelse kan være at det oppstår akutt råvaremangel, at oppdrag kanselleres eller utsettes, at serveringssteder o.l. helt eller delvis lukkes som følge av tiltak fra myndighetene grunnet virusutbruddet.

Bedriften må huske på å overholde reglene om forutgående drøftelser med tillitsvalgte. Bedriften og de lokale partene kan bli enige om hvordan den enkelte skal varsles (intranett eller oppslag på annet vis), men blir man ikke enige, må den enkelte gis skriftlig varsel.

Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet, se nærmere om dette på nav.no.

Permitteringer som følge av koronaviruset (nav.no)

Vi anbefaler våre medlemmer å kontakte sin landsforening for råd.

Permittering (arbinn.no)