Innhold

Kan vi fastlegge ferieperioden for en permittert arbeidstaker?

Spørsmål og svar

Ja. Ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie gjelder også under permittering.

Bedrifter som har permittert ansatte fastsetter ferie for disse som normalt. Varslingsfrist for ferie er som hovedregel to måneder før ferien starter. Ferie kan fastlegges etter kortere varslingsfrist ved "særlige grunner". Driftsutfordringer knyttet til koronapandemien kan etter omstendighetene utgjøre slike særlige omstendigheter.

Fastsettelse av ferie skal drøftes med de ansatte, og der man ikke kommer til enighet fastsetter arbeidsgiver ferietiden inne for lovens grenser. Det betyr eksempelvis at arbeidstaker har krav på hovedferie på 18 dager mellom 1. juni og 30. september.

Dersom arbeidstaker fortsatt er permittert når ferietiden inntrer, innebærer ferie et avbrudd i permitteringen. Ferie avvikles som normalt, og arbeidstakeren har rett på feriepenger. Den tiden det avvikles ferie inngår heller ikke i beregningen av den totale tillatte permitteringstiden på 26 uker etter permitteringslønnsloven § 3.

Det er innført en midlertidig ordning for arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 har 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt (26 uker). For disse tilfellene forlenges fritaksperioden frem til og med 31. oktober 2020, og begrensningen på 18 måneder utgår. Ordningen trer i kraft 1. juli 2020

Det er viktig at arbeidsgiver er oppmerksom på at ferie skal fastlegges også for ansatte som er permittert. I motsatt fall risikeres en opphopning av ferie som må tas ut på et senere tidspunkt i ferieåret.

Les mer om utbetaling av feriepenger til permitterte arbeidstakere