Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Utvidet egenmelding - plikt til å drøfte ordningen med tillitsvalgte

To snakker sammen på kafé.

Samarbeid og et godt arbeidsmiljø er viktige suksessfaktorer for å redusere sykefravær.

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om bedriften skal innføre eller opprettholde ordning med utvidet egenmelding.

Både tidligere IA-bedrifter som har praktisert utvidet rett til egenmelding, og bedrifter som ikke har hatt en IA-avtale har nå altså plikt til å drøfte egenmeldingsordninger med de tillitsvalgte.

Folketrygdloven §8-24:

Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiveren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. 

 

I de tilfeller det ikke er tillitsvalgte vil det være naturlig å benytte verneombudet. Det er her snakk om å ha en dialog, ikke forhandling, med tillitsvalgte om hvilken ordning bedriften bør ha.

Drøftingsplikten innebærer ikke at man innføre en slik ordning, men at man har en plikt til å ha dialog med sine ansatte / ansatte representant om hvilken egenmeldingsordning som er hensiktsmessig for bedriften. Det er likevel arbeidsgiver som beslutter hvilken ordning som skal gjelde. 

Hva er utvidet egenmelding?

Egenmelding betyr at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at hun/han ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. 

Ordinær egenmelding i  Folketrygdlovens § 8-24 kan benyttes i inntil tre hele kalenderdager, inntil 4 ganger i løpet av en 12-måneders periode. 

Tidligere var det slik at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og totalt 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er dette som kalles utvidet egenmelding.

Nå presiseres det i folketrygdloven at arbeidsgiver kan gi utvidet rett til å bruke egenmelding, og at arbeidsgiver har anledning til å gjøre det innenfor arbeidsgiverperioden, dvs inntil 16 dager.

 

 

Hva er fordelene med å innføre en ordning med utvidet egenmelding?

• Drøfting med tillitsvalgte gir en mulighet til dialog om sykefravær og ansvarliggjøring av tillitsvalgte for å spille på lag og informere arbeidstakerne.
• Utvidet egenmelding gjennom IA-avtalen har ikke medført økning av korttidsfraværet. Egenmeldt fravær utgjør ca en prosent av sykefraværsprosenten.
• Mulighet til flere dagers egenmelding gjør at det ikke er nødvendig å oppsøke lege for sykemelding når medisinsk behandling ikke er nødvendig. Det kan for eksempel være influensa, forkjølelse eller andre kortvarige plager som man vet vil gå over innen kort tid.
• En tillitsbasert, utvidet egenmeldingsordning gir positive signaler til bedriftens omdømme.

Hva bør du drøfte med tillitsvalgte før en eventuell innføring av utvidet egenmelding?

-Bedriftens sykefravær:

• Hvordan fordeler sykefraværet seg på kort- og langtidsfravær?
• Har bedriften skriftlige rutiner for oppfølging av ansatte som er syke?
• Hvilken informasjon er gitt de ansatte om bedriftens rutiner ved sykefravær?
• Hvilken informasjon er gitt de ansatte om retten til å benytte egenmelding?
• Hva er bedriftens rutiner ved eventuell tap av retten til å nytte egenmelding?
• Hva er begrunnelsen for eventuelt å innføre ordningen på bedriften?
Dersom arbeidsgiver ønsker å innføre ordningen bør det etableres rutiner for oppfølging av ansatte som bruker ordningen ofte og mange ganger. Presiser at ordningen er basert på høy grad av tillit og ansvar.

-Hva kan bedriften gjøre for å redusere risikoen for misbruk?

• Gi alle ansatte god informasjon om bakgrunnen for ordningen, hva ordningen innebærer av rettigheter og plikter og når den kan/bør benyttes.
• Arbeidsgiver bør ta oppfølgingsmøter med de ansatte som benytter seg av utvidet egenmelding ofte og mange ganger.
• Arbeidsgiver bør benytte seg av lovens adgang til å frata den ansatte retten til å benytte egenmelding ved mistanke om misbruk. Les om å inndra rett til egenmelding her