Innhold

Utvidet egenmelding - plikt til å drøfte ordningen med tillitsvalgte

To snakker sammen på kafé.

Samarbeid og et godt arbeidsmiljø er viktige suksessfaktorer for å redusere sykefravær.

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om bedriften skal innføre eller opprettholde ordning med utvidet egenmelding.

Både tidligere IA-bedrifter som har praktisert utvidet rett til egenmelding, og bedrifter som ikke har hatt en IA-avtale har nå altså plikt til å drøfte egenmeldingsordninger med de tillitsvalgte.

I de tilfeller det ikke er tillitsvalgte vil det være naturlig å benytte verneombudet. Det er her snakk om å ha en dialog, ikke forhandling, med tillitsvalgte om hvilken ordning bedriften bør ha.

Folketrygdloven §8-24:

Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiveren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding.

Drøftingsplikten innebærer ikke at man innføre en slik ordning, men at man har en plikt til å ha dialog med sine ansatte / ansatte representant om hvilken egenmeldingsordning som er hensiktsmessig for bedriften. Det er likevel arbeidsgiver som beslutter hvilken ordning som skal gjelde. 

Hva er utvidet egenmelding?

Egenmelding betyr at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at hun/han ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. 

Ordinær egenmelding i  Folketrygdlovens § 8-24 kan benyttes i inntil tre hele kalenderdager, inntil 4 ganger i løpet av en 12-måneders periode.  

Tidligere var det slik at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og totalt 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er dette som kalles utvidet egenmelding.

Nå presiseres det i folketrygdloven at arbeidsgiver kan gi utvidet rett til å bruke egenmelding, og at arbeidsgiver har anledning til å gjøre det innenfor arbeidsgiverperioden, dvs inntil 16 dager.

 

 

Hva er fordelene med å innføre en ordning med utvidet egenmelding?

• Drøfting med tillitsvalgte gir en mulighet til dialog om sykefravær og ansvarliggjøring av tillitsvalgte for å spille på lag og informere arbeidstakerne.
• Utvidet egenmelding gjennom IA-avtalen har ikke medført økning av korttidsfraværet. Egenmeldt fravær utgjør ca en prosent av sykefraværsprosenten.
• Mulighet til flere dagers egenmelding gjør at det ikke er nødvendig å oppsøke lege for sykemelding når medisinsk behandling ikke er nødvendig. Det kan for eksempel være influensa, forkjølelse eller andre kortvarige plager som man vet vil gå over innen kort tid.
• En tillitsbasert, utvidet egenmeldingsordning gir positive signaler til bedriftens omdømme.

Hva bør du drøfte med tillitsvalgte før en eventuell innføring av utvidet egenmelding?

-Bedriftens sykefravær:

• Hvordan fordeler sykefraværet seg på kort- og langtidsfravær?
• Har bedriften skriftlige rutiner for oppfølging av ansatte som er syke?
• Hvilken informasjon er gitt de ansatte om bedriftens rutiner ved sykefravær?
• Hvilken informasjon er gitt de ansatte om retten til å benytte egenmelding?
• Hva er bedriftens rutiner ved eventuell tap av retten til å nytte egenmelding?
• Hva er begrunnelsen for eventuelt å innføre ordningen på bedriften?
Dersom arbeidsgiver ønsker å innføre ordningen bør det etableres rutiner for oppfølging av ansatte som bruker ordningen ofte og mange ganger. Presiser at ordningen er basert på høy grad av tillit og ansvar.

-Hva kan bedriften gjøre for å redusere risikoen for misbruk?

• Gi alle ansatte god informasjon om bakgrunnen for ordningen, hva ordningen innebærer av rettigheter og plikter og når den kan/bør benyttes.
• Arbeidsgiver bør ta oppfølgingsmøter med de ansatte som benytter seg av utvidet egenmelding ofte og mange ganger.
• Arbeidsgiver bør benytte seg av lovens adgang til å frata den ansatte retten til å benytte egenmelding ved mistanke om misbruk. Les om å inndra rett til egenmelding her

Spørsmål og svar om egenmelding

Hva er egenmelding?

"Egenmelding" innebærer at arbeidstakeren, i visse situasjoner og innenfor visse grenser, selv kan melde seg syk uten å oppsøke lege. Det er dermed ikke nødvendig med legeerklæring for å dokumentere fraværet.

Egenmeldingen kan være skriftlig eller muntlig. 

NHO anbefaler våre medlemmer å regulere egenmeldingsadgangen i personalhåndboken, arbeidsreglement, eller lignende.

Egenmelding bør kreves dokumentert med skriftlig egenerklæring når den ansatte er tilbake i arbeid. Mal for skriftlig egenmelding finner du her (Krever innlogging).

Hva er utvidet egenemelding?

Egenmelding betyr at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at hun/han ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Ved utvidet egenemelding kan arbeidsgiver gi utvidet rett til egenemelding. Den vanligste ordningen i tidligere IA-bedrifter har vært  rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og totalt 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er dette som kalles utvidet egenmelding.

Ordinær egenmelding i Folketrygdlovens § 8-24 kan benyttes i inntil tre hele kalenderdager, inntil fire ganger i løpet av en 12-måneders periode. Arbeidsgiver har plikt til å drøfte egenmeldingsordning med tillitsvalgte. Folketrygdloven presiserer at arbeidsgiver kan gi utvidet rett til å bruke egenmelding, og at arbeidsgiver har anledning til å gjøre det innenfor arbeidsgiverperioden, dvs inntil 16 dager. Les mer om IA her

Hvem kan benytte egenmelding?

I henhold til Folketrygdlovens § 8-24 kan  egenmelding brukes i inntil tre hele kalenderdager i arbeidsgiverperioden. Dersom bedriften har avtalt utvidet rett til egenmelding, er det den avtalte perioden som gjelder. Det mest vanlige er å avtale at arbeidstaker kan bruke egenmelding i inntil åtte kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Arbeidstakeren må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i minst to måneder før egenmelding kan brukes. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først benyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. Egenmelding kan likevel benyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes permittering og enkelte permisjonsforhold, se Folketrygdlovens § 8-24.

Kan arbeidstaker benytte egenmelding i direkte fortsettelse av en sykmelding?

Egenmelding kan ikke benyttes i dette tilfellet. Egenmelding kan kun benyttes i starten av et sykefravær.

Så lenge fraværet er sammenhengende, blir dette ansett som én sykdomsperiode uansett hvilken diagnose som ligger til grunn for fraværet.

En arbeidstaker må minimum ha vært i arbeid en dag etter endt sykmeldingsperiode, før retten til bruk av egenmelding gjeninntrer. Forutsetning for bruk av egenmelding vil i disse tilfeller avhenge av at det er egenmeldingsdager til gode innenfor samme arbeidsgiverperiode.

Kan arbeidsgiver nekte å godta egenmelding?

Arbeidsgiver har anledning til å frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding i følgende tilfeller:

Når arbeidsgiver inndrar retten til egenmelding kan man be om legeerklæring i stedet.

Hva må arbeidsgiver gjøre for å frata arbeidstaker egenmeldingsretten?

Arbeidsgiver må gi arbeidstaker beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Slik beskjed gis skriftlig. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes.

Når arbeidsgiver har fratatt arbeidstaker retten til å bruke egenmelding i tråd med loven, kan arbeidstaker nektes bruk av egenmelding for seks måneder regnet fra den dagen arbeidstaker får beskjed. Arbeidsgiver skal foreta en ny vurdering når det er gått seks måneder.

Hvor står det om rett til egenmelding?

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i Lov om folketrygd § 8-24. Det som gjelder er:

  • Ansatte har rett til egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder.
  • Det er anledning til å avtale utvidet bruk av egenmelding for alle virksomheter, og  tidligere IA-virksomheter har god erfaring med en avtale om å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense på opptil åtte dager pr. fraværstilfelle.  NHO oppfordrer bedrifter til å prøve ut en slik ordning.

  • En eventuell avtale om utvidet rett til egenmelding skal drøftes med tillitsvalgte før opprettelse, og nedfelles i personalhåndbok.
  • Virksomheten kan avtale bruk av egenmelding i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager.