Innhold

Utvidet egenmelding - hvordan få godt utbytte av ordningen?

To snakker sammen på kafé.

Samarbeid og et godt arbeidsmiljø er viktige suksessfaktorer for å redusere sykefravær.

Ved innføring av ny IA-avtale fra 2019 ble ikke utvidet egenmelding videreført som generell ordning, men partene oppfordrer til at bedriftene viderefører eller oppretter en slik ordning.

Denne oppfordringen understøttes av at det vil komme en presisering i Folketrygdloven om mulighet til å innføre utvidet rett til egenmelding. Det vil også innføres en plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte i virksomheten før man eventuelt innfører en slik ordning.

Hva er utvidet egenmelding?

Egenmelding betyr at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at hun/han ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. 

Ordinær egenmelding i  Folketrygdlovens § 8-24 kan benyttes i inntil tre hele kalenderdager, inntil 4 ganger i løpet av en 12-måneders periode.  

I tidligere IA-avtale følger det av IA-avtalen at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og at egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er dette som kalles utvidet egenmelding.

I den nye IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt bedrift selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten. 

Tidligere IA-bedrifter kan også velge å avslutte ordningen med utvidet egenmelding, siden det ikke lengre tegnes IA-avtaler på bedriftsnivå. Vi råder likevel bedriftene til å fortsette ordningen.

På nåværende tidspunkt oppfordrer vi derfor arbeidsgiver, som vurderer å innføre eller avslutte retten til å benytte utvidet egenmelding, å drøfte ordningen med de tillitsvalgte. I de tilfeller det ikke er tillitsvalgte vil det være naturlig å benytte verneombudet. Det er her snakk om å ha en dialog, ikke forhandling, med tillitsvalgte om hvilken ordning bedriften bør ha.  

Hva er fordelene med å innføre en ordning med utvidet egenmelding? 

 • Drøfting med tillitsvalgte gir en mulighet til dialog om sykefravær og ansvarliggjøring av tillitsvalgte for å spille på lag og informere arbeidstakerne. 
 • Utvidet egenmelding gjennom IA-avtalen har ikke medført økning av korttidsfraværet. Egenmeldt fravær utgjør ca en prosent av sykefraværsprosenten.  
 • Mulighet til åtte dagers egenmelding gjør at det ikke er nødvendig å oppsøke lege for sykemelding når medisinsk behandling ikke er nødvendig. Det kan for eksempel være influensa, forkjølelse eller andre kortvarige plager som man vet vil gå over innen kort tid/åtte dager. 
 • En tillitsbasert, utvidet egenmeldingsordning gir positive signaler til bedriftens omdømme. 

Hva bør du drøfte med tillitsvalgte før en eventuell innføring av utvidet egenmelding?  

Bedriftens sykefravær:

  • Hvordan fordeler sykefraværet seg på kort- og langtidsfravær?
  • Har bedriften skriftlige rutiner for oppfølging av ansatte som er syke?
  • Hvilken informasjon er gitt de ansatte om bedriftens rutiner ved sykefravær?
  • Hvilken informasjon er gitt de ansatte om retten til å benytte egenmelding?
  • Hva er bedriftens rutiner ved eventuell tap av retten til å nytte egenmelding?
  • Hva er begrunnelsen for eventuelt å innføre ordningen på bedriften?

Dersom arbeidsgiver ønsker å innføre ordningen bør det etableres rutiner for oppfølging av ansatte som bruker ordningen ofte og mange ganger. Presiser at ordningen er basert på høy grad av tillit og ansvar.

Hva kan bedriften gjøre for å redusere risikoen for misbruk? 

 •  Gi alle ansatte god informasjon om bakgrunnen for ordningen, hva ordningen innebærer av rettigheter og plikter og når den kan/bør benyttes.
 • Arbeidsgiver bør ta oppfølgingsmøter med de ansatte som benytter seg av utvidet sykmelding ofte og mange ganger.
 • Arbeidsgiver bør benytte seg av lovens adgang til å frata den ansatte retten til å benytte egenmelding ved mistanke om misbruk. (Les om å inndra rett til egenmelding her.)