Innhold

Egenmelding

Når kan man benytte egenmelding, hva er utvidet egenmelding og IA, hvor mange egenmeldingsdager kan man benytte i løpet av et år, og andre ting du kanskje lurer på om egenmelding.

Egenmelding innebærer at arbeidstakeren, i visse situasjoner og innenfor visse grenser, selv kan melde seg syk uten å oppsøke lege. Det er dermed ikke nødvendig med legeerklæring for å dokumentere fraværet. Egenmeldingen kan være skriftlig eller muntlig.

NHO anbefaler gode rutinebeskrivelser

Vi anbefaler at rutiner og regler for bruk av egenmelding er regulert i en personalhåndbok eller lignende, slik at rutinene er tilgjengelig for alle ansatte. 

Egenmelding bør kreves dokumentert med skriftlig egenerklæring når den ansatte er tilbake i arbeid. Mal for skriftlig egenmelding finner du her (Krever innlogging).

I perioden 27. mars 2020 frem til 1. juni 2020 kunne arbeidstakere kreve å bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet.

For sykefravær med første fraværsdag f.o.m. 01. juni 2020 gjelder de alminnelige reglene. Det innebærer:

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i Lov om folketrygd § 8-24. Det som gjelder er:

  • Ansatte har rett til egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder.

Utvidet egenmelding
Det er anledning til å avtale utvidet bruk av egenmelding for alle virksomheter, og tidligere IA-virksomheter har god erfaring med en avtale om å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense på opptil åtte dager pr. fraværstilfelle. NHO oppfordrer bedrifter til å prøve ut en slik ordning.

Alle virksomheter har plikt til å drøfte egenmeldingsordningen med tillitsvalgte: 

Folketrygdloven §8-24:
Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiveren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding.

En eventuell avtale om utvidet rett til egenmelding skal drøftes med tillitsvalgte før opprettelse. Plikten til å drøfte egenemeldingsordninger med tillitsvalgte gjelder alle virksomheter, uansett hvilken ordning de har. 

Folketrygdloven presiserer at arbeidsgiver kan gi utvidet rett til å bruke egenmelding, og at arbeidsgiver har anledning til å gjøre det innenfor arbeidsgiverperioden, dvs inntil 16 dager. Les mer om utvidet rett til egenmelding her. 

Hvem kan benytte egenmelding?
Arbeidstakeren må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i minst to måneder (4 uker før 1. juni 2020) før egenmelding kan brukes. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først benyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. Egenmelding kan likevel benyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes permittering og enkelte permisjonsforhold, se Folketrygdlovens § 8-24. 

Når skal arbeidstaker varsle om sykefravær?
Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om sykefravær snarest mulig, og senest første fraværsdag. Arbeidsgiver bør fastsette at et slikt varsel skal gis så tidlig som mulig, og helst innen et bestemt angitt klokkeslett. Dette bør fastsettes i et arbeidsreglement, en personalhåndbok eller lignende.

Unntak fra denne varslingsplikten kan bare gjøres når det ikke har vært mulig å gi varsel.

Les mer om unntak fra plikten til å varsle om fravær, når arbeidsgiver kan frata retten til å bruke egenmelding og fremgangsmåte for å inndra egenmeldingsretten. Her finner du også maler som kan benyttes i slike tilfeller.

Logg deg inn for å få svar på spørsmålene. 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.