Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Partene i arbeidslivet har inngått en avtale - IA-avtalen - om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. Samtidig er det enighet om å forsterke innsatsen for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Les mer om inkluderende arbeidsliv på regjeringens hjemmesider. 

Spørsmål og svar om IA-avtalen

Hva er målene i IA-avtalen?

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
    • Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.
Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
    • Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

 Les mer om IA

 

Må vi signere ny IA-avtale med NAV Arbeidslivssenter?

IA-avtalen som gjelder fra januar 2019 gjelder alle virksomheter, og skal gi alle mulighet for å få bistand fra NAV Arbeidslivssenter.

Gjeldende IA-avtalen vil derfor ikke forplikte virksomhetene til å inngå en egen avtale på bedriftsnivå. Det blir en forenkling ved at virksomhetene kan legge sine IA-mål inn i HMS-planer, og ikke lengre må ha egen handlingsplan for IA-arbeidet.  Les mer om IA

Kan vi fortsatt kalle oss IA-bedrift?

Alle bedrifter som jobber ordentlig og seriøst med målene i den nye IA-avtalen, kan kalle seg IA-bedrifter.  

Hittil har IA-stemplet vært forbeholdt bedrifter som har signert en avtale med NAV. Slik blir det ikke lengre. Om man ønsker å kalle seg en IA-bedrifter eller ei, er noe partene på hver enkelt arbeidsplass må finne ut av, og forplikte seg til ovenfor hverandre.  Les mer om IA

Vil IA-bedrifter fortsatt ha en egen kontaktperson?

Virksomheter som har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde dette med mindre virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte. Ressursene i arbeidslivssentrene skal være et virkemiddel i IA-arbeidet. Partene er enige i at flere funksjoner vil ivaretas av digitale tjenester i tiden fremover, og at personlige støttefunksjoner vil være forbeholdt saker hvor behovet for bistand er størst.  Les mer om IA

Er det mulig å få tilretteleggingstilskudd?

Ordinært tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter er ikke lengre tilgjengelig. Det blir  erstattet med andre tiltak som vi mener bedriftene har mye bedre bruk for i hverdagen, nemlig en brukervennlig og kunnskapsbasert webportal om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og sykefraværsoppfølging, og en bransjesatsing som vil kunne skreddersy hjelpen ettersom hvilke utfordringer de ulike bransjene sliter med.  

Det finnes et tilskudd til eksperthjelp som skal sikre at bedriftene får kvalifisert bistand til å komme videre i vanskelige situasjoner og sykdomstilfeller. Her kan det for eksempel være aktuelt å hente inn bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Les mer om ekspertbistand
Les mer om IA

Kan alle bedrifter avtale utvidet egenmelding?

Alle arbeidsgivere har mulighet til å avtale utvidet rett til egenmelding. Hensikten er å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær.

Alle virksomheter har uansett en plikt til å drøfte innføring av utvidet egenmelding med de tillitsvalgte. Dette er en oppfordring til dialog, ikke forhandling, om hvilke ordninger som passer bedriften. Folketrygdloven § 8-24 presiserer også arbeidsgivers muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding. Vi oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Også bedrifter som ikke har hatt IA-avtale oppfordres til å innføre en slik ordning. 

Les mer om utvidet egenmelding
Les mer om IA

Samtalestøtte for arbeidsgivere

Nav har utarbeidet et samtaleverktøy for arbeidsgivere. Verktøyet vil hjelpe deg med å gjennomføre samtaler med medarbeiderne og bruke erfaringene til forebyggende arbeid.

Les om samtalestøtte for arbeidsgivere her (nav.no)

IA-pakka

Pakke med en logo hvor det står "IA". Illustrasjon av IA-pakka. Foto: Idebanken.org

Alt om IA-avtalen på et sted

Hva handler IA-avtalen om, hvilken hjelp kan din arbeidsplass få og hvordan få til et godt IA-samarbeid? 

Svarene får du på den nye landingssiden for IA-avtalen hos Idebanken.org.

Sjekk ut hva som ligger i pakka!