Innhold

Inkluderende arbeidsliv (IA)

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Partene i arbeidslivet har inngått en avtale - IA-avtalen - om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

 1. Hva er inkluderende arbeidsliv (IA)?

  Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

 2. Utvidet egenmelding - plikt til å drøfte ordningen med tillitsvalgte

  Arbeidsgiver har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om bedriften skal innføre eller opprettholde ordning med utvidet egenmelding.

 3. Økonomisk støtte til ekspertbistand - IA-tilskudd i vanskelige fraværssaker

  Vanskelige fraværssaker kom opp som en utfordring fra NHOs medlemmer i forbindelse med reforhandling av IA-avtalen i 2018. Et nytt virkemiddel – tilskudd til ekspertbistand – ble derfor etablert.

 4. Godt arbeidsmiljø er god butikk

  Kunnskap som har kommet fram de siste årene har vist at arbeidsmiljøtiltak kan være en god investering hvis det gjøres på riktig måte.

 5. Sykefravær: Oppfølging skritt for skritt

  Denne veilederen viser hva man som arbeidsgiver må passe på i de forskjellige trinn av sykefraværsoppfølgingen.

 6. Få bistand i tilrettelegging på arbeidsplassen

  NAVs hjelpemiddelsentraler har som oppgave å tilrettelegge slik at brukere skal kunne leve selvstendige liv. For å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet gir de også råd, veiledning og opplæring om funksjonelle løsninger på arbeidsplassen.

 7. IA-avtale: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding

  Med IA-avtalen kan flere arbeidstakere enn tidligere få mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom. Det krever en aktiv handling fra bedriftene å bruke handlingsrommet i loven.

 8. Artikkel

  Endringer i IA-avtalen fra 1. januar 2019

  Partene ble 18. desember 2018 enig om ny IA-avtale. Det er ikke lengre nødvendig å tegner avtale på bedriftsnivå.  I tillegg blir det utviklet bedre, mer tilgjengelige verktøy, og utvalgte bransjer får ekstra oppfølging .

Spørsmål og svar om ny IA-avtale

Hva er målene i IA-avtalen?

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen.

Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.
Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.
  • Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

 Les mer om IA

 

Må vi signere ny IA-avtale med NAV Arbeidslivssenter?

IA-avtalen som gjelder fra januar 2019 gjelder alle virksomheter, og skal gi alle mulighet for å få bistand fra NAV Arbeidslivssenter.

Gjeldende IA-avtalen vil derfor ikke forplikte virksomhetene til å inngå en egen avtale på bedriftsnivå. Det blir en forenkling ved at virksomhetene kan legge sine IA-mål inn i HMS-planer, og ikke lengre må ha egen handlingsplan for IA-arbeidet.  Les mer om IA

Kan vi fortsatt kalle oss IA-bedrift?

Alle bedrifter som jobber ordentlig og seriøst med målene i den nye IA-avtalen, kan kalle seg IA-bedrifter.  

Hittil har IA-stemplet vært forbeholdt bedrifter som har signert en avtale med NAV. Slik blir det ikke lengre. Om man ønsker å kalle seg en IA-bedrifter eller ei, er noe partene på hver enkelt arbeidsplass må finne ut av, og forplikte seg til ovenfor hverandre.  Les mer om IA

Vil IA-bedrifter fortsatt ha en egen kontaktperson?

Virksomheter som har en fast kontaktperson i NAV Arbeidslivssenter kan beholde dette med mindre virksomhetskontakten kan ivaretas på en annen og bedre måte. Ressursene i arbeidslivssentrene skal være et virkemiddel i IA-arbeidet. Partene er enige i at flere funksjoner vil ivaretas av digitale tjenester i tiden fremover, og at personlige støttefunksjoner vil være forbeholdt saker hvor behovet for bistand er størst.  Les mer om IA

Er det mulig å få tilretteleggingstilskudd?

Ordinært tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter er ikke lengre tilgjengelig. Det blir  erstattet det med andre tiltak som vi mener bedriftene har mye bedre bruk for i hverdagen, nemlig en brukervennlig og kunnskapsbasert webportal om forebyggende arbeidsmiljøarbeid og sykefraværsoppfølging, og en bransjesatsing som vil kunne skreddersy hjelpen ettersom hvilke utfordringer de ulike bransjene sliter med.  

Det finnes et tilskudd til eksperthjelp som skal sikre at bedriftene får kvalifisert bistand til å komme videre i vanskelige situasjoner og sykdomstilfeller. Her kan det for eksempel være aktuelt å hente inn bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Les mer om ekspertbistand
Les mer om IA

Kan alle bedrifter avtale utvidet egenmelding?

Alle arbeidsgivere har mulighet til å avtale utvidet rett til egenmelding. Hensikten er å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær.

Alle virksomheter har uansett en plikt til å drøfte innføring av utvidet egenmelding med de tillitsvalgte. Dette er en oppfordring til dialog, ikke forhandling, om hvilke ordninger som passer bedriften. Folketrygdloven § 8-24 presiserer også arbeidsgivers muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding. Vi oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Også bedrifter som ikke har hatt IA-avtale oppfordres til å innføre en slik ordning. 

Les mer om utvidet egenmelding
Les mer om IA

Veiviser for inkludering

Mange ledere og tillitsvalgte ikke har hatt nok kjennskap til hvilke tiltak, støtte- og virkemidler for inkludering NAV tilbyr. I samarbeid med partene har de derfor laget en ny nettside som gir oversikt over disse virkemidlene og mulighetene de gir.