Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Få bistand i tilrettelegging på arbeidsplassen

dataskjerm og nettbrett

Hjelpemiddelsentralene kan bistå med veiledning og tilrettelegging på arbeidsplassen.

NAVs hjelpemiddelsentraler har som oppgave å tilrettelegge slik at brukere skal kunne leve selvstendige liv. For å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet gir de også råd, veiledning og opplæring om funksjonelle løsninger på arbeidsplassen.

Tilrettelegging for arbeidsdeltakelse
Hjelpemiddelsentralene gir råd, veiledning og opplæring om muligheter for tilrettelegging i arbeidslivet. Dette kan være

 • hjelpemidler
 • tolketjeneste (for hørselshemmede og døvblinde),
 • andre teknologiske løsninger
 • tilpasning av omgivelser og arbeidsoppgaver

Hjelpemiddelsentralene gir råd om NAV sine tiltak og virkemidler, og har oversikt over tilbud fra andre aktører som kan bistå for å nå målet om arbeid. NAV hjelpemiddelsentral har også et særskilt veiledningstilbud til synshemmede, hørselshemmede og personer med hjerneskade. Dette omtales som arbeidsrettet veiledningstjeneste.

Arbeidsrettet veiledningstjeneste
NAV hjelpemiddelsentrals tjenester retter seg mot brukere som har behov for:

 • individuell yrkes- og arbeidsveiledning for å finne arbeidsmuligheter
 • økt bevissthet om egne ressurser, forståelse og mestring av funksjonsnedsettelsen sett i sammenheng med arbeid
 • bistand ved oppfølging på arbeidsplass, utdanningssted og tiltakssted
 • gjennomgang av tilretteleggingsbehov på arbeidsplass og utprøving av tiltak og virkemidler. 

I hvilke situasjoner kan hjelpemiddelsentralen bistå?
Dersom brukeren:

 • er sykemeldt og står i fare for å falle ut av jobb
 • har problemer med å skaffe relevant jobb
 • skal i gang med utdanning
 • er usikker på hvilke arbeidsrettede tiltak som kan passe
 • trenger hjelp for å undersøke om det finnes tilretteleggingsmuligheter som kan gi økt stillingsandel
 • er utenfor arbeidslivet og ønsker å komme inn

Tilbudet til brukeren gis i tett samhandling med NAV-kontoret. Ved behov kan NAV hjelpemiddelsentral tilby utfyllende kompetanse til veiledere ved NAV-kontor. Dette kan blant annet være

 • veiledning i enkeltsaker
 • vurdering av legeerklæringer
 • funksjonsvurdering

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta kontakt, men det er en forutsetning for god tilrettelegging på arbeidsplassen at begge parter er involvert og motivert.  

Her finner du kontaktinformasjon til NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke.

Om hjelpemiddelsentralene

NAV hjelpemiddelsentralene jobber for å øke brukernes deltakelse i samfunnsliv, arbeid, utdanning og aktivitet, gjennom tilrettelegging, veiledning, opplæring og hjelpemiddelformidling.

Hjelpemiddelsentralene har kompetanse om ulike funksjonsnedsettelser, for eksempel
utfordringer med sansetap

 • kognisjon
 • fysikk og motorikk
 • språk- og kommunikasjon
 • multifunksjonshemminger og sammensatt problematikk