Innhold

Hva er personvernforordningen (GDPR)?

Artikkel, Personvern og GDPR

Har bedriften din krysset av 25. mai 2018 i kalenderen? Det er dagen for en helt ny lov om personopplysninger – den vil gjelde for din bedrift. Vi gir deg den informasjonen og verktøyene du trenger!

Denne artikkelen utgjør Del 1 i NHOs Personvernverktøy. Det er viktig at du leser denne før du går videre til resten av personvernverktøyet.

Artikkelen kan leses av alle som ønsker å vite mer om personvernforordningen/ GDPR og hvilke krav som stilles til den enkelte bedrift.

 

Hva er personvernforordningen?

Personvernforordningen (også kalt GDPR, som står for general data protection regulation) er en lov vedtatt av EU. Den skal gjelde i alle EU- og EØS-landene. I Norge vil loven bli en del av en ny lov om personopplysninger (som er ikke er ferdig utformet ennå). Den vil gjelde fra 25. mai 2018.

Loven vil gjelde omtrent alle bedrifter i Norge (og alle som har ansatte). Alle bedrifter bør derfor sette seg inn i reglene.

Det er verken forbudt eller farlig å behandle personopplysninger – men du må vite hvordan du gjør det for å gjøre det lovlig.

I denne artikkelen kan du lese om de hovedpunktene som vil gjelde for bedrifter. Noen av reglene kan være generelle og vage. En av grunnene er at det er bedriftene selv som må vurdere hvordan reglene gjelder for dem. På den annen side: Det er fullt ut overkommelig for en gjennomsnittlig eller "vanlig" bedrift å på plass det som er nødvendig.

Til slutt i artikkelen er det nevnt noen forhold som gjør at en del bedrifter bør sette seg grundigere inn i detaljene. Det kan for eksempel være at bedriften har mange ansatte, et stort antall forbrukere som kunder, behandler spesielt følsomme opplysninger eller sender opplysninger ut av landet.

Noen ord og uttrykk må du kjenne

Loven gjelder for "behandling" av "personopplysninger". Du er nødt til å vite hva det betyr:

 • Med "behandling" mener vi nesten enhver befatning, for eksempel innhenting, lagring, registrering, sammenstilling og bruk. Å sende en epost er en behandling. Å lagre telefonnumre og kontaktinformasjon på smarttelefon er en annen behandling.
 • "Personopplysninger" er enhver opplysning som kan knyttes til en privatperson, alt fra navn, kjønn, alder, vekt og hårfarge til telefonnummer, epostadresse og arbeidssted. Opplysninger om ansatte vil for eksempel alltid være personopplysninger. Opplysninger om aksjeselskaper er ikke personopplysninger.

En bedrift regnes som "behandlingsansvarlig" når den selv bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler den skal bruke. Det gjelder selv om man bruker for eksempel en systemleverandør eller regnskapsfører til det praktiske.

Med "den registrerte" mener vis den personen opplysningene gjelder, enten det er for eksempel en ansatt, en kunde eller en kontaktperson hos en bedriftskunde eller hos en leverandør.

Bedriften må ha et grunnlag for å behandle opplysninger om personer

Bedriften må alltid ha et såkalt behandlingsgrunnlag for å behandle en opplysning om en person. Typiske eksempler på behandlingsgrunnlag er:

 • det følger av lov eller forskrift at bedriften må behandle opplysninger
 • det er nødvendig for å etterleve en avtale bedriften har med den registrerte
 • den registrerte har gitt bedriften samtykke til at opplysninger blir behandlet (det er egne krav til hvordan man innhenter samtykke)
 • bedriftens formål med å behandle opplysningene gjør det nødvendig, med mindre den registrertes interesser og behov for beskyttelse går foran (dette forutsetter en konkret avveining av disse interessene)

Har bedriften ikke noe behandlingsgrunnlag, ja, da kan man ikke behandle opplysningen.

Selv om du har et behandlingsgrunnlag for å behandle opplysninger, kan det være andre regler som begrenser hvordan man kan bruke dem. Markedsføringsloven har for eksempel egne regler om markedsføring og om hvordan bedrifter kan kommunisere med kundene.

Noen opplysninger om personer regnes som sensitive

Skal du behandle opplysninger som er sensitive må bedriften ha et eget behandlingsgrunnlag, i tillegg til det som nettopp er nevnt. Som arbeidsgiver skal du være særlig oppmerksom på at opplysninger om medlemskap i fagforening eller helseforhold (som allergier, sykefravær, legebesøk og graviditet) er regnet som sensitive.

Andre sensitive forhold er rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger er også sensitive, når formålet er å entydig identifisere en fysisk person. Det er også egne regler for opplysninger om straffbare forhold, som du må sette deg inn i hvis bedriften behandler slike opplysninger.

Seks grunnleggende krav til behandling av opplysninger om personer

Her er en oversikt over seks krav som gjelder all behandling av opplysninger om personer. Det er også gitt noen eksempler på hva kravene kan bety.

1. Bedriften må behandle opplysningene på en måte som er lovlig, rettferdig og gjennomsiktig.

Bedriften må være sikker på at den har rett til å behandleopplysningene. Den må opptre ordentlig og ryddig overfor den registrerte. De registrerte må få skikkelig informasjon om hvilke opplysninger bedriften ha og hva den gjør med opplysningene.

2. Bedriften må ha bestemt seg for formålet med å samle inn opplysninger.

Du må bestemme deg for hvorfor du skal behandle opplysningene – før du samler dem inn. Og du skal (som regel) ikke bruke dem til andre formål. For å slippe inn i et møte i bedriftens lokaler må kunden registrere seg med navn og telefonnummer. Da kan du ikke uten videre bruke nummeret til å sende SMS til kunden med gode tilbud om varer og tjenester – det er et annet formål, nemlig markedsføring.

3. Bedriften må sørge for at opplysningene er tilpasset det formålet den har (men også at de ikke er mer omfattende).

Hvis formålet ditt er å sende e-post til en kunde, trenger du ikke hjemmeadressen.

4. Bedriften må sørge for at opplysningene den har er korrekte.

Kravet er ikke absolutt. Bedriften må vurdere hvor viktig det er for den registrerte at opplysningene er korrekte: Jo viktigere det er for den registrerte at opplysningene er korrekte, jo mer må bedriften anstrenge seg for å ha korrekte og oppdaterte opplysninger.

5. Bedriften må slette opplysninger som det ikke lenger er nødvendig å ha (alternativt kan man anonymisere opplysningene).

Har en kontaktperson hos en kunde sluttet i jobben, trenger du ikke kontaktdetaljene hans lenger.

6. Du må lagre og bruke opplysningene slik at de ikke blir misbrukt.

Uvedkommende skal ikke få eller ha tilgang til opplysningene. Jo mer følsomme opplysninger det er snakk om, jo sterkere tiltak er nødvendig for å sikre dem.

Krav til dokumentasjon

Bedriften må vurdere tiltak som reduserer risikoen for at man bryter reglene. En vurdering av risikoer er derfor nødvendig – den trenger ikke være særlig omfattende, men bør dokumenteres. Man må også ha en dokumentasjon som viser hvordan man etterlever reglene.

Et typisk tiltak er å ha et internt dokument som beskriver blant annet:

 • hvilke typer av registrerte personer det er snakk om (for eksempel ansatte eller kontaktpersoner hos kunder)
 • hva slags typer personopplysninger man behandler om dem (for eksempel navn, bankkontonummer, inntekt eller epostadresse)
 • formålet med behandlingen (for eksempel administrasjon av ansatte eller å informere kunder om nye produkter)
 • hva slags behandling man driver med (for eksempel innsending av opplysninger om ansattes inntekt til skattemyndighetene eller lagring av epostadresser)
 • hvilke grunnlag man har for å behandle opplysningene (for eksempel legitim interesse, samtykke, lovforpliktelse eller avtale)
 • at bedriften skal ha en personvernerklæring e.l.

Det er bedriften som har plikter etter loven. Det er ikke mulig å outsource eller overlate ansvaret til noen andre. Men det er ikke forbudt å bruke systemløsninger eller tjenesteleverandører som håndterer opplysningene for bedriften. Den du da har avtale med regnes som "databehandler". Det er egne krav til slike avtaler, som skal sørge for at også denne databehandleren følger de reglene som gjelder for din bedrift.

Bedrifter har forpliktelser overfor de registrerte

De registrerte kan pålegge bedriften å slutte med eller begrense behandlingen, og de kan kreve at du sletter alle data om dem ("retten til å bli glemt"). Disse rettighetene er ikke absolutte, noen vilkår må være oppfylt. Har du for eksempel et løpende kundeforhold med en person, kan ikke kunden kreve at bedriften sletter alle opplysninger om ham hvis bedriften fortsatt har behov for opplysningene.

De registrerte har også rett til å få utlevert de opplysningene de selv har gitt og som er blitt lagret. De kan i utgangspunktet også kreve at disse opplysningene overføres til en annen bedrift. Betingelsen for disse rettighetene er at bedriftens behandlingsgrunnlag er samtykke eller oppfyllelse av avtale.

Bedriftene har også opplysningsplikt overfor de registrerte. De registrerte skal få vite både at bedriften behandler opplysninger om dem og om de rettighetene de har. Bedriften må derfor ha et dokument (personvernerklæring e.l.) som beskriver hvilke typer av opplysninger bedriften har og hva de brukes til. Dessuten må bedriften opplyse om de rettighetene de registrerte personene har. Dette skal skrives på en ryddig og forståelig måte.

Ansatte og personvern

Alle reglene om personopplysninger gjelder også mellom bedriften og ansatte. Men det er sannsynlig at det kommer noen spesialregler. For eksempel er det ganske sikkert at dagens regler om innsyn i ansattes e-postkasse mv. og kameraovervåking (på arbeidsplasser) blir videreført.

Konsekvenser ved lovbrudd

Hvis bedriften skulle komme til å bryte reglene, må den si raskt fra om dette til både Datatilsynet og de registrerte som er rammet av bruddet. Bagatellmessige brudd er det ikke nødvendig å melde fra om.

Datatilsynet skal føre tilsyn med at bedriftene (og andre) følger reglene. Det har vært skrevet mye om de "millionbøtene" Datatilsynet kan ilegge. Som en vanlig bedrift med ganske enkle forhold skal man knapt engste seg for mye for slike størrelser, men det er sannsynlig at det kommer flere tilsyn enn før.

En annen risiko gjelder tap av kunder og omdømme hvis bedriften ikke etterlever reglene. Bedrifter bør innrette seg på at kunder og samarbeidspartnere vil bli mer og mer opptatt av personvern

Særlige typer av behandling

Noen bedrifter driver med mer kompleks behandling av opplysninger om personer. Her nevner vi noen eksempler.

Er det snakk om samtykke som gjelder barn (forslaget er at grensen skal være 13 år) og "informasjonssamfunnstjenester" må den som har foreldremyndigheten inn i bildet. Skal man i det hele tatt ha noe å gjøre med personopplysninger om barn, bør man være ekstra oppmerksom på at reglene gir dem sterkere beskyttelse enn det voksne har, for eksempel at informasjonen de får er klar og forståelig

To typer av bedrifter vil få krav om å ha såkalt personvernrådgiver (i dag kalt personvernombud): For det første bedrifter som behandler sensitive opplysninger i stor skala. For det andre gjelder det bedrifter som i stor skala driver overvåkning/monitorering av personer (for eksempel kunder) som en del av kjerneaktiviteten. Personvernrådgiver er en person i bedriften som har særlig ansvar for det som har med personvern å gjøre.

Skal bedriften behandle personopplysninger og det er høy risiko for de registrertes personvern, må man først vurdere grundig hva man må gjøre for å redusere denne risikoen (konsekvensanalyse). En bank som automatisk bestemmer hvem som kan få lån, må passe ekstra godt på at systemene ikke gjør feil. Et legekontor som introduserer en ny app, må passe ekstra godt på at opplysninger ikke kommer på avveie.

Hvis du vil overføre opplysninger til land utenfor EU/EØS, må du sjekke om landet er godkjent for å motta opplysninger, dvs. at de har like god beskyttelse av opplysninger som i EU/EØS.

Skal bedriften behandle opplysninger om straffbare forhold og lovovertredelser må man sjekke nærmere om det er lov i det enkelte tilfelle.

Den registrerte har særlige rettigheter hvis bedriften behandler data helt automatisk (dvs. uten at mennesker deltar i saksbehandlingen) og avgjørelsen har rettslig eller annen viktig virkning for ham. Det kan for eksempel være jobbsøknader eller søknader om kreditt. Også ved såkalt profilering har den registrerte slike særlige rettigheter. Profilering er automatisert behandling av innsamlede personopplysninger, for eksempel analyser eller vurderinger som skal forutsi hvordan den registrerte vil opptre i en kjøpssituasjon.

Gå videre til NHOs personvernverktøy

NHO Kurs: Nye personvernregler - se kursbeskrivelse og kurskalender