Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hvordan forebygge trakassering og mobbing på jobb?

Ansatte har rett på et trygt arbeidsmiljø uten seksuell trakassering. Gjennom å jobbe systematisk kan vi sammen sette strek for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Her får du seks enkle tiltak for å forebygge og håndtere trakassering.

Kartlegg risiko

Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak.

Arbeidsgiver må i samarbeid med de ansatte og verneombud kartlegge alle de risikofaktorene som finnes på arbeidsplassen, lage en plan for forebyggende tiltak og gjennomføre disse tiltakene.

Risiko for seksuell trakassering rammer ulikt. Arbeidsgiver bør derfor i samarbeid med de ansatte vurdere tiltak som beskytter de som trenger det mest i de situasjonene hvor faren er størst.

Du kan se eksempler på faktorer som øker risikoen for seksuell trakassering, arbeidssituasjoner som er spesielt utsatt og ansatte som er mest utsatt på settestrek.no

NHO har utarbeidet gratis digitale risikostyringsverktøy for HMS som kan benyttes for å lage risikovurderinger og handlingsplan.

Regler for oppførsel

Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse.

Ansatte er ulike og kommer fra hele samfunnet. Det samme gjelder for kunder, gjester og brukere. En kan derfor ikke gå ut fra at alle har de samme grensene eller forstår hvor grensen går.

Arbeidsgivere bør derfor i samarbeid med de ansatte lage regler som gjør det klart for alle som omgås på arbeidsplassen hva som er akseptabel oppførsel og adferd på deres arbeidsplass. Alle nye ansatte må også få denne informasjonen når de begynner på arbeidsplassen. Reglene må være på et språk de ansatte forstår.

Formålet med reglene er å beskytte ansatte mot trakassering. Reglene er ikke ment for å regulere hva gode kollegaer gjør, så lenge det er ønsket fra begge parter og ikke rammer andre ansatte eller arbeidsmiljøet.

Legg reglene inn i personalreglementet, eller som vedlegg til arbeidskontrakt.

Se eksempler på regler på settestrek.no

Rutiner for håndtering

Lag gode rutiner for å melde fra om og håndtere seksuell trakassering og trakassering. Informer alle ansatte om disse.

Manglende rutiner fører til at ansatte blir usikre på når de har en plikt til å varsle og ledere blir usikre på hvilket ansvar de har. Dette kan føre til ansvarliggjøring av offeret og at erfaringene blir bagatellisert. Konsekvensene kan bli sykefravær, konflikter og på sikt at ansatte sier opp.

På www.settestrek.no finner du forslag til rutiner for varsling og håndtering av mottatte varsler. 

Se også NHOs forslag til rutine for å forebygge konflikt og trakassering

Brudd må føre til reaksjoner

Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder).

Reaksjonene må stå i forhold til alvoret i det som har skjedd. Dersom det ikke er hold i påstanden/varselet etter at saken er utredet, skal saken erklæres som avsluttet.

Les mer på www.settestrek.no

Tydelig lederansvar

Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig.

Leder er ansvarlig for at ansatte ikke utsettes for trakassering. Leder har både ansvar for kartlegging av risiko, gjennomføring av tiltak og utarbeidelse av rutiner for å forebygge og hindre trakassering på deres arbeidsplass. Dette arbeidet skal gjøres sammen med de ansatte.

Ledere har også ansvaret for håndtering og oppfølging dersom saker oppstår.

For å sikre at lederne er i stand til å oppfylle sin rolle bør kunnskap om seksuell trakassering og trakassering inn i helse-, miljø- og sikkerhetsopplæringen for ledere.

Alle ledere bør ha/få tilbud om bistand i håndtering av trakasseringssaker fra bedriftshelsetjeneste (BHT), øvrig ledelse eller HR-avdeling

Se også  NHOs veiledere for ledere.

Snakk om det

Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen.

Det er viktig at seksuell trakassering er noe alle kan snakke om på arbeidsplassen og at det er lav terskel for å ta opp temaet. Ledere bør jevnlig ha dette temaet på dagsorden i aktuelle møter hvor alle ansatte deltar. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med gjennomgang av arbeidsmiljøet (helse, miljø og sikkerhet), oppståtte saker eller sesonger hvor risikoen øker (julebord og liknende). Formålet med møtene er å sikre at arbeidet er kjent og virker etter hensikten.

På møtene bør man gå gjennom:

  • Bedriftens regler for akseptabel oppførsel og behov for avklaringer
  • Risikokartlegging for aktuelle arbeidsområder og tiltak for å forebygge trakassering
  • Ansattes erfaringer
  • Rutiner for varsling