Innhold

Arbeidskontrakter, rekruttering og ansettelser

Det skal inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold. Finn standardmal som kan benyttes ved fast ansettelse, midlertidig ansettelse (vikar), tilkallingshjelp, ledende og særlig uavhengig stilling mv. Du finner også en veileder for ansettelsesprosesser.

Dette verktøyet gir deg veiledning og automatiserer utfyllingen av arbeidskontrakter.

De ulike stegene i malen fylles enkelt ut ved hjelp av forhåndsutfylt tekst og fritekstfelt som gir deg full anledning til å tilpasse malen til ditt bruksområde.

Norske og engelske avtaler. Contracts in English.

 • Arbeidsavtale fast stilling / Standard employment contract/agreement

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. / This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard employment contract/agreement.

 • Arbeidsavtale midlertidig stilling / Standard temporary employment contract / agreement

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard temporary employment contract/agreement.

 • Arbeidsavtale daglig leder / Standard employment contract for managers/managing directors

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. / This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard employment contract for managers/managing directors.

 • Arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling / Standard contract/agreement for supervisory/particularly independent positions

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese det tilhørende kommentarskriv (veiledning til avtalen). Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. / This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance.

 • Arbeidsavtale tilkallingshjelp / Framework agreement — on-call employees

  Denne avtalemalen er laget for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens minimumskrav til innhold i en arbeidsavtale. For å fylle ut malen må du lese veiledningsteksten. Dersom du ønsker tilpasninger for din bedrift kan du ta kontakt med din landsforening for juridisk bistand. / This contract template has been drawn up to meet the Norwegian Working Environment Act’s minimum requirements for an employment contract. To complete the template, you must read the guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance. Standard temporary employment contract/agreement.

 • Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler / Restrictive covenants

  Dette avtaleutkastet gjelder konkurranseklausuler. Husk også å lese om konkurranseklausuler, kundeklausuler og arbeidstaker som begynner i konkurrerende virksomhet her på Arbinn. Dokumentet inneholder både et utkast og en veileder. Ved behov for tilpasning av dokumentet, anbefales det at du kontakter din landsforening for bistand. This is a template for restrictive covenants. To complete the template, you must read the associated guide to the agreement. If you wish to adapt it to your particular company, contact your national association for legal assistance.

 • Arbeidsreglement

  Dette er et utkast til arbeidsreglement, og inneholder forslag til regler om fravær, arbeidstid og arbeidstidsordning, sikkerhet i bedriften, taushetsplikt, ordensregler, datadisiplin, med mer.

 • Avtale om arbeid i eget hjem/hjemmekontor

  Arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem og som ikke er kortvarig eller tilfeldig, reguleres av ”FOR-2002-07-05 nr. 715: Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem”. Forskriften krever særskilt avtale for hjemmearbeid som ikke er kortvarig eller tilfeldig. Dette utkastet til avtale tar sikte på å dekke disse forhold. Utkastet er revidert i henhold til endringene i hjemmekontorforskriften som gjelder fra 1.7.2022. Malen er klar til bruk allerede nå. Vær klar over at dette er et avtaleutkast, og at den enkelte virksomhet selv må vurdere om det er særlige forhold som bør tas inn i tillegg til punktene i avtalen. Dokumentet inneholder også kommentarer til avtaleutkastet. Disse er ment som veiledning for å fylle ut malen. Nedenfor finner du også en egenerklæring om HMS på hjemmekontoret.

 • Mal for attest

  Arbeidstakere som fratrer etter lovlig oppsigelse, har krav på skriftlig attest fra arbeidsgiver. Denne malen dekker lovens minimumskrav, og må tilpasses bedriftens forhold.

 • Varsel om fratreden ved midlertidig ansettelse

  Arbeidstaker som har vært ansatt i mer enn ett år, har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest en måned før fratredelsestidspunktet, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (5).

Veileder

En ansettelsesprosess kan være krevende. Denne veilederen vil gjøre prosessen fra start til slutt lettere for deg.

Tilknytningsformer for ansettelser og annen arbeidskraft

Når en bedrift har behov for å få utført arbeid, kan dette skje enten ved at bedriften ansetter arbeidstakere, eller ved at virksomheten knytter til seg arbeidskraft på annen måte (heretter kalt tilknytningsform). Det finnes ulike tilknytningsformer og de vanligste er:  

 • Fast eller midlertidig ansettelse i heltid- og/eller deltidsstilling
  Hovedregelen er at ansettelser av arbeidstakere skal skje i faste stillinger. Det er viktig at bedriften kjenner til og kun ansetter midlertidig i de tilfeller det er tillatt å ansette midlertidig, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9. Virkningen av en ulovlig midlertidig ansettelse kan være at arbeidstakeren krever fast ansettelse og/eller erstatning, jf. arbeidsmiljøloven § 14-11.
   

 • Innleie av arbeidstakere fra en annen virksomhet eller fra et bemanningsforetak. 
  En innleid arbeidstaker er ansatt hos en arbeidsgiver ("utleiebedriften"), men leies - for en kortere eller lengre periode - ut til en annen virksomhet ("innleiebedriften") for 
  å utføre arbeid under innleiebedriftens ledelse og instruksjon.  

 • Selvstendig oppdragstaker, inkludert kjøp av tjenester fra selvstendig næringsdrivende (uten ansatte)
  Det vil si enkeltpersoner som uten egne ansatte utfører arbeid i oppdrag for en virksomhet uten å være arbeidstaker. Utgangspunktet er at arbeidsmiljøloven ikke gjelder for denne gruppen, med noen få unntak. Oppdraget reguleres gjerne av en kommersiell kontrakt mellom to næringsdrivende, dvs. ikke en ansettelseskontrakt.
   

 • Frilansere/andre som mottar lønn fra oppdrag de utfører for en virksomhet.
  I folketrygdloven er frilanser definert som «enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende». Denne gruppen vil normalt ikke anses for å være arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven, og arbeidsmiljøloven gjelder heller ikke for denne gruppen, med noen få unntak.
   

 • Kjøp av tjenester fra andre virksomheter, herunder entrepriser.
  Det er da tjenesteleverandøren/entreprenøren som er arbeidsgiver for de som utfører arbeidet. 
   

Som arbeidsgiver er det svært viktig å kjenne til hvilke regler som gjelder for de ulike tilknytningsformene, da det gjelder ulikt regelverk for ulike tilknytningsformer. Les mer om tilknytningsformer her. 

Det du som arbeidsgiver må vite om lærlinger – spørsmål og svar, nyttige artikler og inngang til relevant informasjon for lærebedrifter i ditt fylke. 

Få oversikt over NAV-tiltak og virkemidler for tilrettelegging, arbeidstrening og inkludering.

Denne veiviseren gir oversikt over virkemidler, samt veiledning i hvordan man søker.

Skal du rekruttere?

Prosjektet "Vi inkluderer" gir bistand til å finne egnede kandidater, med utgangspunkt i bedriftens behov. 

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
 • On your computer, open Chrome.
 • Go to a webpage written in another language.
 • At the top, click Translate.
 • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Kontraktsvelger

Skal du ansette noen fast, eller midlertidig? Denne guiden hjelper deg til riktig kontrakt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt