Innhold

Nedbemanning  - skritt for skritt

Oppsigelse/advarsel

Denne veilederen gjelder nedbemanningsprosesser – oppsigelser som følge av forhold på arbeidsgivers side. Eksempler på slike forhold er svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov. Målet med veilederen er at du skal kunne gjennomføre en nedbemanningsprosess ved din bedrift korrekt, samtidig som du opprettholder et godt arbeidsmiljø og god produktivitet. På denne måten minimerer du risikoen for ressurskrevende konflikter med de ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

Prosessen som beskrives under er en generell veiledning, og må tilpasses den enkelte bedrifts særskilte behov. Nedbemanningsprosesser kan være kompliserte, og det vil ofte være fornuftig å få råd og veiledning fra din landsforening før prosessen igangsettes.

En nedbemanningsprosess krever:
Saklig behov for å redusere bemanningen
Saklig utvelgelse blant de overtallige
Vurdering av annet passende arbeid
Interesseavveining mellom arbeidstakers behov for å beholde stillingen og arbeidsgivers behov for å redusere bemanningen
God saksbehandling


Innhold i veileder
 • Grunnlaget for en nedbemanning
 • Saksbehandling og prosess
 • Beslutning om iverksetting av en prosess
 • Masseoppsigelse
 • Drøftelser med de tillitsvalgte
 • Arbeidsmiljø og involvering av vernetjenesten ved nedbemanning
 • Beslutning om nedbemanning
 • Informasjon til de ansatte
 • Den konkrete utvelgelsen
 • Oppsigelser
 • Etter oppsigelsen
 • Aktuelle rettskilder

 

 1. Grunnlaget for en nedbemanning

Første skritt

Grunnlaget for en nedbemanning

Bedriften må ha klart for seg hva som er grunnlaget for oppsigelsen – arbeidstakers eller virksomhetens forhold?

En arbeidstaker kan sies opp når dette er saklig begrunnet i arbeidstakers eller virksomhetens forhold. Det kan være ulike årsaker til at en bedrift har behov for å si opp en arbeidstaker. Les mer om oppsigelse grunnet arbeidstakers eget forhold, som f.eks. manglende arbeidsprestasjoner.

Det er ulike årsaker til at en virksomhet har behov for å redusere antall årsverk gjennom en nedbemanning. Arbeidsgiver har i utgangspunktet rett til å foreta nødvendige tilpasninger i bemanningen, gjennom blant annet nedbemanninger i kraft av styringsretten. Styringsretten er likevel begrenset av blant annet lov og avtaler, hvor det stilles krav om at behovet for nedbemanning må være saklig begrunnet i virksomhetens forhold.

Det er ikke et vilkår for å kunne nedbemanne at virksomheten går med underskudd, men virksomheten må kunne påvise et saklig begrunnet behov for reduksjoner.

Typiske eksempler på saklige grunner for en nedbemanning er:

 • overkapasitet i bedriften
 • behov for tilpasning på grunn av skjerpet konkurranse
 • ny teknologi eller endrede behov for kompetanse i virksomheten
 • redusert ordretilgang
 • behov for innsparinger

Du må være innlogget for å lese hele veilederen.

 

Medlemskap i NHO

Som medlem får du tilgang til Arbinn, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Les mer