Innhold

Har bedriften plikt til å tilby sluttpakker?

Nei. Sluttpakker, avgangsvederlag ol. er ikke noe oppsagte arbeidstakere har krav på med mindre dette avtales konkret. Bedrifter som er bundet av tariffavtale mellom LO og NHO er imidlertid omfattet av den såkalte Sluttvederlagsavtalen, som yter økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som blir oppsagt etter fylte 50 år. For å få rett til utbetaling under denne ordningen, må både bedriften og arbeidstakere oppfylle visse minimumsvilkår.