Innhold

Kan permitterte gjøre noe arbeid/korte oppdrag mens de er permittert?

Ja. Etter Hovedavtalen § 7-3 nr. 7 kan permitterte inntas til kortvarige oppdrag, men arbeidsperioden må ikke strekke seg ut over seks uker. Varer arbeidet mer enn seks uker, vil videre permittering anses som en ny permittering. Se midlertidig uvidelse nedenfor. Dermed kreves ny varselfrist på 14 dager, og ny arbeidsgiverperiode med lønn. Korte arbeidsperioder i permitteringsperioden går ikke til fradrag i den tiden det kan permitteres. Om permitteringen skal være i 20 uker, og en medarbeider er inne og jobber i to av dem, blir altså ikke permitteringen forlenget til 22 uker. 

Utvidet adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker

Som en følge av den spesielle situasjonen som har oppstått under koronapandemien, er det fastsatt en utvidet adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker frem til 30. september. Det betyr at permitterte kan arbeide hos en permitterende arbeidsgiver i inntil 10 uker, uten at videre permittering skal regnes som ny permittering med krav om ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger. En slik arbeidsperiode medregnes ikke i maksimumsperioden for permittering. Vær oppmerksom på at dette er det motsatte av ordningen i Hovedavtalen § 7-3 nr. 7, hvor arbeidsperioden ikke går til fradrag i maksimumsperioden for permittering.

Bruk av denne utvidede adgangen til å ta permitterte tilbake i arbeid i inntil 10 uker forutsetter at det foreligger lokal enighetsprotokoll om at Hovedavtalens regler om ansiennitet er fulgt ved inntak av permitterte arbeidstakere i arbeid.

For øvrig gjelder fortsatt Hovedavtalens regel om muligheten for arbeid i inntil seks uker – uten slik enighetsprotokoll – som før.

Nav behandler dagpengesøknader i tråd med dette regelverket med virkning fra 8. mai 2021.


Unntak for vikarer

Det er unntak for permitterte som tas inn som vikarer for andre ansatte med lovlig fravær i mer enn seks uker. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å utstede nytt permitteringsvarsel hvis permitteringen fortsetter etter vikariatet. Arbeidstaker skal likevel få et varsel så tidlig som mulig, og senest tre dager før arbeidsperioden utløper. Det er ingen formkrav til slike varsler, men det anbefales at varselet gis skriftlig.

NHOs oppfatning er at det ikke skal betales en ny arbeidsgiverperiode ved slike vikariater. Dersom det betales ny arbeidsgiverperiode, vil vikariatet ikke medregnes i permitteringsperioden.