Innhold

Permittering av sykmeldte

Sykepleier står over pasient som ligger i seng på sykehus. Foto.

Sykemeldte arbeidstakere har ikke et eget vern mot permittering, og kan i utgangspunktet permitteres. En sykmelding påvirker både hvem som skal betale sykepenger, og hva arbeidstakeren skal motta.

Sykemelding før permittering

En arbeidstaker som er sykemeldt før en permittering trer i kraft vil i utgangspunktet ha rett på sykepenger. Les mer om når arbeidstaker har krav på sykepenger her.

Retten til sykepenger fra arbeidsgiver opphører når permitteringen trer i kraft. Det vil si ved utløpet av varslingsperioden. Etter dette overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette gjelder også i arbeidsgiverperioden.

Dersom arbeidstaker skulle bli friskmeldt før permitteringen opphører, vil arbeidstaker ha krav på lønn i en arbeidsgiverperiode. Les mer om arbeidsgivers forpliktelse til å utbetale lønn i en arbeidsgiverperiode under permittering her (se åttende skritt i veilederen).


Reell sykdom?

Ettersom sykmeldte har krav på sykepenger, mens permitterte har krav på dagpenger, er det mulig å spekulere i å sykmelde seg når man får varsel om permittering. Arbeidsgiveren bør i slike tilfeller vurdere om arbeidstaker er arbeidsufør. Hvis arbeidsgiver har grunn til å tvile på at det foreligger reell sykdom, kan arbeidsgiver nekte å utbetale sykepenger. NAV vil da vurdere om det er grunnlag for å forskuttere sykepengene.


Sykemelding etter permittering

Når permitteringen opphører, inntrer i utgangspunktet arbeidsgivers forpliktelse til å betale sykepenger på nytt. Varer permitteringen i mer enn 14 dager, regnes dette som et avbrudd i arbeidsforholdet. Det medfører at arbeidstakers rett til sykepenger fra arbeidsgiver bortfaller.

Arbeidstakeren må ha vært tilbake i jobb i fire uker før han eller hun har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Retten til å levere egenmelding faller også bort i disse fire ukene.

Hvordan beregnes arbeidsgiverperiode I ved permittering av en arbeidstaker som er delvis sykemeldt?