Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Lønnstyveri og lønnsutbetaling via bank

Hender som utveksler euro pengesedler

Fra 1. januar 2022 er lønnstyveri og enkelte brudd på OTP-loven straffbart, og en ny hovedregel om at arbeidsgiver skal utbetale lønn via bank innført. Disse reglene skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeidslivskriminalitet innebærer ulike former for profittmotivert kriminalitet i arbeidslivet som går på bekostning av ansattes arbeidsvilkår og rettigheter, og er en utfordring for seriøse bedrifter som må konkurrere med de som driver utenfor lovens rammer.

Lønnstyveri

Lønnstyveri innebærer at arbeidsgiver bevisst beriker seg eller andre av arbeidstakers lønn, feriepenger eller annen godtgjørelse som arbeidstakeren har rett til i henhold til lov, forskrift, arbeidsavtale eller tariffavtale. Eksempler på slike rettigheter er bestemmelser om overtidstillegg i arbeidsmiljøloven, feriepenger i tråd med ferieloven eller en bestemt timelønn i tråd med arbeidsavtale, tariffavtale eller en av allmenngjøringsforskriftene. Få en oversikt over allmenngjorte lønnsområder her. 

Eksempler på lønnstyveri er tilfeller der arbeidstaker har rett til lønn, feriepenger eller annen godtgjørelse, men arbeidsgiver bevisst beriker seg eller andre ved å 

  • avstå fra å utbetale beløpet
  • utbetale et mindre beløp enn arbeidstaker har rett til 
  • utbetale riktig beløp, men deretter krever dette helt eller delvis tilbakebetalt uten grunnlag

Straffeloven gjør lønnstyveri straffbart. Det innebærer at den ansvarlige kan bøtelegges eller få fengselsstraff i inntil seks år i de groveste tilfellene.  

Obligatorisk tjenestepensjon

OTP-loven pålegger de fleste arbeidsgivere å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Les mer om obligatorisk tjenestepensjon her.   

Den som leder et foretak som forsettlig eller uaktsomt ikke oppfyller plikten til å ha tjenestepensjonsordning i tråd med minstekravene til pensjonsordningene, kan straffes med bøter eller fengsel inntil to år.

Lønn og annen godtgjøring skal utbetales via bank

Den klare hovedregel er nå at lønn, feriepenger og annen godtgjøring i penger fra arbeidsgiver skal utbetales via bank. Det innebærer at det i utgangspunktet blir forbudt å utbetale lønn og lignende godtgjøring i kontanter.  

Det åpnes for unntak dersom betaling via bank er umulig eller svært byrdefullt for arbeidstaker eller arbeidsgiver. Eksempler på dette er tilfeller hvor det er umulig eller svært krevende å få opprettet bankkonto, eller enkeltstående tilfeller hvor arbeidsgiver ikke får utbetalt beløpet grunnet forhold hos banken. 

Les mer om allmenngjøring
Les mer om lønn
Les mer om tariff