Innhold

Fraværsregistrering og skjema for egenmelding

hånd som holder penn

Arbeidstaker må opplyse arbeidsgiver om sykefravær skyldes koronapandemien

For å få refusjon av sykepenger ved bruk av egenmelding krever NAV dokumentasjon. NHO har utarbeidet et skjema som kan brukes.

Alle arbeidstakere som har arbeidet for arbeidsgiver i mer enn fire uker har krav på å benytte egenmelding i 16 dager.

Dersom fraværet er koronarelatert, kan arbeidsgiver i perioden 1. desember 2021 til 1. juli 2022 få refusjon av sykepenger fra dag seks. Det vil si følgende tilfeller:

  • Den ansatte er smittet av korona.
  • Det er mistanke om at den ansatte er smittet.
  • Den ansatte er pålagt av myndighetene å være i karantene.

Det er for tiden ingen nasjonale regler om karantene – hverken smitte- eller innreisekarantene. Les mer om gjeldende smittevernregler. (helsenorge.no)

Arbeidsgiver må forskuttere sykepenger i 16 dager i disse tilfellene, men kan søke Nav om refusjon av sykepenger fra dag seks. For å få denne refusjonen krever NAV at arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Selv om arbeidstaker i alminnelighet ikke er forpliktet til å opplyse arbeidsgiver om sykdommen og hva denne består i, er det NHOs oppfatning at arbeidsgiver, så lenge disse særskilte koronareglene gjelder, må kunne be om at arbeidstaker gir opplysninger om sykefraværet er koronarelatert eller skyldes annen sykdom eller skade. Dette fordi slike opplysninger er avgjørende for arbeidsgivers refusjonsadgang.

Egenmeldingsskjema
For å sikre en slik dokumentasjon ved bruk av egenmelding har vi utarbeidet et egenerklæringsskjema som ivaretar dette. Skjemaet kan benyttes ved alle typer sykefravær.

Fraværsoversikt
For at bedriften skal kunne holde oversikt over forskjellige typer fravær har vi også utarbeidet et fraværsregistreringsverktøy i Excel. Dette kan benyttes til å føre oversikt over alle typer fravær, også til å planlegge feriefravær. 

Her finner du skjemaene:

NB: Informasjon om årsak til fravær kan være berørt av personvernregler, og vi oppfordrer til å være varsom i håndtering av denne type opplysninger.

Se også Arbinns brukervilkår.