Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Endringer i reglene for innleie i 2023

Den 01. april 2023 trådte endringer i reglene for innleie i kraft, og visse typer innleie ble forbudt. Det gjelder enkelte overgangsordninger og unntaksregler. På denne siden får du oversikt over alt du trenger å vite.

Hvordan følges reglene opp av Arbeidstilsynet?

NHO har dialog med Arbeidstilsynet om oppfølging av innleieregelverket. Arbeidstilsynet vil fortsette arbeidet med å påse at ulovlig innleie og grove brudd på likebehandlingsreglene ikke forekommer i 2023.

Tilsynsaktiviteten vil være konsentrert om bransjer/næringer der sannsynligheten for brudd erfaringsmessig er størst (risikobaserte tilsyn). En del av tilsynene vil være forbeholdt Oslo-området der det gjelder totalforbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser.

Overtredelsesgebyr vil bli benyttet som reaksjonsform ved klare og grove brudd, eksempelvis der det forekommer innleie fra bemanningsforetak til bygg innenfor området der det er totalforbud.

Hva må jeg ha klart hvis vi får tilsyn i vår bedrift?

Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet spesifisere hvilken dokumentasjon de behøver. Det vil blant annet kunne være:

 • Oversikt over bemanningsbyråer dere har brukt
 • Referat fra forrige drøfting med tillitsvalgte
 • Oversikt over innleide arbeidstakere, perioden de har vært innleid, og grunnlaget for innleien
 • Hvis grunnlaget for innleien er vikariat, vil tilsynet dessuten be om en oversikt over hvem den enkelte innleide vikarierer for.
 • Hvis grunnlaget for innleien er skriftlig avtale med de tillitsvalgte, vil tilsynet be om å få fremlagt avtalen samt dokumentasjon på at virksomheten er tariffbundet.
 • Hvis grunnlaget for innleien er innleie fra produksjonsbedrift eller entreprise vil tilsynet kunne be om opplysninger for å vurdere dette. Du bør derfor sikre deg dokumentasjon fra produksjonsbedriften som viser at de ikke har til formål å drive med utleie.

Tilsynet vil også kunne føre tilsyn med andre tema enn innleie, blant annet:

 • Avklaring av ansvaret for HMS mellom innleier og utleier
 • Arbeidstid og -omfang for innleide arbeidstakere, samt dokumentasjon for dette
  • Har både du og utleier den nødvendige oversikten over hvor mye de som er innleid jobber?

Send oss dine innspill og erfaringer om innleie

Illustrasjonsbilde av hender rundt et bord.
Vi ønsker å høre dine erfaringer, meninger og innspill om regelverket. Hvordan fungerer det i praksis hos din bedrift?

Når vi møter politikere eller media for å snakke om innleie, trenger vi ekte eksempler fra bedrifter som din. Vi ønsker oss derfor at du sender oss innspill på e-post. Ikke nøl med å dele! Vi vil høre flest mulig stemmer og erfaringer.

Husk at hvis du trenger hjelp i konkrete innleiesaker, er juridisk rådgivning inkludert i NHO-medlemskapet.

Godkjenningsordning for bemanningsbransjen
 
Godkjenningsordningen for bemanningsbransjen trådte i kraft 01.01.24. Fra 01.04.24 må alle bemanningsforetak være godkjent av Arbeidstilsynet og registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.
 

Spørsmål og svar om de nye innleiereglene

Her er vanlige spørsmål om endringene.

Nye innleieregler

Hvilke endringer i innleieregelverket er innført?

Det er innført betydelige innstramminger i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det som er nytt, er i hovedsak:

 1. Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, tidligere Viken og Vestfold.
 2. En generell innstramming i adgangen til innleie fra bemanningsforetak, ved at adgangen til innleie "når arbeidet er av midlertidig karakter" er opphevet. Når arbeidet er av "midlertidig karakter", er ved behov for midlertidig arbeidskraft i forbindelse med for eksempel sesong-, arbeidstopper eller prosjekter.
 3. En utvidet rett for innleide til fast ansettelse hos innleier. Innleide har nå rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år uansett grunnlaget for innleien.
 4. En ny bestemmelse som tydeliggjør og justerer grensen mellom innleie og entreprise.
 5. En godkjenningsordning for bemanningsforetak.

Når trådte endringene i kraft?

Endringene trådte i kraft 1. april 2023.

Hvilke regler gjelder for kortvarige arrangementer?

Inntil videre gjelder tidligere regler for innleie til kortvarige arrangementer. Det betyr at du kan bruke innleie i samme utstrekning som før, også når arbeidet er "av midlertidig karakter".

NHO har pr. mars 2024 fått bekreftet fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet at denne overgangsregelen vil fortsette å gjelde i påvente av et FoU-prosjekt som skal igangsettes for å bedre kunnskapsgrunnlaget.

Ta kontakt med din landsforening hvis du har spørsmål om hva overgangsreglene innebærer for deg.

Er det mulig å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak etter 1. april 2023?

Ja, det er fremdeles mulig å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak for vikariat, praksisarbeid, deltakere i arbeidsmarkedstiltak eller idrettsutøvere og ledere i den organiserte idretten. I tillegg er muligheten til å leie inn etter avtale med tillitsvalgte uendret. Bedriften må da være bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Det er også egne særregler for innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse til klart avgrensede prosjekter og helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.

Gjelder en godkjenningsordning for bemanningsforetak?

I henhold til forskrift om bemanningsforetak er innleie fra bemanningsforetak bare lovlig dersom bemanningsforetaket er godkjent av Arbeidstilsynet og er registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Særregler for konsulent- og rådgivertjenester fra spesialister og helsepersonell

Når trådte særreglene i kraft?

Særreglene trådte i kraft 1. april 2023, samtidig med de øvrige endringene i innleieregelverket.

Hva omfattes av særregelen for konsulent- og rådgivertjenester fra spesialister?

Særregelen omfatter innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Hva betyr rådgivnings- og konsulenttjenester?

Av forskriften fremgår det at med "rådgivnings- og konsulenttjeneste" menes levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde. Departementet presiserer at regelen ikke er begrenset til rådgivning innen visse bransjer, men kan komme til anvendelse for rådgivning innen alle næringer/fagfelt.

Hva er spesialkompetanse?

"Spesialkompetanse" har ingen generell og ensartet definisjon. Departementet legger til grunn at arbeidstaker må ha spesialisert kunnskap eller ekspertise innenfor et gitt fagområde som det ikke kan forventes at virksomheten selv har. Det trenger ikke å være formalkompetanse, og regelen gjelder også der arbeidstakers spesialkompetanse er skaffet gjennom erfaring.

Hva menes med klart avgrenset prosjekt?

Innleien av spesialkompetanse må skje til "klart avgrenset prosjekt". Departementet utdyper at det innebærer innleie til konkrete, midlertidige og klart avgrensede prosjekter, som i art avviker fra virksomhetens ordinære drift. Det vil typisk være kompleksiteten i oppdragets karakter, og det at arbeidet avviker fra ordinær drift, som begrunner behovet for å hente inn spisskompetanse.

Dersom det foreligger et varig behov for spesialkompetanse, eller behov for å avhjelpe arbeidstopper som er innenfor virksomhetens ordinære drift, er det ikke snakk om et "klart avgrenset prosjekt". At arbeidet den innleide skal utføre i sin art må skille seg noe fra det innleievirksomheten normalt driver med, skal ikke tolkes for strengt.

Bestemmelsen innebærer at innleien er tidsbegrenset, men sier ikke noe om hvor lenge prosjektet kan vare. Lengden på oppdrag vil variere, og avhenge av blant annet prosjektets omfang og fremdrift.

Hva omfattes av særregelen for helsepersonell?

Særregelen omfatter innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.

Departementet uttaler generelt at bestemmelsen bør gi en mer begrenset adgang til innleie til helse- og omsorgstjenesten enn før ikrafttredelsen av de nye reglene. Innleie må være begrunnet i behovet for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten. Det betyr blant annet at kommunen skal tilrettelegge tjenesten slik at helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenesten blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og at det sikres tilstrekkelig fagkompetanse i tjenestene.

Videre må innleien gjelde arbeid av "midlertidig karakter". Det omfatter blant annet uforutsette arbeidstopper og generelle sesongsvingninger. Se nærmere om vilkåret "arbeid av midlertidig karakter".

Med "helsepersonell" menes personell som omfattes av helsepersonelloven § 3 . Særregelen åpner for innleie til "helse- og omsorgstjenesten", og omfatter spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester samt private tilbydere av helse- og omsorgstjenester.

Før det tas beslutning om innleie må arbeidsgiver drøfte behovet for innleie med de tillitsvalgte.

Kan innleide etter særreglene i forskriften få rett til fast ansettelse hos innleier?

Ja, innleide vil ha rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende innleie, eller ved brudd på reglene om innleie etter særreglene for spesialister og helsepersonell i forskriften.

Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Når trådte forbudet i kraft?

Forbudet trådte i kraft 1. april 2023.

Hvor finner jeg reglene om forbudet?

Forbudet fremgår av § 4 i kapittel 3 i forskrift 11. januar 2013 nr. 33 om innleie fra bemanningsforetak.

Se forskriften.

Hva er "bygningsarbeid"?

Forbudet omfatter innleie av "bygningsarbeid". "Bygningsarbeid" er i forskriften definert slik:

"Med bygningsarbeid menes

 1. oppføring av bygninger,
 2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
 3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
 4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,
 5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
 6. graving, sprengning og annet grunnarbeid i tilknytning til byggeplass, og
 7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid."

Departementet skriver at avgrensningen av hva som er bygningsarbeid i all hovedsak tilsvarer samme type aktivitet og/eller virksomhet som i forskriften som delvis allmenngjør Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) og byggherreforskriften § 4 bokstav a. I Fellesoverenskomsten for byggfag del II § 1-1 er bygningsarbeid definert slik: "Med bygningsarbeid menes bygge- og byggeteknisk virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving og kildesortering på byggeplass."

Departementet legger til grunn at "bygningsarbeid" både bør omfatte arbeid med nybygg og arbeid på eksisterende bygg.

Byggevirksomheter skal ifølge departementet, fortsatt kunne leie inn andre arbeidstakergrupper til annet type arbeid enn "bygningsarbeid", for eksempel ingeniører, administrativt personale etc.

Anleggsarbeid er ikke omfattet av "bygningsarbeid". NHO legger til grunn at arbeid som omfattes av omfangsbestemmelsen i Overenskomsten for private anlegg mellom NHO/Byggenæringens Landsforening og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund vil være anleggsarbeid.

Hva er "byggeplass"?

Det fremgår av forskriften at med "byggeplass" menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.

Ettersom bygningsarbeidet skal være midlertidig eller skiftende, viser departementet til at bygningsarbeid av "permanent" karakter faller utenfor, eksempelvis produksjon av elementer til ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. .

I hvilket geografisk område gjelder forbudet?

Forbudet gjelder bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold.

Det avgjørende er om byggeplassen befinner seg innenfor dette geografiske området. Det er ikke av betydning hvor selve virksomheten er lokalisert, etablert, har sitt hovedkontor etc.

Kan bedrifter i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold leie inn vikarer til å utføre bygningsarbeid?

Nei, forbudet gjelder alle typer innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, også innleie til vikariater.

Hvilke muligheter har bedriftene til å løse midlertidige behov for arbeidskraft nå etter 1. april 2023?

Dersom bedriften opplever økt oppdragsmengde, kan flere faste ansatte vurderes.

Både overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan løse visse midlertidige behov for arbeidskraft.

Se også vår artikkel om hvordan bedriften kan håndtere de nye reglene.

Les mer om:

Reglene for innleie og entreprise

I denne veilederen guider vi deg gjennom hvilke krav loven stiller for at det skal være adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som følger med slike ordninger.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt