Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Nye regler for innleie i 2023

Den 01. april 2023 trer nye regler for innleie i kraft, og visse typer innleie blir forbudt. Det gjelder enkelte overgangsordninger og unntaksregler. På denne siden får du oversikt over alt du trenger å vite.

Spørsmål og svar om de nye innleiereglene

16. desember 2022 vedtok Stortinget omfattende endringer i innleieregelverket. Her er vanlige spørsmål om endringene.

Nye innleieregler

Hvilke endringer i innleieregelverket er vedtatt?

Det er vedtatt betydelige innstramminger i adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Stortinget har vedtatt:

 1. Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
 2. En generell innstramming i adgangen til innleie fra bemanningsforetak, ved at adgangen til innleie "når arbeidet er av midlertidig karakter" er opphevet. Når arbeidet er av "midlertidig karakter" ved behov for midlertidig arbeidskraft i forbindelse med for eksempel sesong-, arbeidstopper eller prosjekter.
 3. En utvidet rett for innleide til fast ansettelse hos innleier. Innleide har nå rett til fast ansettelse hos innleier etter tre år uansett grunnlaget for innleien.
 4. En ny bestemmelse som tydeliggjør og justerer grensen mellom innleie og entreprise.
 5. En godkjenningsordning for bemanningsforetak

Når trer endringene i kraft?

Endringene trer i kraft 1. april 2023.

Hvilke regler gjelder for kortvarige arrangementer?

Inntil videre gjelder ikke den nye begrensningen for innleie til kortvarige arrangementer. Det betyr at du kan bruke innleie i samme utstrekning som før, også når arbeidet er "av midlertidig karakter".

Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Når trer forbudet i kraft?

Forbudet trer i kraft 1. april 2023.

Er det overgangsregler?

Ja, det er det. Forbudet trer i kraft 1. juli 2023 for:

a) Konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet 1. april.
b) Oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før ikrafttredelsen 1. april.

Hvor finner jeg reglene om forbudet?

Forbudet fremgår av § 4 i kapittel 3 i forskrift 11. januar 2013 nr. 33 om innleie fra bemanningsforetak.

Se endringsforskriften.

Hva er "bygningsarbeid"?

Forbudet omfatter innleie av "bygningsarbeid". "Bygningsarbeid" er i forskriften definert slik:

"Med bygningsarbeid menes

 1. oppføring av bygninger,
 2. innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
 3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
 4. riving, demontering, ombygging og istandsetting,
 5. sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
 6. graving, sprengning og annet grunnarbeid i tilknytning til byggeplass, og
 7. annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid."

Departementet skriver at avgrensningen av hva som er bygningsarbeid i all hovedsak tilsvarer samme type aktivitet og/eller virksomhet som i forskriften som delvis allmenngjør Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) og byggherreforskriften § 4 bokstav a. I Fellesoverenskomsten for byggfag del II § 1-1 er bygningsarbeid definert slik: "Med bygningsarbeid menes bygge- og byggeteknisk virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving og kildesortering på byggeplass."

Departementet legger til grunn at "bygningsarbeid" både bør omfatte arbeid med nybygg og arbeid på eksisterende bygg.

Byggevirksomheter skal ifølge departementet, fortsatt kunne leie inn andre arbeidstakergrupper til annet type arbeid enn "bygningsarbeid", for eksempel ingeniører, administrativt personale etc.

Anleggsarbeid er ikke omfattet av "bygningsarbeid". NHO legger til grunn at arbeid som omfattes av omfangsbestemmelsen i Overenskomsten for private anlegg mellom NHO/Byggenæringens Landsforening og LO/Norsk Arbeidsmandsforbund vil være anleggsarbeid.

Hva er "byggeplass"?

Det fremgår av forskriften at med "byggeplass" menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid av et visst omfang.

Ettersom bygningsarbeidet skal være midlertidig eller skiftende, viser departementet til at bygningsarbeid av "permanent" karakter faller utenfor, eksempelvis produksjon av elementer til ferdighus eller arbeid ved et fast etablert pukkverk o.l. .

I hvilket geografisk område gjelder forbudet?

Forbudet skal gjelde bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Det avgjørende er om byggeplassen befinner seg innenfor dette geografiske området. Det er ikke av betydning hvor selve virksomheten er lokalisert, etablert, har sitt hovedkontor etc.

Kan bedrifter i Oslo, Viken og tidligere Vestfold leie inn vikarer til å utføre bygningsarbeid?

Nei, forbudet gjelder alle typer innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, også innleie til vikariater.

Hvilke muligheter har bedriftene til å løse midlertidige behov for arbeidskraft etter 1. april 2022?

Dersom bedriften opplever økt oppdragsmengde, kan flere faste ansatte vurderes.

Både overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan løse visse midlertidige behov for arbeidskraft.

Les mer om:

Hva skal til for at forbudet skal oppheves?

Departementet har uttalt at formålet med forbudet særlig er å få ned innleieandelen, øke andelen fast ansatte, styrke rekrutteringen av fagarbeidere og øke organisasjonsgraden. Forbudet er imidlertid ikke gjort, men departementet understreker at det er viktig at forbudets virkninger evalueres og vurderes. Et FoU-prosjekt skal belyse virkningene av forslagene som fremmes. Resultatet fra dette prosjektet vil inngå i et arbeid med å evaluere tiltakene. NHO vil følge dette arbeidet tett.

Stortingsflertallet har også understreket at forbudet mot innleie i byggenæringen i Oslo-området må evalueres innen utløpet av 2024.

Reglene for innleie og entreprise

I denne veilederen guider vi deg gjennom hvilke krav loven stiller for at det skal være adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som følger med slike ordninger.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt