Innhold

Regler for ansettelse av sommervikarer

Ung kvinnelig ansatt i butikk ser i kameraet

Vær en god rollefigur for dine sommervikarer og gjør de kjent med dine forventninger.

Ved å følge NHOs syv råd når du som arbeidsgiver ansetter unge sommervikarer, kan du gi den sommeransatte et godt møte med arbeidslivet.

Huskeliste for deg som ansetter:

1. Skriftlig avtale må inngås
2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
3. Feriepenger skal utbetales separat
4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
5. Adgangen til nattarbeid er begrenset
6. 13-15-åringer kan bare ta ”lett” arbeid
7. Vær tydelig som leder

1. Skriftlig avtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold uansett arbeidsforholdets lengde. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-5. I arbeidsmiljøloven § 14-6 er det fastsatt minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde.

Vi anbefaler at det benyttes en standard ansettelsesavtale for midlertidig tilsetting. Lengden av ansettelsesforhold bør angis så nøyaktig som mulig. Husk også at loven fastsetter nærmere vilkår for å inngå midlertidig ansettelsesavtaler; se arbeidsmiljøloven § 14-9.

2. Minimumslønn

Det er viktig å være klar over at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået, og enkelte har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år. Sjekk derfor tariffavtalene som din bedrift eventuelt er bundet av.

Les mer om allmenngjøring av tariffavtaler her.

3. Feriepenger for seg

Reglene om feriepenger gjelder også kortvarige arbeidsforhold. Feriepengene skal ikke inkluderes i lønnen, men utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.

4. Ekstra god opplæring og sikkerhet

Manglende arbeidserfaring kan representere en sikkerhetsrisiko både for en selv og andre. Arbeidsgivere bør derfor være oppmerksomme på at unge arbeidstaker kan mangle nødvendig forståelse for viktige sikkerhetsregler og -rutiner.

Det bør derfor tenkes igjennom hva slags arbeid de kan settes til og om spesiell opplæring vil være nødvendig; se arbeidsmiljøloven § 3-2 (1) og (2). Her vil det være av betydning om de settes til arbeidsoppgaver hvor de er under tilsyn av en ansvarlig person eller om de helt eller delvis arbeider alene.

5. Nattarbeid

Adgangen til nattarbeid er begrenset.

  • Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.
  • Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.

Se mer om nattarbeid for unge i arbeidsmiljøloven § 11-3.

6. Ansatte under 15 år

Når det gjelder barn under 15 år, er det begrenset hvilken type arbeid de kan settes til; se arbeidsmiljøloven § 11-1 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12.

Barn som har fylt 13 år kan settes til "lett" arbeid". Litt forenklet vil det si arbeid som ikke kan skade barnets sikkerhet, helse eller utvikling. Arbeidet skal heller ikke gå ut over deres skolegang, noe som er lite problematisk for arbeid som utføres i skoleferien.

Om arbeidstakere under 18 år er det fastsatt egne regler i arbeidsmiljøloven kap. 11.

7. Vær tydelig leder

Vær tydelig som leder. Den første jobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeid. Husk at ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes i arbeidslivet. Sørg derfor for at de er kjent med dine forventninger og vær en god rollefigur gjennom din egen fremferd.

Viktig for fremtiden

Ved å bygge gode holdninger gir du dine unge arbeidstakere en god ballast for arbeidslivet.

 

 

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.