Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Sommervikarer - husk arbeidskontrakt, arbeidstid og feriepenger

Ung ansatt i butikk får opplæring

Vær en god rollefigur for dine sommervikarer og gjør dem kjent med dine forventninger. Foto: iStock.

Ved å følge NHOs ti råd når du som arbeidsgiver ansetter unge sommervikarer, kan du gi den sommeransatte et godt møte med arbeidslivet.

Huskeliste for deg som ansetter:

1. Skriftlig avtale må inngås
2. Ikke gå under minimumsgrense for lønn
3. Feriepenger skal utbetales separat - og alle får pensjon
4. Ungdom må gis skikkelig opplæring, blant annet i HMS
5. Pass på å overholde loven og eventuelt tariffavtalens arbeidstidsbegrensninger
6. Arbeidstaker har rett til pause ved lengre arbeidsdager
7. Adgangen til nattarbeid er begrenset
8. 13-15-åringer kan bare ta ”lett” arbeid
9. Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger
10. Vær tydelig som leder

 

1. Skriftlig arbeidskontrakt

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold uansett arbeidsforholdets lengde. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-5. I arbeidsmiljøloven § 14-6 er det fastsatt minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde.

Vi anbefaler at NHOs medlemmer benytter NHOs mal for arbeidskontrakt for midlertidige ansettelser. Lengden av ansettelsesforhold bør angis nøyaktig. Husk at loven fastsetter nærmere vilkår for å inngå midlertidig ansettelsesavtaler; se arbeidsmiljøloven § 14-9.

Maler for arbeidskontrakter
Du finner veiledning til utfylling av arbeidskontrakten via vårt verktøy: 
Arbeidskontrakt: NHOs verktøy med veiledning som automatiserer utfyllingen

Malen som brukes finner du også som nedlastbart dokument:
Arbeidskontrakt: NHOs mal på norsk og engelsk for midlertidige ansettelser (word)

 

2. Minimumslønn

Det er viktig å være klar over at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået, og enkelte har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år. Sjekk derfor tariffavtalene som din bedrift eventuelt er bundet av.

Selv om din bedrift ikke er bundet av en tariffavtale, kan det være en allmenngjort tariffavtale innenfor arbeidstakerens "arbeidsområde". Allmengjøring innebærer at alle ansatte som arbeider innen et fag eller virksomhet – som faller inn under virkeområdet til den allmenngjort tariffavtalen – har krav på minimum de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av tariffavtalen. Normalt er kun deler av tariffavtalen allmenngjort. Les mer om allmenngjøring av tariffavtaler

3. Feriepenger utbetales for seg, og alle skal ha pensjon

Reglene om feriepenger, ferie og pensjon gjelder også kortvarige arbeidsforhold. Feriepengene skal ikke inkluderes i lønnen, men utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.

Arbeidstakere som er 13 år eller eldre og som tjener over 1000 kroner i året, skal meldes inn i bedriftens pensjonsordning.

Les mer om ferie og feriepenger
Les mer om pensjon

4. Ekstra god opplæring og sikkerhet

Manglende arbeidserfaring kan representere en sikkerhetsrisiko både for en selv og andre. Arbeidsgivere bør derfor være oppmerksomme på at unge arbeidstaker kan mangle nødvendig forståelse for viktige sikkerhetsregler og -rutiner.

Det bør derfor tenkes igjennom hva slags arbeid de kan settes til og om spesiell opplæring vil være nødvendig; se arbeidsmiljøloven § 3-2 (1) og (2). Her vil det være av betydning om de settes til arbeidsoppgaver hvor de er under tilsyn av en ansvarlig person eller om de helt eller delvis arbeider alene.


5. Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstid som ikke kan overstiges. Tilsvarende begrensninger kan finnes i arbeidsavtale og eventuelle tariffavtaler (overenskomster og særavtaler). Loven fastsetter som hovedregel alminnelig arbeidstid til:

  • 9 timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av syv dager

Arbeid utover de angitte rammene for alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Vær oppmerksom på at NHOs tariffavtaler normalt har fastsatt 37,5 timer som normal arbeidstid. Det finnes flere begrensninger og unntak fra disse begrensningene.

Les mer om arbeidstid

6. Pause

Arbeidstakere har krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer.

Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halv time. Slike pauser regnes normalt ikke som arbeidstid. Pausen skal regnes som en del av arbeidstiden dersom arbeidstaker:

  • ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen, eller
  • det ikke finnes "tilfredsstillende" pauserom

Les mer om pause og betaling av pause

 

7. Nattarbeid

Nattarbeid er normalt ikke tillatt med mindre "arbeidets art gjør det nødvendig". For yngre arbeidstakere er det egne begrensninger:

  • Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600.
  • Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er nattarbeid. Dette er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.

Se mer om nattarbeid i arbeidsmiljøloven § 10-11.

Se mer om nattarbeid for unge i arbeidsmiljøloven § 11-3.


8. Ansatte under 15 år

Når det gjelder barn under 15 år, er det begrenset hvilken type arbeid de kan settes til; se arbeidsmiljøloven § 11-1 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12.

Barn som har fylt 13 år kan settes til "lett" arbeid". Litt forenklet vil det si arbeid som ikke kan skade barnets sikkerhet, helse eller utvikling. Arbeidet skal heller ikke gå ut over deres skolegang, noe som er lite problematisk for arbeid som utføres i skoleferien.

Om arbeidstakere under 18 år er det fastsatt egne regler i arbeidsmiljøloven kap. 11.

9. Sykepenger

Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger. For å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt i virksomheten i minst fire uker (opptjeningstid). Dersom en vikar avslutter et arbeidsforhold, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når denne opptjeningstiden skal beregnes.

Selv om arbeidstaker ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver, kan arbeidstaker ha rett til sykepenger fra Nav.

Les mer om sykepenger


10. Vær tydelig leder

Vær tydelig som leder. Den første jobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeid. Husk at ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes i arbeidslivet. Sørg derfor for at de er kjent med dine forventninger og vær en god rollefigur gjennom din egen fremferd.


Viktig for fremtiden

Ved å bygge gode holdninger gir du dine unge arbeidstakere en god ballast for arbeidslivet.

  • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
  • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
  • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
  • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.