Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Sjekkliste for deg som ansetter unge sommervikarer

Ved å følge våre ti råd når du som arbeidsgiver ansetter unge sommervikarer, kan du gi den sommeransatte et godt møte med arbeidslivet.

 • 1
  Du må inngå skriftlig arbeidskontrakt
 • 2
  Ikke gå under minimumsgrensen for lønn
 • 3
  Utbetal feriepenger separat, og husk at alle får pensjon
 • 4
  Du må gi ungdom skikkelig opplæring, blant annet i HMS
 • 5
  Pass på å overholde arbeidstidsbegrensninger
 • 6
  Arbeidstaker har rett til pause ved lengre arbeidsdager
 • 7
  Adgangen til nattarbeid er begrenset
 • 8
  Husk egne regler om arbeidsoppgaver for ansatte under mellom 13 og 18 år
 • 9
  Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger
 • 10
  Vær tydelig som leder
1

Du må inngå skriftlig arbeidskontrakt

Du skal inngå skriftlig arbeidsavtale i alle ansettelsesforhold uansett lengde. I loven er det bestemt minimumskrav til hva en slik avtale skal inneholde.

Vi anbefaler deg å bruke malverktøyet vårt for å lage en arbeidskontrakt for midlertidige ansettelser. I verktøyet får du en veiledning om hva kontrakten må inneholde.

2

Ikke gå under minimumsgrensen for lønn

Det er viktig å være klar over at en rekke tariffavtaler har minimumsregler for lønnsnivået, og enkelte har også egne bestemmelser om arbeidstakere under 18 år. Sjekk derfor tariffavtalene som din bedrift eventuelt er bundet av.

Selv om din bedrift ikke er bundet av en tariffavtale, kan det være en allmenngjort tariffavtale innenfor arbeidstakerens arbeidsområde. Allmenngjøring innebærer at alle ansatte som arbeider innen et bestemt fag eller en bestemt virksomhet har krav på minimum de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av tariffavtalen. 

3

Utbetal feriepenger separat, og husk at alle får pensjon

Reglene om feriepenger, ferie og pensjon gjelder også kortvarige arbeidsforhold. Du skal ikke inkludere feriepengene i lønnen, men utbetale disse separat når sommervikaren slutter.

Husk at du skal melde arbeidstakere som er 13 år eller eldre og som tjener over 1000 kroner i året, inn i bedriftens pensjonsordning.

4

Du må gi ungdom skikkelig opplæring, blant annet i HMS

Manglende arbeidserfaring kan representere en sikkerhetsrisiko både for en selv og andre. Du bør derfor være oppmerksom på at unge arbeidstakere kan mangle nødvendig forståelse for viktige sikkerhetsregler og -rutiner.

Tenk gjennom:

 • Hva slags arbeid kan de settes til?
 • Er spesiell opplæring nødvendig?
  • Skal de unge sommervikarene få arbeidsoppgaver hvor de er under tilsyn av en ansvarlig person?
  • Eller arbeider de helt eller delvis alene?
5

Pass på å overholde arbeidstidsbegrensninger

Arbeidsmiljøloven setter grenser for arbeidstid. Tilsvarende begrensninger kan finnes i arbeidsavtalen og eventuelle tariffavtaler (overenskomster og særavtaler).

Etter loven er alminnelig arbeidstid som hovedregel:

 • 9 timer i løpet av 24 timer
 • 40 timer i løpet av syv dager

For barn som er under 15 år eller er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 35 timer i undervisningsfrie uker.

For ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i uken.

Arbeid utover de angitte rammene for alminnelige arbeidstid er overtid i lovens forstand. Arbeidstakere under 18 år, har ikke lov til å jobbe overtid. Vær oppmerksom på at NHOs tariffavtaler normalt har fastsatt 37,5 timer som normal arbeidstid. Det finnes flere begrensninger og unntak fra disse begrensningene.

6

Arbeidstaker har rett til pause ved lengre arbeidsdager

Arbeidstakere har krav på minst én pause dersom den daglige arbeidstiden er på minst 5,5 timer. Dersom den daglige arbeidstiden er minst 8 timer, har arbeidstaker krav på en samlet pause på minst en halv time. Slike pauser regnes normalt ikke som arbeidstid. Pausen skal regnes som en del av arbeidstiden dersom arbeidstaker:

 • ikke fritt kan forlate arbeidsstedet i pausen, eller
 • det ikke finnes "tilfredsstillende" pauserom

For arbeidstakere under 18 år gjelder det egne regler om pauser og fritid. Arbeidstakere under 18 år skal ha minst en halv time pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger 4,5 timer.

Barn under 15 år eller som er skolepliktig, skal ha sammenhengende arbeidsfri i minst 14 timer per periode på 24 timer.

Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal ha sammenhengende arbeidsfri i minst 12 timer per periode på 24 timer.

7

Adgangen til nattarbeid er begrenset

Nattarbeid er normalt ikke tillatt med mindre "arbeidets art gjør det nødvendig". For yngre arbeidstakere er det egne regler:

 • Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 20:00 og kl. 06:00.
 • Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl. 23:00 og kl. 06:00. Arbeid mellom kl. 21:00 og kl. 23:00 er nattarbeid. Dette er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.
8

Husk egne regler om arbeidsoppgaver for ansatte under mellom 13 og 18 år

Det gjelder egne regler om arbeidsoppgaver for arbeidstakere under 18 år. Det er begrenset hvilken type arbeid barn under 15 år kan settes til. Barn som har fylt 13 år kan settes til "lett" arbeid. Litt forenklet vil det si arbeid som ikke kan skade barnets sikkerhet, helse eller utvikling. Arbeidet skal heller ikke gå ut over deres skolegang, noe som er lite problematisk for arbeid som utføres i skoleferien.

9

Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger

Sommervikarer kan også ha rett til sykepenger. 

For å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstaker ha vært ansatt i virksomheten i minst fire uker (opptjeningstid). Dersom en vikar avslutter et arbeidsforhold, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når denne opptjeningstiden skal beregnes.

Selv om arbeidstaker ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver, kan arbeidstaker ha rett til sykepenger fra Nav.

10

Vær tydelig som leder

Vær tydelig som leder. Den første jobben er viktig for å skape positive holdninger til arbeid. Husk at ungdom som er ute i jobb for første gang ikke alltid vet hva som forventes i arbeidslivet. Sørg derfor for at de er kjent med dine forventninger og vær en god rollefigur gjennom din egen fremferd.

Se også