Innhold

Arbeidsgiverperiode ved permittering - dette må arbeidsgiver betale

Mann jobber i kontorlandskap.

Arbeidsgiverperiode I ved iverksettelsen av en permittering er ti dager. Foto: Jacob Ammentorp Lund.

Det er potensielt to arbeidsgiverperioder ved permittering – arbeidsgiverperiode I og arbeidsgiverperiode II.

Arbeidsgiverperiode I – 10 arbeidsdager

Arbeidsgiverperiode I gjelder for alle permitteringer. Når varslingsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i 10 arbeidsdager (arbeidsgiverperiode I).

Med "arbeidsdag" menes dager hvor den ansatte skulle ha arbeidet og mottatt lønn. Lønnsplikten løper ikke i perioder med arbeidsfri, som helligdager, avspaseringsperioder, permisjoner og lignende, men den løper videre fra neste arbeidsdag.

Hvis du vanligvis betaler lønn for hellig-/høytidsdager (også hvis dagene faller på lørdag og søndag) i tråd med lov eller tariffavtale, uavhengig av om den ansatte skulle arbeidet den dagen, skal hellig-/høytidsdagene likevel telles med som en del av arbeidsgiverperioden, ifølge vedlegget til rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering (lovdata.no).

Det er viktig å være oppmerksom på at varslingsfristen før permittering regnes etter kalenderdager, mens lønnsplikten i arbeidsgiverperiode I regnes etter arbeidsdager. Lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Eksempel ved full permittering

  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 time mandag til fredag
  • Permitteres: 100 prosent fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utløpet av fredagen i uke 2.

For deltidsansatte er en arbeidsdag en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosenten vedkommende har.

Hvis permitteringen er delvis, må delene legges sammen til de blir totalt 10 arbeidsdager. Er permitteringen 100 prosent blir altså arbeidsgiverperioden 10 arbeidsdager, men er den for eksempel 50 prosent, vil det ta 20 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er ferdig.

I vedlegg til Navs rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering fremgår ulike eksempler på beregning av arbeidsgiverperiode ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad.

Eksempel ved delvis permittering

  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: Arbeider 7,5 timer mandag til fredag
  • Permittering: 50 prosent (3,75 time hver dag) fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av fredagen i uke 4.

Hvordan beregnes arbeidsgiverperiode I ved permittering av en arbeidstaker som er delvis sykemeldt?

Ved brann, ulykker eller naturomstendigheter gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Det samme gjelder dersom permitteringen skyldes arbeidskamp i egen eller annen bedrift.

Helligdagsgodtgjørelse

Uke-, dag-, time eller akkordlønnede arbeidstakere som kommer inn under tariffavtalens bestemmelser om helligdagsgodtgjørelse (A-ordningen), har i henhold til avtalen krav på utbetaling av helligdagsgodtgjørelse selv om de er permitterte. Dersom arbeidstakerne mottar dagpenger for disse dagene, kommer dette til fradrag i helligdagsgodtgjørelsen.

Fra 1. mars 2021 er det fastsatt i dagpengeforskriften § 6-3 at dagpenger vil reduseres ved lønnsutbetaling fra permitterende arbeidsgiver.

Permittering utover 30 uker – arbeidsgiverperiode II

Arbeidsgiverperiode II innføres fra 1. juni 2021 for permitteringer utover 30 uker innenfor en periode på 18 måneder. Arbeidsgiverperiode II består av fem lønnspliktdager for arbeidsgiver. Dette innebærer at arbeidsgivere som har permittert arbeidstakere i 30 uker eller mer innenfor en periode på 18 måneder per 1. juni må betale lønn for fem arbeidsdager.

Arbeidsgiverperiode II regnes etter alle kalenderdager, unntatt lørdag og søndag. Det tas ikke hensyn til arbeid, sykdom, tjenestefri eller annet fravær, i motsetning til arbeidsgiverperiode I. Det betyr at hel eller delvis permittering ikke påvirker beregningen av arbeidsgiverperiode II.

I praksis medfører dette at Nav stanser utbetaling av eventuelle dagpenger til arbeidstaker, og lønnsplikten til arbeidsgiver gjeninntrer. Arbeidstaker er fortsatt permittert i denne perioden, og skal ikke arbeide.

Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, er arbeidsgiver fritatt fra arbeidsgiverperiode II.

Dagpenger til permitterte arbeidstakere etter arbeidsgiverperiode II

Nav vil fatte automatiserte vedtak om stans av dagpenger for alle permitterte som har mottatt dagpenger i 30 uker i løpet av 18 måneder  når arbeidsgiverperiode II innføres. Utbetalingene fra Nav vil bli gjenopptatt automatisk etter at arbeidsgiverperiode II på fem dager er avviklet. Arbeidstaker må derfor ikke søke om nye dagpenger etter arbeidsgiverperiode II.