Innhold

Arbeidsgiverperiode ved permittering - dette må arbeidsgiver betale

Mann jobber i kontorlandskap.

Arbeidsgiverperioden er i utgangspunktet to dager ved permittering. Foto: Jacob Ammentorp Lund.

Når varselsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i to arbeidsdager.

Utgangspunktet er altså en arbeidsgiverperiode på to arbeidsdager.

Arbeidsgiverperioden er 10 dager med virkning for permitteringer som settes i verk f.o.m. 1. september 2020.

Med "arbeidsdag" menes dager hvor den ansatte skulle ha arbeidet og mottatt lønn. Lønnsplikten løper ikke i perioder med arbeidsfri, som helligdager, avspaseringsperioder, permisjoner og lignende, men den løper videre fra neste arbeidsdag.

Hvis du vanligvis betaler lønn for hellig-/høytidsdager (også hvis dagene faller på lørdag og søndag) i tråd med lov eller tariffavtale, uavhengig av om den ansatte skulle arbeidet den dagen, skal hellig-/høytidsdagene likevel telles med som en del av arbeidsgiverperioden, ifølge vedlegget til rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering (lovdata.no).

Det er viktig å være oppmerksom på at varslingsfristen før permittering regnes etter kalenderdager, mens lønnsplikten i arbeidsgiverperioden regnes etter arbeidsdager. Lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Eksempel som illustrerer situasjonen ved full permittering
  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 time hver dag
  • Permitteres: 100 prosent fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 2 arbeidsdager er avtjent ved utløpet av tirsdagen i uke 1.

For deltidsansatte er en arbeidsdag en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosenten vedkommende har.

Hvis permitteringen er delvis, må delene legges sammen til de blir totalt 2 arbeidsdager. Er permitteringen 100 prosent blir altså arbeidsgiverperioden 2 dager, men er den for eksempel 50 prosent, vil det ta 4 dager før arbeidsgiverperioden er ferdig.

I vedlegg til NAVs rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering fremgår ulike eksempler på beregning av arbeidsgiverperiode ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad.

Eksempel som illustrerer situasjonen ved delvis permittering
  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: Arbeider 7,5 time hver dag
  • Permittering: 50 prosent (3,75 time hver dag) fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 2 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av torsdagen i uke 1.

Ved brann, ulykker eller naturomstendigheter gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Det samme gjelder dersom permitteringen skyldes arbeidskamp i egen eller annen bedrift.

Helligdagsgodtgjørelse

Uke-, dag-, time eller akkordlønnede arbeidstakere som kommer inn under tariffavtalens bestemmelser om helligdagsgodtgjørelse (A-ordningen), har i henhold til avtalen krav på utbetaling av helligdagsgodtgjørelse selv om de er permitterte. Dersom arbeidstakerne mottar dagpenger for disse dagene, kommer dette til fradrag i helligdagsgodtgjørelsen.

Ytelsen kommer til utbetaling senest 2. utlønningsdag etter 2. påskedag.

Det ytes etter forskriftsendring som gjelder fra 20. mars 2020 dagpenger til permitterte også i påsken. Det antas at NAVs utbetaling av dagpenger til arbeidstaker vil reduseres tilsvarende utbetalingen fra arbeidsgiver, og NHO er i dialog med LO om dette.