Innhold

Arbeidsgiverperiode ved permittering - dette må arbeidsgiver betale

Mann jobber i kontorlandskap.

Arbeidsgiverperiode I ved iverksettelsen av en permittering er ti dager. Foto: Jacob Ammentorp Lund.

Arbeidsgiver må betale lønn i en arbeidsgiverperiode ved permittering.

Arbeidsgiverperiode I – 10 arbeidsdager

Arbeidsgiverperiode I gjelder for alle permitteringer. Når varslingsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i 10 arbeidsdager (arbeidsgiverperiode I).

Stortinget har vedtatt å øke arbeidsgiverperioden ved permittering (arbeidsgiverperiode I) fra 10 til 15 dager. I lovens forarbeider opplyses det at en "Iverksetting fra 1. mars 2022 vil gi partene i arbeidslivet tilstrekkelig tid til å innrette seg etter nye regler". 

Med "arbeidsdag" menes dager hvor den ansatte skulle ha arbeidet og mottatt lønn. Lønnsplikten løper ikke i perioder med arbeidsfri, som helligdager, avspaseringsperioder, permisjoner og lignende, men den løper videre fra neste arbeidsdag.

Hvis du vanligvis betaler lønn for hellig-/høytidsdager (også hvis dagene faller på lørdag og søndag) i tråd med lov eller tariffavtale, uavhengig av om den ansatte skulle arbeidet den dagen, skal hellig-/høytidsdagene likevel telles med som en del av arbeidsgiverperioden, ifølge vedlegget til rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering (lovdata.no).

Det er viktig å være oppmerksom på at varslingsfristen før permittering regnes etter kalenderdager, mens lønnsplikten i arbeidsgiverperiode I regnes etter arbeidsdager. Lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Eksempel ved full permittering

  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 time mandag til fredag
  • Permitteres: 100 prosent fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utløpet av fredagen i uke 2.

For deltidsansatte er en arbeidsdag en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosenten vedkommende har.

Hvis permitteringen er delvis, må delene legges sammen til de blir totalt 10 arbeidsdager. Er permitteringen 100 prosent blir altså arbeidsgiverperioden 10 arbeidsdager, men er den for eksempel 50 prosent, vil det ta 20 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er ferdig.

I vedlegg til Navs rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering fremgår ulike eksempler på beregning av arbeidsgiverperiode ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad.

Eksempel ved delvis permittering

  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: Arbeider 7,5 timer mandag til fredag
  • Permittering: 50 prosent (3,75 time hver dag) fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av fredagen i uke 4.

Hvordan beregnes arbeidsgiverperiode I ved permittering av en arbeidstaker som er delvis sykemeldt?

Ved brann, ulykker eller naturomstendigheter gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Det samme gjelder dersom permitteringen skyldes arbeidskamp i egen eller annen bedrift.

Helligdagsgodtgjørelse

Uke-, dag-, time eller akkordlønnede arbeidstakere som kommer inn under tariffavtalens bestemmelser om helligdagsgodtgjørelse (A-ordningen), har i henhold til avtalen krav på utbetaling av helligdagsgodtgjørelse selv om de er permitterte. Dersom arbeidstakerne mottar dagpenger for disse dagene, kommer dette etter NHOs oppfatning til fradrag i helligdagsgodtgjørelsen. Det betyr at arbeidsgiver kun skal utbetale helligdagsgodtgjørelse som overstiger dagpengeutbetalingen fra Nav.

Arbeidstaker risikerer likevel at helligdagsgodtgjørelsen fra arbeidsgiver fører til en reduksjon i dagpengeutbetalingen fra Nav i tråd med dagpengeforskriften § 6-3.

Les mer om arbeidsgivers adgang til å ta permitterte tilbake i arbeid i en kort periode.