Innhold

Arbeidsgiverperiode ved permittering - dette må arbeidsgiver betale

Mann jobber i kontorlandskap.

Arbeidsgiverperioden er ti dager ved permittering. Foto: Jacob Ammentorp Lund.

Når varselsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i ti arbeidsdager.

Utgangspunktet er altså en arbeidsgiverperiode på ti arbeidsdager.

Med "arbeidsdag" menes dager hvor den ansatte skulle ha arbeidet og mottatt lønn. Lønnsplikten løper ikke i perioder med arbeidsfri, som helligdager, avspaseringsperioder, permisjoner og lignende, men den løper videre fra neste arbeidsdag.

Hvis du vanligvis betaler lønn for hellig-/høytidsdager (også hvis dagene faller på lørdag og søndag) i tråd med lov eller tariffavtale, uavhengig av om den ansatte skulle arbeidet den dagen, skal hellig-/høytidsdagene likevel telles med som en del av arbeidsgiverperioden, ifølge vedlegget til rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering (lovdata.no).

Det er viktig å være oppmerksom på at varslingsfristen før permittering regnes etter kalenderdager, mens lønnsplikten i arbeidsgiverperioden regnes etter arbeidsdager. Lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Eksempel som illustrerer situasjonen ved full permittering
  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 time mandag til fredag
  • Permitteres: 100 prosent fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utløpet av fredagen i uke 2.

For deltidsansatte er en arbeidsdag en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosenten vedkommende har.

Hvis permitteringen er delvis, må delene legges sammen til de blir totalt 10 arbeidsdager. Er permitteringen 100 prosent blir altså arbeidsgiverperioden 10 arbeidsdager, men er den for eksempel 50 prosent, vil det ta 20 arbeidsdager før arbeidsgiverperioden er ferdig.

I vedlegg til NAVs rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering fremgår ulike eksempler på beregning av arbeidsgiverperiode ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad.

Eksempel som illustrerer situasjonen ved delvis permittering
  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: Arbeider 7,5 timer mandag til fredag
  • Permittering: 50 prosent (3,75 time hver dag) fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av fredagen i uke 4.

Ved brann, ulykker eller naturomstendigheter gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Det samme gjelder dersom permitteringen skyldes arbeidskamp i egen eller annen bedrift.

Helligdagsgodtgjørelse

Uke-, dag-, time eller akkordlønnede arbeidstakere som kommer inn under tariffavtalens bestemmelser om helligdagsgodtgjørelse (A-ordningen), har i henhold til avtalen krav på utbetaling av helligdagsgodtgjørelse selv om de er permitterte. Dersom arbeidstakerne mottar dagpenger for disse dagene, kommer dette til fradrag i helligdagsgodtgjørelsen.

Ytelsen kommer til utbetaling senest 2. utlønningsdag etter 2. påskedag.

Det ytes etter forskriftsendring som gjelder fra 20. mars 2020 dagpenger til permitterte også i påsken. Det antas at NAVs utbetaling av dagpenger til arbeidstaker vil reduseres tilsvarende utbetalingen fra arbeidsgiver, og NHO er i dialog med LO om dette.