Innhold

Dette må arbeidsgiver betale når ansatte permitteres

Mann jobber i kontorlandskap.

Arbeidsgiverperioden er i utgangspunktet to dager ved permittering. Foto: Jacob Ammentorp Lund.

Når varselsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i to arbeidsdager.

Utgangspunktet er altså en arbeidsgiverperiode på to arbeidsdager.

Arbeids- og sosialdepartementet har foreslått å øke arbeidsgiveres lønnsplikt ved permittering fra to dager til ti dager med virkning for nye permitteringer fra 1. september 2020.  (regjeringen.no)

Med "arbeidsdag" menes dager hvor den ansatte skulle ha arbeidet og mottatt lønn. Lønnsplikten løper ikke i perioder med arbeidsfri, som helligdager, avspaseringsperioder, permisjoner og lignende, men den løper videre fra neste arbeidsdag.

Det er viktig å være oppmerksom på at varslingsfristen før permittering regnes etter kalenderdager, mens lønnsplikten i arbeidsgiverperioden regnes etter arbeidsdager. Lønnsplikten beregnes med grunnlag av arbeidstakerens gjennomsnittlige arbeidstid per dag.

Eksempel som illustrerer situasjonen ved full permittering
  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 time hver dag
  • Permitteres: 100 prosent fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 2 arbeidsdager er avtjent ved utløpet av tirsdagen i uke 1.

For deltidsansatte er en arbeidsdag en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosenten vedkommende har.

Hvis permitteringen er delvis, må delene legges sammen til de blir totalt 2 arbeidsdager. Er permitteringen 100 prosent blir altså arbeidsgiverperioden 2 dager, men er den for eksempel 50 prosent, vil det ta 4 dager før arbeidsgiverperioden er ferdig.

I vedlegg til NAVs rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering fremgår ulike eksempler på beregning av arbeidsgiverperiode ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad.

Eksempel som illustrerer situasjonen ved delvis permittering
  • Stillingsprosent: 100 prosent
  • Arbeidssyklus før permittering: Arbeider 7,5 time hver dag
  • Permittering: 50 prosent (3,75 time hver dag) fra og med mandag i uke 1
  • En arbeidsdag = 7,5 time

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 2 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av torsdagen i uke 1.

Ved brann, ulykker eller naturomstendigheter gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Det samme gjelder dersom permitteringen skyldes arbeidskamp i egen eller annen bedrift.

Helligdagsgodtgjørelse

Uke-, dag-, time eller akkordlønnede arbeidstakere som kommer inn under tariffavtalens bestemmelser om helligdagsgodtgjørelse (A-ordningen), har i henhold til avtalen krav på utbetaling av helligdagsgodtgjørelse selv om de er permitterte. Dersom arbeidstakerne mottar dagpenger for disse dagene, kommer dette til fradrag i helligdagsgodtgjørelsen.

Ytelsen kommer til utbetaling senest 2. utlønningsdag etter 2. påskedag.

Det ytes etter forskriftsendring som gjelder fra 20. mars 2020 dagpenger til permitterte også i påsken. Det antas at NAVs utbetaling av dagpenger til arbeidstaker vil reduseres tilsvarende utbetalingen fra arbeidsgiver, og NHO er i dialog med LO om dette.