Innhold

Ny IA-avtale: Klargjør bedriftens rutiner for egenmelding

Signering IA-avtale 2018

Signering IA-avtale 2018

Med IA-avtalen kan flere arbeidstakere enn tidligere få mulighet til utvidet egenmelding ved sykdom. Det krever en aktiv handling fra bedriftene å bruke handlingsrommet i loven.

Nåværende IA-avtale trådde i kraft 1. januar 2019. 

Les hele IA-avtalen her

Nåværende IA-avtale medførte viktige endringer i bestemmelsene rundt rett til utvidet egenmelding. 

Det medfører at både tidligere IA-virksomheter og bedrifter som ikke har hatt IA-avtale må klargjøre hva som skal være rutinen for egenmeldinger i virksomheten etter 1.1. 2019. 

Egenmelding i gammel og ny IA-avtale

I tidligere IA-avtale følger det av IA-avtalen at ansatte i IA-bedrifter automatisk har hatt rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og at egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode.

Egenmelding betyr at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at hun/han ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

I den nåværende IA-avtalen (2019-2022) kan hver enkelt bedrift selv bestemme om man ønsker å følge folketrygdlovens minimumsbestemmelse om egenmelding, eller om man ønsker å utvide denne retten.

Alle bedrifter har ettr nåværende IA-avtalen dermed den samme muligheten til å avtale utvidet rett til egenmeldinger innenfor arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene av et sykefravær).

Oppfordrer til å videreføre ordningen

NHO oppfordrer tidligere IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet rett til egenmelding. Ordningen med utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel for å fremme dialog på arbeidsplassen og avlaste helsevesenet med hensyn til oppfølging av korttidssykefravær.  NHO vil oppfordre alle våre medlemsbedrifter til å undersøke denne muligheten. 

Lovendring

Det ble fra juli 2019 innført en presisering i forlketrygdloven som presiserer muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding, samt en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.

Les mer om utvidet egenmelding - plikt til å drøfte med tillitsvalgte her.

Spørsmål og svar om egenmelding

Hva er egenmelding?

"Egenmelding" innebærer at arbeidstakeren, i visse situasjoner og innenfor visse grenser, selv kan melde seg syk uten å oppsøke lege. Det er dermed ikke nødvendig med legeerklæring for å dokumentere fraværet.

Egenmeldingen kan være skriftlig eller muntlig. 

NHO anbefaler våre medlemmer å regulere egenmeldingsadgangen i personalhåndboken, arbeidsreglement, eller lignende.

Egenmelding bør kreves dokumentert med skriftlig egenerklæring når den ansatte er tilbake i arbeid. Mal for skriftlig egenmelding finner du her (Krever innlogging).

Hva er utvidet egenemelding?

Egenmelding betyr at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om at hun/han ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Ved utvidet egenemelding kan arbeidsgiver gi utvidet rett til egenemelding. Den vanligste ordningen i tidligere IA-bedrifter har vært  rett til å bruke egenmelding i opptil åtte kalenderdager, og totalt 24 kalenderdager i løpet av en 12-måneders periode. Det er dette som kalles utvidet egenmelding.

Ordinær egenmelding i Folketrygdlovens § 8-24 kan benyttes i inntil tre hele kalenderdager, inntil fire ganger i løpet av en 12-måneders periode. Arbeidsgiver har plikt til å drøfte egenmeldingsordning med tillitsvalgte. Folketrygdloven presiserer at arbeidsgiver kan gi utvidet rett til å bruke egenmelding, og at arbeidsgiver har anledning til å gjøre det innenfor arbeidsgiverperioden, dvs inntil 16 dager. Les mer om IA her

Hvem kan benytte egenmelding?

I henhold til Folketrygdlovens § 8-24 kan  egenmelding brukes i inntil tre hele kalenderdager i arbeidsgiverperioden. Dersom bedriften har avtalt utvidet rett til egenmelding, er det den avtalte perioden som gjelder. Det mest vanlige er å avtale at arbeidstaker kan bruke egenmelding i inntil åtte kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Arbeidstakeren må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i minst to måneder før egenmelding kan brukes. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først benyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. Egenmelding kan likevel benyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes permittering og enkelte permisjonsforhold, se Folketrygdlovens § 8-24.

Kan arbeidstaker benytte egenmelding i direkte fortsettelse av en sykmelding?

Egenmelding kan ikke benyttes i dette tilfellet. Egenmelding kan kun benyttes i starten av et sykefravær.

Så lenge fraværet er sammenhengende, blir dette ansett som én sykdomsperiode uansett hvilken diagnose som ligger til grunn for fraværet.

En arbeidstaker må minimum ha vært i arbeid en dag etter endt sykmeldingsperiode, før retten til bruk av egenmelding gjeninntrer. Forutsetning for bruk av egenmelding vil i disse tilfeller avhenge av at det er egenmeldingsdager til gode innenfor samme arbeidsgiverperiode.

Kan arbeidsgiver nekte å godta egenmelding?

Arbeidsgiver har anledning til å frata arbeidstaker retten til å benytte egenmelding i følgende tilfeller:

Når arbeidsgiver inndrar retten til egenmelding kan man be om legeerklæring i stedet.

Hva må arbeidsgiver gjøre for å frata arbeidstaker egenmeldingsretten?

Arbeidsgiver må gi arbeidstaker beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Slik beskjed gis skriftlig. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes.

Når arbeidsgiver har fratatt arbeidstaker retten til å bruke egenmelding i tråd med loven, kan arbeidstaker nektes bruk av egenmelding for seks måneder regnet fra den dagen arbeidstaker får beskjed. Arbeidsgiver skal foreta en ny vurdering når det er gått seks måneder.

Hvor står det om rett til egenmelding?

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i Lov om folketrygd § 8-24. Det som gjelder er:

  • Ansatte har rett til egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder.
  • Det er anledning til å avtale utvidet bruk av egenmelding for alle virksomheter, og  tidligere IA-virksomheter har god erfaring med en avtale om å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense på opptil åtte dager pr. fraværstilfelle.  NHO oppfordrer bedrifter til å prøve ut en slik ordning.

  • En eventuell avtale om utvidet rett til egenmelding skal drøftes med tillitsvalgte før opprettelse, og nedfelles i personalhåndbok.
  • Virksomheten kan avtale bruk av egenmelding i hele arbeidsgiverperioden på 16 dager.