Innhold

Arbeidsgivers rettigheter ved sykefravær

Mann som tenker.

Arbeidsgiver har både plikter og rettigheter i oppfølging av sykefravær.

Hva gjelder ved egenmelding?

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i Lov om folketrygd § 8-24. Det som gjelder er:

 • Ansatte har rett til egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder
 • Ansatte i IA-virksomheter har mulighet til å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense på opptil åtte dager pr. fraværstilfelle.

Forutsetning: Arbeidstakeren må ha vært i arbeid i minst to måneder før rett til egenmelding kan brukes ( Lov om folketrygd § 8-24).

Misbruk: Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver inndra retten til egenmelding. (Folketrygdloven § 8-27).

Hva gjelder ved sykmelding?

Arbeidsgiver - ansatt:

 • Arbeidsgiver skal i følge Folketrygdloven ta initiativ til dialog ved sykmelding, det skal tidlig (senest etter fire uker) utarbeides en oppfølgingsplan, dvs. gjøres en vurdering av om det er noe som kan gjøres på arbeidsplassen som kan bidra til at den ansatte kan komme raskere tilbake i arbeid, helt eller delvis
 • Muligheter og begrensninger på arbeidsplassen skal vurderes i samarbeid med den ansatte
 • Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte etter sju uker, fortrinnsvis for de 100 % sykemeldte
 • Når utprøving på arbeidsplassen ''er ferdig'', dvs. at den ansatte kan jobbe men ikke hos deg, ber du NAV innkalle til dialogmøte 2
 • Ansatte har plikt til å samarbeide i utforming av oppfølgingsplan/tiltak som iverksettes for å komme raskere tilbake i arbeid
 • Ansatte kan bli fratatt sykepenger dersom de nekter å bidra aktivt. Du må dokumentere manglende medvirkning og informere NAV

Arbeidsgiver – tillitsvalgt:
Du kan som arbeidsgiver i en IA-bedrift forvente drahjelp fra den tillitsvalgte i å få til et godt og medvirkende sykefraværsarbeid.

Arbeidsgiver – lege:
Økt bruk av gradert sykmelding har økt behovet for dialog mellom arbeidsgiver og lege. Hvis du stusser over sykmeldingen eller er uenig i gradering av sykmelding (husk at gradering forutsetter at du kan tilrettelegge i tilsvarende friskmeldingsprosent), meld fra til legen.

Melding til lege kan gjøres:

 • Gjennom den ansatte
 • Ta kontakt pr. telefon eller epost for å informere om muligheter og/eller begrensninger på arbeidsplassen
 • Standardisert brev med informasjon om tilretteleggingsmuligheter i bedriften

Arbeidsgiver – NAV:
Når det er åpenbart at utprøving på arbeidsplassen ikke vil føre den ansatte tilbake i arbeid, be NAV om å innkalle til Dialogmøte 2. Formålet er at man den sykmeldte eventuelt kan komme i gang med andre typer aktivitet som kan føre tilbake til arbeid, når det er åpenbart at nåværende arbeidsplass ikke er et reelt alternativ. Å be om dialogmøte 2 kan du gjøre når som helst i et sykefraværsløp, f.eks. fra første dag hvis f.eks.  en baker får matallergi.

Bestrider sykmeldingen:
Dersom du bestrider sykmeldingen fordi du mener den ansatte ikke er syk/arbeidsufør, bør du:

 • Kontakte arbeidstaker og avklare faktiske forhold
 • Vente med å utbetale sykepenger til faktum er avklart
 • Hvis du fortsatt betviler grunnlaget for sykemelding, la være å betale sykepenger i arbeidsgiver-perioden/forskuttere i tiden etter arbeidsgiverperioden
 • Samtidig må du gi skriftlig begrunnelse til det NAV-kontoret den ansatte tilhører om hvorfor du bestrider sykmeldingen, vær konkret
 • NAV skal så behandle saken
 • Ved uenighet kan NAV eller arbeidsgiver anke saken inn til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

Refusjon av sykepenger fra NAV til arbeidsgiver:
I to tilfeller kan arbeidsgiver få refundert lønnskostnader i arbeidsgiverperioden fra NAV:

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden må sendes NAV av arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Se også