Innhold

Sykefravær: Arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte

Kvinne i 40-årene på jobb som tenker foran sin bærbare datamaskin.

I følge Folketrygdloven skal arbeidsgiver ta initiativ til dialog med den ansatte ved sykmelding.

Her får du innsikt i ansattes rett til egenmelding og hvordan du følger opp ansatt, tillitsvalgt, lege og NAV ved sykemelding.

Hva gjelder ved egenmelding?

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i lov om folketrygd § 8-24Grunnet koronapandemien er det innført midlertidige bestemmelser blandt annet knyttet til sykefravær. Disse finnes i Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien

Det som gjelder er:

 • For fravær relatert til koronapandemien får arbeidsgiver refundert sykepenger fra dag 4 
 • Arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger i 16 dager
 • Egenmelding eller sykmelding må oppgi at sykefravær er relatert til koronapandemien for at arbeidsgiver skal få refusjon fra NAV fra dag fire
 • Fra 16. mars til 01. juni 2020: Arbeidstaker som har arbeidet hos arbeidsgiver i minst fire uker kan benytte egenmelding de første 16 dagene. Denne ordningen varer til 1. juni 2020, og er ikke begrenset til koronalrelatert fravær.
 • Etter 01. juni 2020: For sykefravær med første fraværsdag f.o.m. 01. juni 2020 gjelder de alminnelige reglene om arbeidstakers rett til å benytte egenmelding. Det innebærer at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å kunne benytte egenmelding. I slike tilfeller kan arbeidstakeren benytte egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, med mindre bedriften har egen avtale om utvidet rett til egenmelding.
 • Det er anledning til å avtale utvidet bruk av egenmelding for alle virksomheter, og tidligere IA-virksomheter har god erfaring med en avtale om å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense på opptil åtte dager pr. fraværstilfelle. NHO oppfordrer bedrifter til å prøve ut en slik ordning.
  • En eventuell avtale om utvidet rett til egenmelding skal drøftes med tillitsvalgte før opprettelse, og nedfelles i personalhåndbok.

Misbruk: Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver inndra retten til egenmelding. (Folketrygdloven § 8-27).

Hva gjelder ved sykmelding?

Arbeidsgiver og ansatt:

 • Arbeidsgiver skal i følge Folketrygdloven ta initiativ til dialog ved sykmelding, det skal tidlig (senest etter fire uker) utarbeides en oppfølgingsplan. Det vil si å gjøre en vurdering av om det er noe som kan gjøres på arbeidsplassen som kan bidra til at den ansatte kan komme raskere tilbake i arbeid, helt eller delvis.
 • Muligheter og begrensninger på arbeidsplassen skal vurderes i samarbeid med den ansatte.
 • Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte etter sju uker, fortrinnsvis for de 100 % sykemeldte.
 • Når utprøving på arbeidsplassen ''er ferdig'', det vil si at den ansatte kan jobbe, men ikke hos deg, kan du kontakte NAV dersom det er behov for dialogmøte 2. NB: NAV har redusert antall dialogmøter til et minimum grunnet koronapandemien. 

  NAV endrer praksis under koronapandemien

  NAV vil bare avholde dialogmøter som er svært viktige, og møtene vil gjennomføres på telefon eller video.

  NAV kommer ikke selv til å ta initiativ til dialogmøter, men vil vurdere om dialogmøtet skal gjennomføres hvis den som er sykmeldt, arbeidsgiver eller legen ber om møte. Legen blir bare innkalt hvis legen selv har bedt om møte.

  Hvis du ønsker dialogmøte, kontakt NAVs arbeidsgivertelefon – 55 55 33 36 - eller gi svar på nav.no/dinesykmeldte hvis du får spørsmål om det der.

  Allerede planlagte møter som skal avholdes, må endres til telefon - eller videomøte. Hvis planlagte møter ikke skal eller kan gjennomføres, vil dere få beskjed om det.

  Les mer hos NAV

 • Ansatte har plikt til å samarbeide i utforming av oppfølgingsplan/tiltak som iverksettes for å komme raskere tilbake i arbeid.
 • Ansatte kan bli fratatt sykepenger dersom de nekter å bidra aktivt. Du må dokumentere manglende medvirkning og informere NAV.

Arbeidsgiver og tillitsvalgt:
Du kan som arbeidsgiver forvente drahjelp fra den tillitsvalgte i å få til et godt og medvirkende sykefraværsarbeid.

Arbeidsgiver og lege:
Økt bruk av gradert sykmelding har økt behovet for dialog mellom arbeidsgiver og lege. Hvis du stusser over sykmeldingen eller er uenig i gradering av sykmelding (husk at gradering forutsetter at du kan tilrettelegge i tilsvarende friskmeldingsprosent), meld fra til legen.

Melding til lege kan gjøres:

 • Gjennom den ansatte.
 • Ta kontakt pr. telefon eller epost for å informere om muligheter og/eller begrensninger på arbeidsplassen.
 • Standardisert brev med informasjon om tilretteleggingsmuligheter i bedriften.

Arbeidsgiver og NAV:
Når det er åpenbart at utprøving på arbeidsplassen ikke vil føre den ansatte tilbake i arbeid, be NAV om å innkalle til Dialogmøte 2. Formålet er at man den sykmeldte eventuelt kan komme i gang med andre typer aktivitet som kan føre tilbake til arbeid, når det er åpenbart at nåværende arbeidsplass ikke er et reelt alternativ. Å be om dialogmøte 2 kan du gjøre når som helst i et sykefraværsløp, f.eks. fra første dag hvis f.eks.  en baker får matallergi.

Bestrider sykmeldingen:
Dersom du bestrider sykmeldingen fordi du mener den ansatte ikke er syk/arbeidsufør, bør du:

 • Kontakte arbeidstaker og avklare faktiske forhold.
 • Vente med å utbetale sykepenger til faktum er avklart.
 • Hvis du fortsatt betviler grunnlaget for sykemelding, la være å betale sykepenger i arbeidsgiver-perioden/forskuttere i tiden etter arbeidsgiverperioden.
 • Samtidig må du gi skriftlig begrunnelse til det NAV-kontoret den ansatte tilhører om hvorfor du bestrider sykmeldingen, vær konkret.
 • NAV skal så behandle saken.
 • Ved uenighet kan NAV eller arbeidsgiver anke saken inn til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Refusjon av sykepenger fra NAV til arbeidsgiver:

Ved sykefravær relatert til koronapandemien vil arbeidsgiver få refusjon fra dag fire. Les mer om egne regler for sykefravær knyttet til korona
Det er normalt to tilfeller hvor kan arbeidsgiver få refundert lønnskostnader i arbeidsgiverperioden fra NAV:

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden må sendes NAV av arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Se også

Medlemmer med spørsmål relatert til koronaviruset

Se råd fra NHOs advokater på nho.no

Se også informasjon her på Arbinn. Medlemmer kan kontakte oss via chat og telefon.
Kontaktinformasjon for spørsmål og hjelp om innlogging på Arbinn.no

Medlemsmøter med oppdateringer fra NHO og myndigheter. Vi har også medlemsmøter om ledelse.  Se medlemsmøter direkte eller i opptak

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.