Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Sykefravær: Arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte

Kvinne i 40-årene på jobb som tenker foran sin bærbare datamaskin.

Ifølge folketrygdloven skal arbeidsgiver ta initiativ til dialog med den ansatte ved sykmelding.

Her får du innsikt i ansattes rett til egenmelding og hvordan du følger opp ansatt, tillitsvalgt, lege og Nav ved sykemelding.

Hva gjelder ved egenmelding?

Rett til å bruke egenmelding ved sykdom er nedfelt i folketrygdloven § 8-24

Det som gjelder er:

 • De alminnelige reglene om arbeidstakers rett til å benytte egenmelding gjelder. Det innebærer at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å kunne benytte egenmelding. I slike tilfeller kan arbeidstakeren benytte egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, med mindre bedriften har egen avtale om utvidet rett til egenmelding.
 • Det er anledning til å avtale utvidet bruk av egenmelding for alle virksomheter, og tidligere IA-virksomheter har god erfaring med en avtale om å benytte inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense på opptil åtte dager pr. fraværstilfelle. NHO oppfordrer bedrifter til å prøve ut en slik ordning.
  • En eventuell avtale om utvidet rett til egenmelding skal drøftes med tillitsvalgte før opprettelse, og nedfelles i personalhåndbok.

Misbruk: Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiver inndra retten til egenmelding. (Folketrygdloven § 8-27).

Hva gjelder ved sykmelding?

Arbeidsgiver og ansatt:

 • Arbeidsgiver skal ifølge folketrygdloven ta initiativ til dialog ved sykmelding, det skal tidlig (senest etter fire uker) utarbeides en oppfølgingsplan. Det vil si å gjøre en vurdering av om det er noe som kan gjøres på arbeidsplassen som kan bidra til at den ansatte kan komme raskere tilbake i arbeid, helt eller delvis.
 • Muligheter og begrensninger på arbeidsplassen skal vurderes i samarbeid med den ansatte.
 • Arbeidsgiver skal innkalle til dialogmøte etter sju uker, fortrinnsvis for de 100 % sykemeldte.
 • Når utprøving på arbeidsplassen ''er ferdig'', det vil si at den ansatte kan jobbe, men ikke hos deg, kan du kontakte Nav dersom det er behov for dialogmøte 2.
 • Ansatte har plikt til å samarbeide i utforming av oppfølgingsplan/tiltak som iverksettes for å komme raskere tilbake i arbeid.
 • Ansatte kan bli fratatt sykepenger dersom de nekter å bidra aktivt. Du må dokumentere manglende medvirkning og informere Nav.

Arbeidsgiver og tillitsvalgt:
Du kan som arbeidsgiver forvente drahjelp fra den tillitsvalgte i å få til et godt og medvirkende sykefraværsarbeid.

Arbeidsgiver og lege:
Økt bruk av gradert sykmelding har økt behovet for dialog mellom arbeidsgiver og lege. Hvis du stusser over sykmeldingen eller er uenig i gradering av sykmelding (husk at gradering forutsetter at du kan tilrettelegge i tilsvarende friskmeldingsprosent), meld fra til legen.

Melding til lege kan gjøres:

 • Gjennom den ansatte.
 • Ta kontakt pr. telefon eller e-post for å informere om muligheter og/eller begrensninger på arbeidsplassen.
 • Standardisert brev med informasjon om tilretteleggingsmuligheter i bedriften.

Arbeidsgiver og Nav:
Når det er åpenbart at utprøving på arbeidsplassen ikke vil føre den ansatte tilbake i arbeid, be Nav om å innkalle til Dialogmøte 2. Formålet er at den sykmeldte eventuelt kan komme i gang med andre typer aktivitet som kan føre tilbake til arbeid, når det er åpenbart at nåværende arbeidsplass ikke er et reelt alternativ. Å be om dialogmøte 2 kan du gjøre når som helst i et sykefraværsløp, f.eks. fra første dag hvis f.eks. en baker får matallergi.

Bestrider sykmeldingen:
Dersom du bestrider sykmeldingen fordi du mener den ansatte ikke er syk/arbeidsufør, bør du:

 • Kontakte arbeidstaker og avklare faktiske forhold.
 • Vente med å utbetale sykepenger til faktum er avklart.
 • Hvis du fortsatt betviler grunnlaget for sykemelding, la være å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden/forskuttere i tiden etter arbeidsgiverperioden.
 • Samtidig må du gi skriftlig begrunnelse til det Nav-kontoret den ansatte tilhører om hvorfor du bestrider sykmeldingen, vær konkret.
 • Nav skal så behandle saken.
 • Ved uenighet kan Nav eller arbeidsgiver anke saken inn til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Refusjon av sykepenger fra Nav til arbeidsgiver:

Det er normalt to tilfeller hvor arbeidsgiver kan få refundert lønnskostnader i arbeidsgiverperioden fra Nav:

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden må sendes Nav av arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Samtalestøtte for arbeidsgivere

Nav har utarbeidet et samtaleverktøy for arbeidsgivere. Verktøyet vil hjelpe deg med å gjennomføre samtaler med medarbeiderne og bruke erfaringene til forebyggende arbeid.

Les om samtalestøtte for arbeidsgivere her (nav.no)

Se også
 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer.
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.