Innhold

Korona: Ordninger og utfordringer for lærlinger

Lærlinger

Koronapandemien kan føre til utsatte og avbrutte utdanningsløp og permitteringer for lærlinger (Illustrasjonsbilde: iStock).

Det er mange spørsmål og utfordringer som gjelder lærlinger og lærekandidater i forbindelse med koronakrisen. Her finner du de mest aktuelle problemstillingene og status for disse.

NHO er i tett dialog med myndighetene for å finne løsninger på problemstillingene som har kommet:

Inntak på Vg4 påbygg til generell studiekompetanse:

Etter avvikling av fag- eller svenneprøve, er det flere som har planlagt å ta videre utdanning fra høsten 2020. Det kan være snakk om Vg4 påbygg til studiekompetanse eller høyere utdanning gjennom bruk av yrkesveien (Y-veien) hos høyere utdanningsinstitusjoner som tar inn studenter på bakgrunn av fag- eller svennebrev.

Løsning den 26.05.2020: Stortinget har vedtatt betinget inntak på Vg4 påbygg for skoleåret 2020-2021 der retten til påbygging etter opplæringslova §§ 3-1 ellevte ledd og 4A-3 sjuende ledd gjelder også for de som ikke har bestått fag- eller svenneprøven, med de beskrevne forbehold. Retten etter første ledd bortfaller dersom eleven ikke består ordinær, ny eller utsatt fag- eller svenneprøve innen 1. november 2020. Her kan du lese den midlertidige forskriftsendringen. (lovdata.no)

Avvikling av fag- eller svenneprøver under korona-situasjonen

Løsning den 07.05.2020: Kunnskapsdepartementet har fastsatt unntak fra kravene til gjennomføring av fag- og svenneprøver, slik at så mange lærlinger som mulig kan gjennomføre fag- og svenneprøver denne våren.

Våren 2020 er det mulig å avkorte læretiden. I tillegg er det anledning til å gjøre unntak fra kravene til at hele prøvenemnda må være tilstede under fagprøver, svenneprøver, praksisbrevprøver og kompetanseprøver. Dispensasjon fra kravene til prøvenemndas tilstedeværelse gjelder ut året. Forskriftene trådte i endring fra og med 30. april 2020. (lovdata.no)

Avvikling av tverrfaglig eksamen på Vg3:

I noen av lærefagene må lærlingene avvikle en tverrfaglig eksamen på Vg3 før de kan gå opp til fagprøven.

Løsning den 07.05.2020: I den nye vedtatte forskriften står det at det elever som mangler eksamenskarakterer eller som ikke får avlagt eksamen pga korona-situasjonen, skal få dispensasjon fra kravene i forskrift til opplæringsloven §3-42 annet ledd om vitnemål om at alle fagene må være bestått.

Det gis ikke dispensasjon for Vg3 yrkesfaglig eksamen i de lærefagene som har egen eksamen før avvikling av fag- eller svenneprøve, eller eksamen for flyteknisk sertifisering.

Avvikling av privatisteksamen:

Avlyste eksamener setter privatister i en særlig vanskelig situasjon, da denne gruppen er avheng av eksamen for å få mulighet til å dokumentere sin kompetanse og være forberedt for videre studier fra høsten. Se mer i punktet ovenfor.

Løsning den per 21.04.20: Regjeringen har avlyst alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole. Regjeringen skriver følgende (regjeringen.no):

Vi har nå sagt at fylkeskommunene skal prioritere privatisteksamen. Noen garanti kan man aldri gi, men nå har vi fjernet de eksamenene som vi i år kan unnvære når situasjonen er som den er.

Dette innebærer at fylkeskommunene avvikler privatisteksamen så langt det lar seg gjøre innenfor smitteverntiltakene som er påkrevd.

Yrkesfagselever får ikke avviklet praktisk eksamen på Vg2:

Løsning den 21.04.2020: Regjeringen bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020. Elever på Vg2 yrkesfag får kompetansebevis på bakgrunn av standpunktkarakterene og kan med det søke seg videre til Vg3 i skole eller bedrift (læreplass).

Kompensasjonsordning for permitterte eller oppsagte lærlinger

Løsning den 03.04.2020: Stortinget har vedtatt en midlertidig ordning som sikrer at lærlinger på de laveste satsene får 100 % kompensasjon dersom de mister læreplassen eller blir permittert. Lærlingene får en kompensasjon på 100 prosent av lønn opp til 12 482 kr per måned, og 62,4 prosent av lønn over dette, opp til 49 929 kroner. Kompensasjonen beregnes ut fra lønnen lærlingen hadde ved permittering eller opphør av lærlingplassen.

Permitterte eller oppsagte lærlinger kan motta dagpenger samtidig med teoriundervisning

Vi har fått skriftlig tilbakemelding fra NAV den 10.06.2020 om at det godtas i dagpengeordningen at lærlinger som blir arbeidsledige eller permitterte ved lærebedriften kan fortsette med teoriundervisning. NAV har sammen med yrkesopplæringsnemnda og skolemyndighetene et felles ansvar for å sørge for at permitterte eller oppsagte lærlinger får fullført sin utdanning.

Ifølge Nav, unntas også lærlingen fra vilkåret om å være reell arbeidssøker og fra vilkåret om å ikke delta i utdanning eller opplæring. På den måten vil man sikre seg at situasjonen knyttet til pandemien ikke medfører at lærlinger avbryter læreløpet de er i gang med.

Selv om den permitterte lærlingen ikke trenger å føre undervisningstid på meldekortet i unntaksperioden, må alt arbeid vedkommende utfører føres på meldekortet på samme måte som arbeid utført av ordinært arbeidsledige eller permitterte. Dersom den permitterte tas delvis inn igjen i arbeid for lærebedriften kan graderte dagpenger gis så lenge det er et tap i arbeidstid på minst 40 prosent av vanlig arbeidstid. Dersom lærlingen tas fullt tilbake i arbeid for lærebedriften er ikke vilkårene for dagpenger til stede.

 

 

Vedlegg:

NHO og LO har i fellesskap sendt brev til Kunnskapsdepartementet
NHO og LO har i fellesskap sendt dette brevet til Arbeids- og sosialministeren
NHO har sendt dette notatet til bl.a. Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Stortinget

Andre relevante artikler:

Artikkel om at lærlinger og lærekandidater sikres inntekt hvis de blir permittert 

Utdanningsdirektoratet har også opprettet en informasjonsside om korona-situasjonen 

Medlemmer med spørsmål relatert til koronaviruset

Se råd fra NHOs advokater på nho.no

Se også informasjon her på Arbinn. Medlemmer kan kontakte oss via chat og telefon.
Kontaktinformasjon for spørsmål og hjelp om innlogging på Arbinn.no

Medlemsmøter med oppdateringer fra NHO og myndigheter. Vi har også medlemsmøter om ledelse.  Se medlemsmøter direkte eller i opptak