Hopp til hovedinnhold
Logg inn

HMS-kurs og opplæring

Krav til opplæring innen HMS-området kan deles i flere nivåer.

NHO Nettkurs: HMS for ledere (§3-5-kurs)

Arbeidsmiljølovens §3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS,
og kunne dokumentere dette. Kurset gir deg den kunnskap og dokumentasjon som loven krever.

Spørsmål og svar

Må arbeidsgiver ha opplæring i HMS?

Ja, Arbeidsmiljølovens § 3-5 fastslår at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS. Det er ingen formelle krav til hva denne opplæringen skal inneholde, men Arbeidstilsynet har laget en veiledning med anbefalt innhold i en slik opplæring. De fleste bransje-/landsforeninger i NHO tilbyr denne opplæringen.  

 NHO tilbyr HMS-kurs for ledere som nettkurs. Les mer.

Hvem menes med Arbeidsgiver?

Det forstås som virksomhetens leder. Plikten til opplæring er personlig, og kan ikke delegeres. Samtidig skal de som har ledende roller også ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, se Arbeidsmiljølovens § 3-2 første ledd, bokstav c). Det er derfor anbefalt at flere i virksomheten gjennomgår HMS-opplæring.

Kan arbeidsgiver gjennomføre opplæring som nettkurs?

Ja, men vær oppmerksom på at kurset må inneholde de momentene som er nødvendig for å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse om HMS i egen virksomhet. Både innhold og omfang av opplæringen må tilpasses virksomhetens aktivitet og risikoforhold, og gjøre arbeidsgiver i stand til å drive godt helse, miljø, og sikkerhetsarbeid i egen virksomhet.

Hvordan vet jeg at kurset jeg får tilbud om tilfredsstiller kravet til opplæring?

Man har valgt å sette en minimums opplæringstid på 40 timer, for å si noe om omfang. Kursets varighet er således første indikator. Videre er formålet med opplæringen at verneombud og evt. AMU-medlemmer skal lære nok til å ivareta sine funksjoner i HMS-arbeidet i bedriften, slik at de har et godt grunnlag for selv å løse evt. arbeidsmiljøproblemer som måtte oppstå.  Det er derfor vesentlig om innholdet i kurset er dekkende for din bransjes behov. I Hovedavtalen er det nevnt en del minimumskriterier opplæringen må omfatte:

  •  Kunnskap om ulike aktørers rolle i HMS-arbeidet i virksomheten, herunder spesielt verneombudets og AMUs rolle og funksjon i bedriften og bransjens utfordringer.
  •  Kunnskap og innsikt i arbeidsmetodikk i systematisk HMS-arbeid, herunder risikovurdering og avviksbehandling.
  •  Innsikt i arbeidsmetodikken i et inkluderende arbeidsliv, herunder fokus på psykososialt arbeidsmiljø, tilrettelegging og dialog.
  •  Innsikt i og kunnskap om relevante fysiske og kjemiske forhold.
  •  Gi anledning til å trene på arbeidsmiljøoppgaver.

Det er også en forutsetning at kursholder har kunnskap og kompetanse om temaene.

Kontakt din bransje/landsforening for eventuell bransjetilpasset opplæring.

Må verneombudet ha opplæring?

Ja, både Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen omtaler opplæring av verneombud og AMU-medlemmer. 

Hvor raskt etter et valg må verneombud og AMU-medlemmer på kurs?

Opplæringen skal gis så snart som mulig etter et valg. I Hovedavtalen er det nedfelt at grunnopplæring bør være påbegynt innen seks måneder, og i alle fall innen 12 måneder.

Hvor lang opplæring skal verneombudet ha?

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombud får den opplæringen som er nødvendig for å ivareta vervet som verneombud på en forsvarlig måte. Utgangspunktet er at opplæringen skal ha en varighet på minst 40 timer, men partene i den enkelte virksomhet kan på bestemte vilkår avtale kortere opplæringstid. Hovedavtalen mellom LO og NHO legger også til grunn en opplæring på minimum 40 timer, men med anledning for partene i bransjen til å avtale kortere opplæring der det er forsvarlig.

I noen tilfeller kan det også være nødvendig med videre opplæring dersom forhold ved bedriften skulle tilsi det. Det er i så fall AMU som vurderer behovet.

Kan Arbeidstilsynet pålegge oss å gi mer opplæring?

Ja, i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 3-21, kan Arbeidstilsynet pålegge arbeidsgiver å sørge for mer omfattende opplæring av verneombud og AMU-medlemmer i tilfeller hvor arbeidsforholdene gjør det nødvendig.

Hvem tilbyr opplæring for verneombud?

Opplæringen kan foregå på kurs som arrangeres av opplysningsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre. Det bør etterstrebes å finne en kursarrangør som kjenner bedriftens/bransjens utfordringer. En del bedriftshelsetjenester og fagorganisasjoner arrangerer også kurs for verneombud. Det viktigste er at kursets innhold reflekterer de elementene som er vesentlig i arbeidsmiljøarbeidet i bedriften, slik at verneombud og AMU-medlemmer får riktig kompetanse for å kunne utøve sine verv.

Kan vi benytte nettkurs for opplæring av verneombud og AMU-medlemmer?

Det er ikke så vanlig med nettkurs for hele verneombudsopplæringen, men det finnes eksempler på enighet mellom partene om  kurs som består av kombinasjoner av samling, nettundervisning og hjemmeoppgaver. Det er mulig for partene på bransjenivå å avtale hvordan opplæringen skal foregå.

Må jeg betale lønn når verneombudet er på kurs?

Opplæringen skal fortrinnsvis foregå i arbeidstiden, og alle utgifter betales av arbeidsgiver. Verneombudet skal ha full lønn under opplæring. Er opplæringen lagt til fritiden, skal det dekkes lønn som for vanlig arbeidstid, men ikke overtidstillegg.

Må AMU-medlemmer ha opplæring?

 Ja, krav til opplæring for medlemmer i arbeidsmiljøutvalget er omtrent det samme som krav til opplæring av verneombud. Les mer: Opplæring verneombud

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt